Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 14 juli 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. B
  Oordeelvormend
 5. B.1

  De toetsingskamer heeft onderzoek laten doen naar de efficiëntie van het proces van subsidieverstrekking en de effectiviteit van de verstrekte subsidies bij Hollands Kroon. Op papier heeft de gemeente de boel goed op orde. In de praktijk is er nog ruimte voor verbetering, daarvoor worden aanbevelingen gegeven.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming.

 6. B.2

  De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor kwalitatief hoogstaande huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten voor een uitzendbureau voor een periode van maximaal 10 jaar, ter overbrugging van een permanente huisvestingsoplossing. Deze arbeidsmigranten worden vanuit het uitzendbureau voor het grootste gedeelte in de nabije omgeving van de gewenste huisvestingslocatie ingezet.


  Het initiatief past niet binnen het bestemmingsplan en de huidige standaardregels uit de ‘Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon’. Het past niet binnen het beleid omdat het hier om een perceel voor grootschalige huisvesting gaat dat niet is gelegen op of aansluitend aan een bedrijventerrein (artikel 5). Hierdoor wordt dit principeverzoek in het kader van artikel 6 voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming.

 7. B.3

  De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van zorg en ondersteuning aan inwoners die het niet zelf meer kunnen oplossen op eigen kracht. Door de hulp bij het huishouden in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Hollands Kroon met ingang van 1 januari 2023 te wijzigen kunnen we de inwoners van Hollands Kroon in de toekomst blijven ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en participeren in de maatschappij.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Inkomensafhankelijke bijdrage
  Uitwerking aanbevelingen klantenraad
 8. C
  Besluitvormend
 9. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  C.10 Toetsingskamer: Rapport Subsidiebeleid
  C.11 Artikel 6-verzoek Westerweg 27 Nieuwe Niedorp
  C.12 Wijziging Verordening huishoudelijke hulp
  (...)
  D.1a Motie 10 Gebiedsgericht maatwerk rond stikstof in Hollands Kroon (CDA)
  D.1b Motie 11 Toetsingskader logiesfuncties tijdelijke medewerkers (OHK, SHK, GL, PvdA, D66, L&A)

 10. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 11. C.3

  Besluit

  De besluitenlijsten van 23 en 30 juni 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.

 12. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Actieplan Coöperatief wonen
  Brief aan raad Weereweg 55 te Lutjewinkel.
  Brief FNV t.b.v. het College en de Gemeenteraad: onderwerp Kostendelersnorm onder de 27 jaar
  Hoe betrekken jullie burgers bij de gemeente Vier de Dag van de Inspreker
  Jaarverslag 2021 Archeologie West-Friesland
  Memo raad 22-06-21 aantal bedden arbeidsmigranten
  Memo raad 22-06-21 omgevingsvisie Hollands Kroon.
  Memo raad 22-06-21 onderhoud Kunstwerken openbare ruimte
  Memo raad 22-06-21 rapportage Greenports
  Memo raad 22-06-27 aanvulling beroepsschrift B1.
  Memo raad 22-06-27 ALV VNG 29 juni 2022
  Memo raad 22-06-27 bestuursopdracht en vervolgproces Crisisfunctie Jeugd.
  Memo raad 22-06-27 jaarverslag commissie bezwaarschriften 2021
  Memo raad 22-06-27 meicirculaire 2022.
  Memo raad 22-06-27 motie M 2021 17 Sport en bewegen
  Memo raad 22-06-27 uitvoering motie toegankelijke speeltuinen.
  Memo raad 22-06-27 Vergunningen Toezicht en Handhaving
  Memo raad 22-06-27 VTH UP OD NHN 2022
  NVVK90jaar- jubileumonderzoek
  Opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders in onze gemeente.
  Publicatie jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021
 13. C.5

  Voor de locatie van de voormalige Oude Beurs in Middenmeer is een verzoek binnengekomen voor vier woongebouwen met in totaal 34 appartementen. Om het plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het plan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Oude Beurs Middenmeer' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Oude Beurs Middenmeer' ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.bpmiddenmeer03-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 14. C.6

  De initiatiefnemer heeft een plan ingediend om op de Molenvaart 12-14 twee nieuwe woongebouwen te realiseren bestaande uit drie bouwlagen met in totaal 22 sociale huurappartementen. De ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze reden moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Er zijn drie zienswijzen en een petitie ingediend. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het plan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Molenvaart 12-14 Anna Paulowna' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota zienswijzen;
  2. het bestemmingsplan Molenvaart 12-14 Anna Paulowna, conform de Nota zienswijzen, ongewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 15. C.7

  Er is een beleidskaart Archeologie Hollands Kroon opgesteld. De kaart geeft een overzicht van de archeologische waarden en geeft voor elke locatie in onze gemeente aan hoe om te gaan met archeologie bij ruimtelijke ingrepen. Dit schept duidelijkheid en voorkomt onnodig archeologisch onderzoek of vernietiging van waardevolle archeologische resten. Voor het opstellen van het omgevingsplan is het ook van belang om een actueel en deskundig archeologiebeleid te hebben vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Beleidskaart Archeologie Hollands Kroon' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de beleidskaart Archeologie Hollands Kroon vast te stellen.

 16. C.8

  Er is een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor het primair onderwijs opgesteld met daarin de investeringen die de komende 14 jaar nodig zijn om de onderwijshuisvesting in Hollands Kroon op peil te houden. Voor de financiering van nieuwbouw en renovatie wordt voorgesteld af te zien van de huidige VNG-normering (sober en doelmatig) en over te stappen op het basisreferentieniveau van Ruimte OK (Energie Neutrale Gebouwen). Als gevolg hiervan is de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting aangepast en wordt deze ter vaststelling aangeboden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Huisvesting primair onderwijs 2022-2036' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2022-2036 als richtinggevend kader vast te stellen;
  2. in te stemmen met aanpassing van de normvergoedingen voor nieuwbouw en renovatie om het niveau Energie Neutrale Gebouwen te bereiken (basisreferentieniveau in plaats van VNG-norm);
  3. het college opdracht te geven de in het integraal huisvestingsplan genoemde voorzieningen in overleg met de betrokken schoolbesturen uit te voeren met daarbij de ruimte om het moment van uitvoering daar waar nodig te vervroegen of uit te stellen als daartoe aanleiding bestaat;
  4. bij de behandeling van de begroting jaarlijks de benodigde kredieten voor uitvoering van het IHP vast te stellen;
  5. jaarlijks de benodigde investeringen voor nieuwbouw en renovatie bij de begrotingsbehandeling te indexeren met de BDB -indexatie en voor overige investeringen met de indexatie van de VNG-normering;
  6. de Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Hollands Kroon 2022 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hollands Kroon 2018.
 17. C.9

  De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de kwaliteit van de informatiebeveiliging. Uit het jaarverslag blijkt dat de organisatie in 2021 adequate beheersmaatregelen heeft getroffen volgens de ENSIA-methodiek en de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Jaarverslag informatiebeveiliging 2021' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 vast te stellen.

 18. C.10

  De toetsingskamer heeft onderzoek laten doen naar de efficiëntie van het proces van subsidieverstrekking en de effectiviteit van de verstrekte subsidies bij Hollands Kroon. Op papier heeft de gemeente de boel goed op orde. In de praktijk is er nog ruimte voor verbetering, daarvoor worden aanbevelingen gegeven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Rapport Subsidiebeleid' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van het ‘Rapport Subsidiebeleid’ en de bestuurlijke reactie hierop van het college van burgemeester en wethouders.
  2. Het college op te dragen de aanbevelingen 1 t/m 8 uit te voeren, en:
   a. de raad te adviseren over de mogelijkheden voor de inrichting van het verantwoordingsmoment en de wijze van verantwoording te borgen in de subsidieverordening;
   b. de in de bestuurlijke reactie genoemde aanknopingspunten om concrete doelen en effecten van subsidies in de verordening, de beleidsregel en de toekenning van de subsidie op te nemen, verder uit te werken;
   c. de subsidies van alle programma’s, waaronder ook Incluzio en de Holland Kroonse Uitdaging, mee te nemen in het subsidieprogramma en het evaluatiekader zodat inzicht wordt verkregen in alle te verlenen subsidies.
  3. Het college op te dragen de knelpunten bij het verstrekken van incidentele subsidies via de Hollands Kroonse Uitdaging te evalueren en de raad te informeren over het verbetertraject.
  4. Het college op te dragen de raad in december 2022 en daarna jaarlijks te informeren over de opvolging van de aanbevelingen en de verbetertrajecten van de verleende subsidies.
 19. C.11

  De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor kwalitatief hoogstaande huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten voor een uitzendbureau voor een periode van maximaal 10 jaar, ter overbrugging van een permanente huisvestingsoplossing. Deze arbeidsmigranten worden vanuit het uitzendbureau voor het grootste gedeelte in de nabije omgeving van de gewenste huisvestingslocatie ingezet.


  Het initiatief past niet binnen het bestemmingsplan en de huidige standaardregels uit de ‘Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon’. Het past niet binnen het beleid omdat het hier om een perceel voor grootschalige huisvesting gaat dat niet is gelegen op of aansluitend aan een bedrijventerrein (artikel 5). Hierdoor wordt dit principeverzoek in het kader van artikel 6 voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Artikel 6-verzoek Westerweg 27 Nieuwe Niedorp' wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fractie LADA&ANDERS (1) worden geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:
  in beginsel positief te staan tegenover de gevraagde ontwikkeling voor de huisvesting van 100 arbeidsmigranten op het perceel Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp, voor maximaal 10 jaar, mits aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de overige algemene regels uit het beleid (artikel 2).

 20. C.12

  De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van zorg en ondersteuning aan inwoners die het niet zelf meer kunnen oplossen op eigen kracht. Door de hulp bij het huishouden in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Hollands Kroon met ingang van 1 januari 2023 te wijzigen kunnen we de inwoners van Hollands Kroon in de toekomst blijven ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en participeren in de maatschappij.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Wijziging Verordening huishoudelijke hulp' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Verordening tot derde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Hollands Kroon vast te stellen.

 21. C.13

  Voor de commissie die klankbordgesprekken met de burgemeester voert, kan de raad 3 tot 5 leden uit zijn midden aanwijzen. Op 30 maart jl. zijn drie leden benoemd. Voor één van de vacatures heeft de heer A.W. Philipsen zich kandidaat gesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Benoeming lid klankbordgesprekken burgemeester' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de heer A.W. Philipsen (SHK) te benoemen als lid van de commissie klankbordgesprekken burgemeester

 22. C.14

  Fracties in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid om per fractie één fractieondersteuner voor benoeming door de raad voor te dragen.
  Door de fractie van CDA is de heer J. Andringa voorgedragen.
  Door de fractie van D66 is de heer H.J. Cornelissen voorgedragen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Benoeming fractieondersteuners' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de volgende personen te benoemen tot fractieondersteuner:
  - J. Andringa (CDA)
  - H.J. Cornelissen (D66)

 23. C.15

  Door de benoeming van mevrouw Peters en de heer Versluis als wethouder geldt dat een aantal vacatures ontstaan in door raadsleden in te vullen functies. Met dit voorstel wordt voorzien in de vervulling van de openstaande vacatures.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Wijzigingen personele invulling voorzitterschappen en lidmaatschappen commissies' wordt aangenomen, waarbij:

  • door geheime, schriftelijke stemming wordt benoemd tot 2e waarnemend voorzitter van de raad: S.M.E. Buczynski, waarbij in de eerste stemming door het stembureau 25 geldige, uitgebrachte stemmen zijn geteld, waarvan 19 stemmen voor S.M.E. Buczynski, en 6 voor W. Groot en S.M.E. Buczynski daarmee de volstrekte meerderheid heeft verkregen;
  • beslispunten 2 t/m 4 zonder stemming unaniem worden aangenomen.

  De raad besluit:
  Te benoemen als:
  1. 2e waarnemend voorzitter van de raad: S.M.E. Buczynski
  2. Leden van de auditcommissie/toetsingskamer:
      J.H.D. de Git (D66)
      J. Laagland (GL)
  3. Plaatsvervangende leden van de Regionale raadscommissie Noordkop
     J.H.D. de Git (D66)
     J. Laagland (GL)
  4. Plaatsvervangend lid commissie geloofsbrieven:
      J.H.D. de Git (D66)

 24. D.1
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 25. D.1.a

  Besluit

  De motie 10 'Gebiedsgericht maatwerk rond stikstof in Hollands Kroon' wordt door stemming bij handopsteken verworpen met 5 stemmen voor van CDA (4), L&A (1) en 20 stemmen tegen van OHK (8), SHK (4), VVD (3), GroenLinks (1), PvdA (2) en D66 (2).

  Moties

  Titel
  Motie 10 Gebiedsgericht maatwerk rond stikstof in Hollands Kroon
 26. D.1.b

  Indieners: OHK SHK GL PvdA D66 L&A

  Besluit

  De motie 11 Toetsingskader logiesfuncties tijdelijke medewerkerswordt wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 21 stemmen voor van OHK (8), SHK (4), VVD (3), GroenLinks (1), PvdA (2), D66 (2) en L&A (1) en 4 stemmen tegen van CDA (4).


  De raad besluit:
  Het college te verzoeken:

  1. met de samenleving in gesprek te treden over de huisvesting van arbeidsmigranten;
  2. de uitkomsten daarvan voor te leggen aan de gemeenteraad;
  3. op basis van deze uitkomsten het ‘Brede Welvaart Kader’ op te stellen voor huisvestingsaanvragen voor arbeidsmigranten, waarin de economische, sociale en maatschappelijke meerwaarde wordt afgewogen;
  4. de raad een voorstel voor te leggen in de raadsvergadering van september a.s. met de strekking artikel 6 van de Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers, vastgesteld 8 oktober 2019, in te trekken en daarbij aandacht te besteden aan hoe om te gaan (“overgangsrecht”) met op dat moment nog lopende verzoeken (als die er zijn).

  Moties

  Titel
  Motie 11 Toetsingskader logiesfuncties tijdelijke medewerkers

  Toezeggingen

  Titel
  Motie 11 Toetsingskader logiesfuncties tijdelijke medewerkers
 27. D.2
  Sluiting