Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 15 december 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
H.A. Bügel
Toelichting

Deze vergadering is verplaatst naar 20 december.

Uitzending

Agendapunten

 1. A.0

  Door de afwezigheid van A. van Dam zit plaatsvervangend voorzitter H.A. Bügel de vergadering voor.


  De voorzitter constateert dat het vereiste quorum niet aanwezig is; er zijn 2 aanwezige raadsleden. De vergadering kan hierdoor geen doorgang vinden. De nieuwe vergadering wordt uitgeschreven voor dinsdag 20 december 2022 om 20:00 uur.

 2. A.1

  00:00:03 - 00:00:38 - Rian van Dam
 3. A.2
  Mededelingen voorzitter
 4. A.3

 5. B
  Oordeelvormend
 6. B.1

 7. B.2

 8. B.3

  Voor de buitensportvelden wordt nu geen indexatie voor de jaarlijkse onderhoudsbijdrage toegepast. Door maatschappelijke ontwikkelingen en hogere kosten hebben de verenigingen bij de tussentijdse evaluatie gevraagd de onderhoudsbijdrage te indexeren. Met dit voorstel wordt daarin tegemoetgekomen.

 9. C
  Besluitvormend
 10. C.1
  Vaststellen agenda
 11. C.2

  Als er om een hoofdelijke stemming wordt gevraagd, dan begint de stemming bij het raadslid met het volgnummer van het lootje dat wordt getrokken.

 12. C.3

  Van elke raadsvergadering wordt een verslag gemaakt in de vorm van een besluitenlijst. Deze wordt in een volgende vergadering vastgesteld.

 13. C.4

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Bestemmingsplan Mientweg 46: verzoek afschrift mail 18 november 2022 (incl beantwoording namens de raad)
  .Kadernota 2024.
  beëindiging raadslidmaatschap Hollands Kroon
  Behoud Apotheekhoudende Huisarts om landelijk gebied leefbaar te houden
  Bestuurlijke reactie concept energievisie NHN
  Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 2022
  inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers
  Memo raad 22-11-15 jaarverslag Leerplicht RMC
  Memo raad 22-11-22 Verplaatsen informerende bijeenkomst brandweer
  Memo raad 22-11-29 nalevingsonderzoek alcohol & drugs GGD 2022
  Memo raad 22-11-29 uitspraak RvS over bouwvrijstelling stikstof
  Memo raad 22-12-06 resultaten recycletarief tm Q3
  Motie inburgering statushouders 65+
  Problemen met opname hoorzitting
  reactie conceptenmergievisie
  Uitbreiding trafostation De Weel
 14. C.5

  Onze inwoners betalen jaarlijks rioolheffing. Dat geld wordt gebruikt om het beheer en onderhoud aan de riolering te betalen. Eens in de vijf jaar stelt de gemeente vast wat er gedaan moet worden om de riolering in goede staat te houden en om toekomstige overlast, bijvoorbeeld door een veranderend klimaat, te voorkomen. Het is een regionaal plan dat is opgesteld door de Samenwerking Waterketen Noordkop.

 15. C.6

  De gemeenteraad stelt jaarlijks vast welk budget beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies voor verenigingen en instellingen. De aanvragen voor 2023 en het budget voor ‘De Holland Kroonse Uitdaging’ zijn in de subsidieplafonds 2023 verwerkt.

 16. C.8

  Omdat een aantal zaken nog niet konden worden opgenomen in de 2e bestuursrapportage, is er nu een een extra rapportage, de slotnota 2022, opgesteld. Door de slotnota wordt de raad over de financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2022 geïnformeerd.

 17. C.9

  De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de manier waarop de gemeenteraad de persoonsgegevens verwerkt. Omdat de vorige FG uit dienst is moet hierover opnieuw een besluit worden genomen.

 18. C.10

  Dorpshuizen, beheerders van sportaccommodaties, musea en andere maatschappelijke instellingen hebben last van de hoge energieprijzen. Met dit noodfonds willen we ze ondersteunen en stimuleren om energie te besparen.

 19. C.11

  We ontvangen steeds meer signalen dat huishoudens het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Om schulden en achteruitgang van de gezondheid te voorkomen, willen we de groep met lagere middeninkomens ondersteunen. We doen dit door de energietoeslag uit te breiden en de inkomensgrens van de Meedoen-regeling eenmalig te verruimen.

 20. C.12

  Voor de buitensportvelden wordt nu geen indexatie voor de jaarlijkse onderhoudsbijdrage toegepast. Door maatschappelijke ontwikkelingen en hogere kosten hebben de verenigingen bij de tussentijdse evaluatie gevraagd de onderhoudsbijdrage te indexeren. Met dit voorstel wordt daarin tegemoetgekomen.

 21. D.1
  Afscheid raadslid IJ.J. Bijlstra
 22. D.2
  Sluiting