Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 17 februari 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

Na de vergadering zijn de getekende raadsbesluiten toegevoegd in het besluitvormende gedeelte van de agenda (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  (...)
  B. Oordeelvormend
  B 1. Uitvoeringsprogramma Waddenzee
  B 2. Nota instandhouding kerktorens
          Amendement 04 Kerktoren Michaëlskerk
  (...)

 4. B
  Oordeelvormend
 5. B.1

  In 2020 hebben ruim 50 partijen aangegeven de doelen en ambities van de Agenda Waddengebied te onderschrijven. Het uitvoeringsprogramma voor deze agenda bevat een bundeling van initiatieven die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen en beschrijft hoe partijen in de periode 2021-2026 hiermee aan de slag willen.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Uitvoeringsprogramma Waddenzee
 6. B.2

  Kerkgebouwen met een toren hebben hogere onderhoudskosten dan kerkgebouwen zonder toren. De kerktoren is voor eigenaren daarom een zware financiële last. De torens zijn belangrijk voor het aanzicht van een dorpskern. Om te onderzoeken op welke manieren de gemeente kan bijdragen aan de instandhouding van kerktorens in, zijn er verschillende mogelijkheden verkend.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Amendementen

  Titel
  Nota instandhouding Kerktorens
 7. C
  Besluitvormend
 8. C.1

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 9. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 10. C.3

  De besluitenlijst volgt in de vergadering van 3 maart.

  Toezeggingen

  Titel
  Informatie handhavingsverzoek Bouwkeet B1
 11. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Aangenomen motie- behoud kinderhartchirurgie UMCG aan Ministerie
  Brandbrief CTB bij zwemles
  Hoe ziet Hollands Kroon er in 2040 uit
  Memo raad 22-01-25 aspectinspectie 2021 RHCA
  Memo raad 22-01-25 derde kwartaalrapportage OD NHN
  Memo raad 22-01-25 dierenopvang en vervoer
  Memo raad 22-01-25 doorrekening individuele inkomenstoeslag
  Memo raad 22-01-25 Planning motie M 2021 17, Sport en bewegen.pdf
  Memo raad 22-01-25 procedure stop gemeentelijk monumenten Loggersplein 1 en Verbindingsweg 2
  Memo raad 22-01-25 update renovatie zwembad De Rijd
  Memo raad 22-01-25 verbreding Den Oeverseweg
  Memo raad 22-02-01 kanovaarroutes
  Memo raad 22-02-01 NPOnderwijs
  Memo raad 22-02-01 obstakelverlichting windmolens.
  Memo raad 22-02-01 voortgang witte anjerperkje
  Plannen Wieringermeer
  Verkeerssituatie Elft - Koningstraat te Hippolytushoef
  Voornemen afwijzing verzoek handhaving bouwkeet B-1
  Vraagtekens afwijzing principeverzoek Mientweg42a
  WISE kernafval
 12. C.5

  De gemeenschappelijke regelingen hebben hun kadernota 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden. De raden hebben de mogelijkheid om hierover een zienswijze af te geven. De voorbereiding voor de zienswijzen gebeurt in de de Regionale Raadscommissie Noordkop. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen.

 13. C.5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Kadernota 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' wordt zonder stemming unaniem aangenomen


  De raad besluit:
  overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop:
  de gezamenlijke zienswijze over de Kadernota 2023, het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

 14. C.5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Kadernota 2023 GGD Hollands Noorden' wordt zonder stemming unaniem aangenomen


  De raad besluit:
  Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop:
  geen zienswijzen in te dienen op de Kadernota 2023 van de GGD Hollands Noorden.

 15. C.5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Kadernota 2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN):

  1. de gezamenlijke zienswijze op de Kadernota 2023 in te dienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. In de zienswijzen wordt gevraagd om extra informatie over de implementatie Omgevingswet, het energiebesparingsakkoord, de verwachtingen 2023-2026, de Wob-verzoeken, de omgevingsadviseurs en autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering;
  2. de zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bekend te maken.
 16. C.5.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Kadernota 2023 GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop:
  geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland.

 17. C.5.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Kadernota 2023 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop:
  geen zienswijzen in te dienen op de Kadernota 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

 18. C.6

  Door de herindeling van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. Er worden ook enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd in de tekst.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel '6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop:
  het colleges toestemming te geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RHCA, overeenkomstig de bij dit advies behorende bijlage.

 19. C.7

  In de samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp is overeengekomen dat Hollands Kroon de openbare ruimte verzorgt en betaalt. Er is een voorbereidingskrediet van € 400.000,- beschikbaar gesteld. Omdat inmiddels meer inzicht is in de hoogte van de kosten van de aanleg van de openbare ruimte wordt voor dit bedrag een krediet aangevraagd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ' Krediet openbare ruimte Campus de Terp' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. voor de aanleg van de openbare ruimte Campus De Terp, een krediet beschikbaar te stellen van € 3.200.000,- (exclusief BTW), inclusief een post voor overheadkosten en een post onvoorzien;
  2. de jaarlijkse kapitaallasten van dit krediet te verwerken vanaf de begroting van 2023.
 20. C.8

  De Terpstraat en de Patrijs- en Fazantstraat in Wieringerwerf worden aangepast. Voor deze aanpassing is een raming gemaakt.
  Op grond van deze raming wordt een voorstel tot beschikbaarstelling van een uitvoeringskrediet gedaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Uitvoeringskrediet Terpstraat' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Terpstraat, Fazantstraat en Patrijsstraat een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 3.052.000,--
  2. de kapitaallasten ten aanzien van het onderdeel ‘riolering’ ter grootte van circa € 24.700,-- ten laste te brengen van de ‘voorziening rioleringen’;
  3. de kapitaallasten ten zien van het onderdeel ‘wegen’ die hiervan het gevolg zijn ter grootte van circa € 62.800,-- met ingang van 2024 ten laste van de begroting te brenge
 21. C.9.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het amendement '04 Kerktoren Michaëlskerk' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  Het besluit:

  • Een subsidieregeling kerktorens uit te werken voor de instandhouding van kerktorens

  aan te vullen met een nieuw beslispunt:

  • De kerktoren van de Michaëlskerk in Oosterland weer terug te brengen in gemeentelijk eigendom.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 04 Kerktoren Michaëlskerk (CDA, VVD, PvdA, GL, D66, CU, SHK, OHK)
 22. C.9.ii

  Kerkgebouwen met een toren hebben hogere onderhoudskosten dan kerkgebouwen zonder toren. De kerktoren is voor eigenaren daarom een zware financiële last. De torens zijn belangrijk voor het aanzicht van een dorpskern. Om te onderzoeken op welke manieren de gemeente kan bijdragen aan de instandhouding van kerktorens in, zijn er verschillende mogelijkheden verkend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het geamendeerde raadsvoorstel 'Instandhouding kerktorens' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit

  • Een subsidieregeling kerktorens uit te werken voor de instandhouding van kerktorens.
  • De kerktoren van de Michaëlskerk in Oosterland weer terug te brengen in gemeentelijk eigendom.
 23. C.10

  In 2020 hebben ruim 50 partijen aangegeven de doelen en ambities van de Agenda Waddengebied te onderschrijven. Het uitvoeringsprogramma voor deze agenda bevat een bundeling van initiatieven die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen en beschrijft hoe partijen in de periode 2021-2026 hiermee aan de slag willen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Concept-Uitvoeringsprogramma 2021-2026 van de Agenda voor het Waddengebied 2050’ wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de zienswijze van het bestuur van de Vereniging van Waddenzeegemeenten te onderschrijven;
  2. geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen het concept-Uitvoeringsprogramma 2021-2026.
 24. C.11

  Na de haalbaarheidsstudie voor het park is de volgende stap een scenariostudie met de betrokken partijen uit te voeren. In deze studie moet aandacht zijn voor verschillende opgaven zoals landschappelijk streefbeeld, recreatie, educatie, historie, watercompensatie en klimaatadaptatie.

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2)
  tegen
  Fractie OHK (3), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Vervolgonderzoek motie park Cultuurweg' wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden van de fracties SHK (6), CDA (4), VVD (4), PvdA (2), D66 (2) en CU (1) worden geacht voor te hebben gestemd en de leden van de fracties OHK (3), GL (2) en LADA (1) worden geacht tegen te hebben gestemd


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met het uitvoeren van een gezamenlijke scenariostudie naar een integraal ontwerp voor de westflank van de A7 tussen bedrijventerrein het Venster en Middenmeer;
  2. hiervoor een budget van € 15.000,- beschikbaar te stellen.
 25. C.12

  De eigenaren van de bedrijfswoning willen graag in de woning blijven wonen. Om de bedrijfswoning als burgerwoning mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Koningsweg 91 Hippolytushoef ' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Koningsweg 91 Hippolytushoef, ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911. BPBG2006hz039-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 26. C.13

  Op de locatie hoek Havenweg Gesterweg in Den Oever ligt een stuk grond dat door de gemeente is verkocht voor woningbouw. Om de realisatie van twee woningen en een bedrijf met bedrijfswoning mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Hoek Havenweg Gesterweg Den Oever ' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Hoek Havenweg Gesterweg in Den Oever' ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPDenOeverhz003-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 27. C.14

  Bij de interne controle is gebleken dat er een onjuist tarief is opgenomen in de verordening Havengeld 2022. Met dit voorstel wordt dit aangepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Tarief Havengeld 2022' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de verordening tot wijziging van de Havengeldverordening 2022 vast te stellen.

 28. D
  Sluiting