Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 23 juni 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. B
  Oordeelvormend
 5. B.1

  Met de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. En wordt inzicht gegeven in de besteding van de door de raad beschikbaar gestelde middelen. De accountantsverklaring van de jaarstukken 2021 is afgegeven met een goedkeurend oordeel op zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 6. B.2

  Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze eerste rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2022 in beeld.


  Na de behandeling in de auditcommissie is het raadsvoorstel aangepast en zijn informerende bijlages toegevoegd (zie memo).

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 7. C
  Besluitvormend
 8. C.1

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 9. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 10. C.3

  Aan de besluitenlijst is bij agendapunt C.13 de stemverklaring van de heer Bijlstra toegevoegd.

  Besluit

  De besluitenlijst van 9 juni 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 11. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  637 Plannen veiligheidsregio nhn.
  Aanbieding SP-onderzoeksrapport "Recreatieoorden Noord-Holland"
  Afdeling vergunningen maakt er een puinhoop van
  Brief gemeentebesturen VRNHN
  Brief Greenports Nederland inzake internationale medewerkers
  Jeugdparticipatie in gemeentebeleid
  Manipulatie geluidsopname van de officiële hoorzitting m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten
  Memo raad 2022-05-31 jaarverslag 2021 cliëntenraad Participatiewet.
  Memo raad 22-05-31 beroep reactieve aanwijzing B1
  Memo raad 22-05-31 motie lichtvervuiling
  Memo raad 22-05-31 voortgang gesprekken ANVS en provincie
  Memo raad 22-06-07 voortgang 't Veld Noord fase 2 en 3
  Memo raad 22-06-14 4de kwartaalrapportage 2021 OD NHN
  Memo raad 22-06-14 Jaarverantwoording kinderopvang 2021
  Memo raad 22-06-14 opvang Oekraïne en crisisnoodopvang asielzoekers
  Visitatie woningcorporaties
 12. C.5

  Voor de locatie Tulpenstraat 5 in Breezand is het verzoek binnengekomen om de bedrijfsbestemming om te zetten in een woonbestemming. Voor deze wijziging is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het plan heeft ter inzage gelegen en zijn er geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Tulpenstraat 5 Breezand' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Tulpenstraat 5 Breezand ongewijzigd vast te stellen;
  2. e bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPKBzandhz002-VA01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 13. C.6

  Voor het adres Boezem 2a is een verzoek binnengekomen om de recreatiewoning permanent te bewonen. Hiervoor moet het bouwrecht worden verplaatst en het bestemmingsplan worden gewijzigd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Boezem 2a - Groetpolderweg 31 Winkel' wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 21 stemmen voor van OHK (8), SHK (4), CDA (3), VVD (3), PvdA (1), D66 (2) en L&A (1) en 2 stemmen tegen van GL (2).


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met bijgevoegde Nota van wijzigingen;
  2. het bestemmingsplan Boezem 2a – Groetpolderweg 31 Winkel gewijzigd vast te stellen, zoals opgenomen in de nota van wijzigingen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2010hz21-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 14. C.7

  Voor de locatie Parallelweg 10a in Hippolytushoef is het verzoek binnengekomen om een bedrijfsbestemming om te zetten in een woonbestemming. Voor deze wijziging is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Voor deze wijziging is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het plan heeft ter inzage gelegen en zijn er geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Parallelweg 10a Hippolytushoef' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Parallelweg 10 a Hippolytushoef ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPHippohz004-VA01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 15. C.8

  Aan de Polderweg 1 te Hippolytushoef bevindt zich een agrarisch bouwvlak met daarop een vervallen schuur. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels gestaakt. Er is een verzoek ingediend voor het realiseren van een bedrijfswoning en zorgboerderij met maximaal tien zorgwoningen, dagbesteding en de stalling voor dieren. Het plan heeft ter inzage gelegen en zijn er geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Polderweg 1 Hippolytushoef' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Polderweg 1 Hippolytushoef ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BHVbgwihz009-va01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 16. C.9

  Sinds 2020 hebben wij het beoordelen en toekennen van woonurgentieaanvragen overgenomen van de woningcorporaties. De urgentieverordening en het urgentiebeleid misten nog enkele punten, deze zijn nu uitgewerkt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Urgentieverordening 2022' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Urgentieverordening Hollands Kroon 2022 vast te stellen.

 17. C.10

  De tarieven van het persoonsgebonden budget moeten met ingang van 1 juli 2022 worden geïndexeerd op basis van de huidige tarieven van 2022. De tarieven sluiten niet meer aan op de gestelde vereisten in de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Het voorstel is om deze twee verordeningen te wijzigingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Wijziging tarieven persoonsgebonden budget Wmo en jeugdhulp' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. De verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Hollands Kroon vast te stellen;
  2. de verordening tot eerste wijziging van de Verordening jeugdhulp gemeente Hollands Kroon 2019 vast te stellen.
 18. C.11

  Met de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. En wordt inzicht gegeven in de besteding van de door de raad beschikbaar gestelde middelen. De accountantsverklaring van de jaarstukken 2021 is afgegeven met een goedkeurend oordeel op zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Jaarstukken 2021 gemeente Hollands Kroon' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de jaarrekening 2021 vast te stellen met een positief saldo, voor resultaatbestemming, van € 10.296.000;
  2. het positief saldo als volgt te bestemmen:
   a. restant van de begrotingsbuffer storten in de Algemene Reserve: € 226.000
   b. niet bestede middelen voor de controle van TOZO beschikbaar stellen voor het programma Vitaliteit taakveld Inkomensregelingen: € 250.000;
   c. infrastructurele vergoedingen en beheersysteem storten in de reserve Wegen: € 160.000;
   d. niet bestede middelen voor Hollands Kroon 10 jaar beschikbaar stellen voor programma dienstverlening, taakveld Ondersteuning Organisatie: € 60.000;
   e. niet bestede middelen voor kernapplicaties beschikbaar te stellen voor programma dienstverlening, taakveld Ondersteuning Organisatie: € 147.000;
   f. niet bestede middelen voor klantcontactcentrum beschikbaar te stellen voor programma dienstverlening, taakveld Ondersteuning Organisatie: € 30.000;
   g. onttrekking aan de reserves op basis van de regelgeving terugstorten in de reserves: € 1.593.000;
   h. storting van de gewenningsbijdrage in de bestemmingsreserve onderhoud wegen: € 3.091.000;
   i. het resterende saldo te storten in de Algemene Reserve: € 4.739.000.
  3. kennis te nemen van het Verslag van Bevindingen;
  4. kennis te nemen van het Sociaal Jaarverslag;
  5. uit de reserve vastgoed € 1.000.000,- te storten in de Algemene reserve.
 19. C.12

  Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze eerste rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2022 in beeld.


  Na de behandeling in de auditcommissie is het raadsvoorstel aangepast en zijn informerende bijlages toegevoegd (zie memo).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Eerste Bestuursrapportage 2022' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  In te stemmen met:

  1. de financiële mutaties (inclusief de saldo neutrale) 2022 en verder zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2022 met een totaalbedrag van € 1.923.400;
  2. het onttrekken van € 127.500,- aan de reserve bedrijfsmiddelen;
  3. het ophogen van het investeringskrediet beschoeiingen met € 400.000,-
  4. het ophogen van het investeringskrediet speeltoestellen met € 50.000,-;
  5. aanpassing van indicatoren, zoals voorgesteld in de rapportage.
 20. D
  Sluiting