Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 14 april 2022

20:00 - 20:46
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  (...)
  C Besluitvormend
  (...)
  C.9 Benoeming en beëdiging fractieondersteuners
  C.10 Benoeming plaatsvervangend lid Regionale Raadscommissie Noordkop
  D.1 Beëdiging griffier
  D.2 Sluiting

 4. B
  Oordeelvormend
 5. B.1

  De toetsingskamer heeft onderzoek gedaan naar het thuisbezorgen van de producten zoals paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten in relatie. Er is gekeken naar de kosten en of het thuisbezorgen efficiënt is ten opzichte van de traditionele manier van het leveren van deze producten.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming.

 6. C
  Besluitvormend
 7. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld waarbij C.8 Rapport Toetsingskamer: QuickScan Thuisbezorgen en het digitaal aanvragen van producten, aan de agenda wordt toegevoegd:


  C Besluitvormend
  (...)
  C.8 Rapport Toetsingskamer: QuickScan Thuisbezorgen en het digitaal aanvragen van producten
  C.9 Benoeming en beëdiging fractieondersteuners
  C.10 Benoeming plaatsvervangend lid Regionale Raadscommissie Noordkop
  D.1 Beëdiging griffier
  D.2 Sluiting

 8. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 9. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  10 puntenplan - Veilig Verkeer
  Aanbeveling voor onderhandeling coalitie vanuit Vogelbescherming Nederland - IJsselmeergebied
  Aandacht voor Fairtrade en Eerlijke handel bij coalitievorming
  Achtergrondinformatie lokale publieke omroep ten behoeve van coalitieakkoord
  Belang laadinfrastructuur
  Bezwaar tegen bouwkeet - locatie B1
  Bijzondere waarden van het vroegere eiland Wieringen
  Bodemdaling kost gemeenten miljarden
  Collegemanifest van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam
  Cultuur in de collegeakkoorden - 2022
  Digitaal samenwerken
  Diverse onderwerpen voor de gemeenteraadsleden
  Handreiking met aandachtspunten voor coalitie
  Informatie voor de coalitie onderhandelingen
  Inspiratie voor 'Beweging in je coalitieakkoord'
  Kennismaking directeur Esther Zijl
  Memo raad 22-03-22 aantrekken langlopende lening
  Memo raad 22-03-22 Brief provincie aan EZK
  Memo raad 22-03-22 leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer
  Memo raad 22-03-22 managementletter 2021
  Memo raad 22-03-22 vergoeding opvanglocaties Oekraïners
  Memo raad 22-03-22 vertraging kazerne Middenmeer.
  Memo raad 22-03-29 Q4-2021 IHK
  Memo raad 22-03-29 scheidingsplein
  Misstanden vergunningverlening huisvesting arbeidsmigranten/ brief aan GS Noord-Holland
  Ondernemersmanifest ONL voor Ondernemers
  Reserveer 3% van de sport- en beweegbegroting voor innovatie
  RRN Raadsinformatiememo Verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 en verder
  Tienpuntenplan MantelzorgNL ‘Erken, waardeer en ondersteun de mantelzorger!’
  Versterking van het VTH-stelsel
 10. C.5

  Hospice ‘Het Tweede Thuis’ vraagt de gemeente om een garantstelling voor een lening die via het Restauratiefonds voor de verbouw van het Hospice. Het verzoek om een garantstelling wijkt af van het gemeentelijk beleid en daarom moet de raad hiermee instemmen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met het verzoek van Hospice ‘Het Tweede Thuis’ om garant te staan voor de lening van het Restauratiefonds ter hoogte van maximaal € 500.000,- voor een periode van 10 jaar;
  2. af te wijken van de Nota garantstellingen en geldleningen op het punt van te verstrekken primaire zekerheden (artikel 4.1.2.), omdat deze niet aanwezig zijn.
 11. C.6

  Al vele jaren ervaren de bewoners van Wieringerwerf overlast van het geluid van het verkeer op de A7. Het aanbrengen van een geluidscherm is onderdeel van het programma voor de herstructurering van Wieringerwerf. Voor de voorbereiding op de aanleg van het geluidscherm worden op korte termijn kosten gemaakt. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet aan de raad gevraagd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 50.000,-.

 12. C.7

  Met de Jaarrapportage 2021 De Kop Werkt! (DKW!) wordt zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over het programma DKW!. Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst worden de raden tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit
  dat de raad kennis heeft genomen van de jaarrapportage 2021 De Kop Werkt!

 13. C.8

  De toetsingskamer heeft onderzoek gedaan naar het thuisbezorgen van de producten zoals paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten in relatie. Er is gekeken naar de kosten en of het thuisbezorgen efficiënt is ten opzichte van de traditionele manier van het leveren van deze producten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de ‘QuickScan Thuisbezorgen en het digitaal aanvragen van producten’ en de bestuurlijke reactie hierop van het college van burgemeester en wethouders.
  2. De leerpunten en conclusies uit de QuickScan over te nemen en het college op te dragen deze bij pilots, innovaties en organisatieontwikkelingen toe te passen.
 14. C.9

  Het Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hollands Kroon 2021 geeft fracties in de gemeenteraad de mogelijkheid om per fractie één fractieondersteuner voor benoeming door de raad voor te dragen. Eind maart 2022 is geïnventariseerd welke fracties van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.


  De namen van de leden van de commissie geloofsbrieven zijn later aan het raadsvoorstel en het concept rapport toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. In te stellen de volgende commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de fractieondersteuners: mevrouw S.M.E. Buczynski, mevrouw S. Mulderij en de heer G. Pankras
  2. De volgende personen te benoemen tot fractieondersteuner:
  • D. Blokker (GroenLinks)
  • E.C. Volkers (PvdA)
  • M. Roskam (SHK)
  • J.H.D. de Git (D66)
  • D.J. Pruimboom (LADA&Anders!)
  • M.A Hruska (VVD)
 15. C.10

  In de vergadering van 30 maart zijn raadsleden benoemt tot lid en plaatsvervangend lid van de Regionale Raadscommissie (RRN). De heer Volkers diende eerst te worden benoemd tot fractieondersteuner en wordt na deze benoeming voorgedragen als plaatsvervangend lid van de RRN.

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt zonder stemming unaniem aangenomen


  De raad besluit:
  Te benoemen als lid van de regionale raadscommissie Noordkop:
  E.C. Volkers

 16. D.1
  Beëdiging griffier
 17. D.2
  Sluiting