Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 15 december 2022

20:00 - 23:00

Locatie
MFA, De Verbinding
Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

Indien u de raadsleden wilt spreken, kunt u gebruik maken van het Raadscafé op dinsdag 13 december 2022. Lees meer op: https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/

Agendapunten

 1. Dorpshuizen, beheerders van sportaccommodaties, musea en andere maatschappelijke instellingen hebben last van de hoge energieprijzen. Met dit noodfonds willen we ze ondersteunen en stimuleren om energie te besparen.

 2. We ontvangen steeds meer signalen dat huishoudens het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Om schulden en achteruitgang van de gezondheid te voorkomen, willen we de groep met lagere middeninkomens ondersteunen. We doen dit door de energietoeslag uit te breiden en de inkomensgrens van de Meedoen-regeling eenmalig te verruimen.

 3. Voor de buitensportvelden wordt nu geen indexatie voor de jaarlijkse onderhoudsbijdrage toegepast. Door maatschappelijke ontwikkelingen en hogere kosten hebben de verenigingen bij de tussentijdse evaluatie gevraagd de onderhoudsbijdrage te indexeren. Met dit voorstel wordt daarin tegemoetgekomen.

 4. < besluitenlijst volgt>

 5. < afdoeningsvoorstel volgt>

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Bestemmingsplan Mientweg 46: verzoek afschrift mail 18 november 2022 (incl beantwoording namens de raad)
  Behoud Apotheekhoudende Huisarts om landelijk gebied leefbaar te houden
  Bestuurlijke reactie concept energievisie NHN
  Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 2022
  Memo raad 22-11-15 jaarverslag Leerplicht RMC
  Memo raad 22-11-22 Verplaatsen informerende bijeenkomst brandweer
  Memo raad 22-11-29 nalevingsonderzoek alcohol & drugs GGD 2022
  Memo raad 22-11-29 uitspraak RvS over bouwvrijstelling stikstof
  Motie inburgering statushouders 65+
  reactie conceptenmergievisie
  Uitbreiding trafostation De Weel
 6. Onze inwoners betalen jaarlijks rioolheffing waarvan de opbrengsten volledig gebruikt worden om het beheer en onderhoud van de riolering te betalen. In een gemeentelijk plan stelt de gemeente eens in de vijf jaar vast wat we doen om de bestaande riolering in goede staat te houden, welke maatregelen genomen worden om toekomstige overlast, o.a. door een veranderend klimaat, te voorkomen en hoe hieruit de rioolheffing wordt berekend. Vanuit de bestaande Samenwerking Waterketen Noordkop is dit een regionaal uniform plan.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:
  het beleidsplan ‘Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027’ vast te stellen.

 7. Met het vaststellen van de subsidieplafonds stelt de gemeenteraad vast welk budget voor het verstrekken van subsidies beschikbaar is voor verenigingen en instellingen. De aanvragen voor 2023 zijn in het plafond verwerkt, inclusief de benodigde budgetten voor ‘De Holland Kroonse Uitdaging’.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:
  de diverse subsidieplafonds van 2023 voor budget- en activiteitensubsidie, inclusief budgettaire ruimte, vast te stellen op in totaal € 2.231.290,-.

 8. De belastingverordeningen worden elk jaar vastgesteld. In de Nota Tarieven 2023 staan een toelichting voor elke belastingsoort en de tarieven die daarbij horen. Voor een aantal verordeningen zijn de tarieven aangepast.

  Besluit

  Voorgesteld besluit

  1. de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2023 vast te stellen;
  2. de Verordening Afvalstoffenheffing 2023 vast te stellen;
  3. de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen;
  4. de Verordening Havengeld 2023 vast te stellen;
  5. de Legesverordening 2023 vast te stellen;
  6. de Staangeldverordening 2023 vast te stellen;
  7. de Verordening Forensenbelasting 2023 vast te stellen.
 9. Omdat een aantal zaken nog niet konden worden opgenomen in de 2e bestuursrapportage, is er nu een een extra rapportage, de slotnota 2022, opgesteld. Door de slotnota wordt de raad over de financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2022 geïnformeerd.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in de Slotnota 2022 en deze te verwerken als begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2022 zodat het begrotingssaldo 2022 van € 3.482.278,- voordelig met € 1.333.656,- toeneemt tot € 4.815.934 voordelig .

 10. De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de manier waarop de gemeenteraad de persoonsgegevens verwerkt. Omdat de vorige FG uit dienst is moet hierover opnieuw een besluit worden genomen.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen persoon aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming van de gemeenteraad.

 11. Dorpshuizen, beheerders van sportaccommodaties, musea en andere maatschappelijke instellingen hebben last van de hoge energieprijzen. Met dit noodfonds willen we ze ondersteunen en stimuleren om energie te besparen.

  Besluit

  Voorgesteld besluit

  1. een noodfonds in te stellen voor maatschappelijke instellingen die in financiële problemen komen door extreme energieprijzen;
  2. de voorwaarden voor het noodfonds vast te stellen;
  3. financiële bijdragen te verlenen vanaf het moment dat de instelling een hoger energietarief is gaan betalen tot en met de nota van maart 2023;
  4. de hoogte van de financiële bijdragen te beperken tot 90% van de meerkosten ten opzichte van de aan de instelling in rekening gebrachte energieprijzen in 2021;
  5. aan deelname de voorwaarde te verbinden dat instellingen stappen zetten naar energiebesparing;
  6. de kosten van het fonds te dekken uit de reserve duurzaam economisch sociaal programma (DESP) en de algemene reserve.
 12. We ontvangen steeds meer signalen dat huishoudens het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Om schulden en achteruitgang van de gezondheid te voorkomen, willen we de groep met lagere middeninkomens ondersteunen. We doen dit door de energietoeslag uit te breiden en de inkomensgrens van de Meedoen-regeling eenmalig te verruimen.

  Besluit

  Voorgesteld besluit

  1. Incidenteel een bedrag van € 1.000.000,- ter beschikking stellen voor de verruiming van de beleidsregel eenmalige energietoeslag door de inkomensgrens incidenteel te verhogen voor het kalenderjaar 2023 van 120% naar 150% van de bijstandsnorm en dit ten laste te brengen van de reserve sociaal domein;
  2. Incidenteel een bedrag van € 162.000,- ter beschikking stellen voor het verhogen van de inkomensgrens van de bijzondere bijstand voor de Meedoen regeling voor het kalenderjaar 2023 van 110% naar 130% van de bijstandsnorm en dit ten laste te brengen van de reserve sociaal domein.
 13. Voor de buitensportvelden wordt nu geen indexatie voor de jaarlijkse onderhoudsbijdrage toegepast. Door maatschappelijke ontwikkelingen en hogere kosten hebben de verenigingen bij de tussentijdse evaluatie gevraagd de onderhoudsbijdrage te indexeren. Met dit voorstel wordt daarin tegemoetgekomen.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:

  1. met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 een jaarlijkse indexatie toe te passen op de jaarlijkse onderhoudsbijdrage voor de buitensportvelden;
  2. voor 2022 en 2023 uit te gaan van een indexatie van 4,7%.