Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 15 september 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:03 - 00:01:16 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:00:39 - 00:01:16 - Rian van Dam
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  (...)
  B Oordeelvormend
  B.1
  Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1
  B.2 Kaderbrief 2023
  (...)

  00:01:05 - 00:01:16 - Rian van Dam
  00:01:16 - 00:01:47 - Jan-Willem van der Klugt
  00:01:47 - 00:02:17 - Alexander Bügel
  00:02:17 - 00:02:22 - Rian van Dam
  00:02:23 - 00:02:51 - Jan-Willem van der Klugt
  00:02:51 - 00:02:53 - Rian van Dam
  00:02:53 - 00:03:05 - Henk van Gameren
  00:03:05 - 00:03:10 - Rian van Dam
  00:03:10 - 00:03:15 - Henk van Gameren
  00:03:15 - 00:03:24 - Rian van Dam
  00:03:24 - 00:03:57 - Jan-Willem van der Klugt
  00:03:57 - 00:04:07 - Rian van Dam
  00:04:07 - 00:04:31 - Henk van Gameren
  00:04:31 - 00:06:54 - Rian van Dam
 4. B

  00:04:59 - 00:06:54 - Rian van Dam
 5. B.1

  Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 vastgesteld. De gemeente en de provincie Noord-Holland verschilden van inzicht over de borging van de verkeersafwikkeling in het bestemmingsplan. Voor de minnelijke oplossing is een nieuw raadsbesluit nodig. De provincie heeft toegezegd de reactieve aanwijzing in te trekken als hieraan voldaan wordt.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming.

  00:05:03 - 00:06:54 - Rian van Dam
  00:06:54 - 00:10:20 - Alexander Bügel
  00:10:21 - 00:10:25 - Rian van Dam
  00:10:25 - 00:10:57 - Sylvia Buczynski
  00:10:57 - 00:11:23 - Henk van Gameren
  00:11:23 - 00:11:27 - Rian van Dam
  00:11:27 - 00:12:34 - Jip Pankras
  00:12:34 - 00:14:45 - Rian van Dam
  00:14:45 - 00:19:28 - Inspreker
  00:19:28 - 00:19:32 - Rian van Dam
  00:19:32 - 00:25:01 - Jan-Willem van der Klugt
  00:25:01 - 00:25:08 - Rian van Dam
  00:25:08 - 00:30:04 - Judith de Git
  00:30:04 - 00:30:15 - Rian van Dam
  00:30:15 - 00:31:50 - Henk van Gameren
  00:31:51 - 00:31:54 - Rian van Dam
  00:31:54 - 00:32:17 - Sylvia Buczynski
  00:32:17 - 00:32:19 - Rian van Dam
  00:32:19 - 00:34:05 - Enno Bijlstra
  00:34:05 - 00:34:07 - Rian van Dam
  00:34:08 - 00:34:19 - Jip Pankras
  00:34:19 - 00:36:20 - Jip Pankras
  00:36:20 - 00:36:33 - Rian van Dam
  00:36:35 - 00:39:32 - Inspreker
  00:39:32 - 00:40:32 - Rian van Dam
 6. B.2

  Advies
  De auditcommissie adviseert de gemeenteraad de kaderbrief 2023 oordeelvormend te behandelen en daarna een besluit daarover te nemen.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming.

 7. C

  00:40:00 - 00:40:32 - Rian van Dam
 8. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  C.9 Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1
  C.10 Kaderbrief 2023
  D Sluiting

  00:39:59 - 00:40:32 - Rian van Dam
  00:40:32 - 00:40:38 - Sylvia Buczynski
  00:40:38 - 00:44:00 - Rian van Dam
 9. C.2

  00:40:48 - 00:44:00 - Rian van Dam
 10. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst van 14 juli 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:41:25 - 00:44:00 - Rian van Dam
 11. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt, met in acht neming van het wijzigingsvoorstel, gewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Stichting Drugsbeleid-Burgerberaad drugs
  Droogtebericht HHNK
  Dwangmaatregel van Staatssecretaris Eric van der Burg in Tubbergen
  Een flinke verandering in de afgelopen vijf jaar."
  Evaluatie experiment Restafval
  Gemeenten en de continuïteit van jeugdhulp
  Klacht WMO
  Manifest - Menswaardige vluchtelingenopvang in Noord Holland Noord
  Memo gebiedgerichte aanpak stikstof
  Memo gebiedgerichte aanpak stikstof 20220803
  Memo raad 22-07-12 Campus de Terp
  Memo raad 22-07-12 Monitor Discriminatie 2021
  Memo raad 22-07-12 samenvatting zitting RvS deelgebied B1
  Memo raad 22-07-19 Update woningbouwplannen Winkel Nieuwe Niedorp
  Memo raad 22-09-06 opvang Oekraïne en crisisnoodopvang asielzoekers.
  Motie 05 DOP Nu smeren voor later
  motie 22it01945 verspreiding en decentralisering Rijkswerkgelegenheid aangenomen
  Motie 'brief over procedure advies aan Commissariaat'
  Motie gemeente Midden-Groningen Zorgvuldigheid Stikstofbeleid
  Motie Statement stikstofreductiedoelstellingen en pamflet
  motie stikstofaanpak De Wolden
  Motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
  Nota-Koersdocument- Omgevingsvisie reactie SLW
  Preventief seniorenonderzoek 2020/2021
  Publicatie RDA zienswijze Dilemmas in de wildopvang
  Reactie op concept Koersdocument omgevingsvisie Hollands Kroon
  Vastgestelde jaarstukken en begroting RHCA 2021
  00:41:31 - 00:44:00 - Rian van Dam
 12. C.5

  Aan de zuidzijde van het terpdorp Haringhuizen liggen twee percelen. Een perceel met oude agrarische gebouwen, waaronder een stolpboerderij en boerenschuren, en een perceel dat nu onbebouwd is. Het voornemen is om de bebouwing te slopen en 7 vrijstaande woningen te realiseren op het perceel waarop nu geen bebouwing aanwezig is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Muggenburgerweg 4 Haringhuizen wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de bijgevoegde nota van wijzigingen;
  2. het bestemmingsplan Muggenburgerweg 4 Haringhuizen gewijzigd vast te stellen, zoals
   opgenomen in de nota van wijzigingen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2010hz19-va01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:42:04 - 00:44:00 - Rian van Dam
 13. C.6

  Probedrijven heeft het voornemen om in de gemeente Den Helder nieuwe huisvesting te bouwen en heeft aan de aandeelhouder Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) gevraagd om deze nieuwbouw mee te financieren met een eenmalige bijdrage van 1 miljoen euro. Hierdoor wordt de begroting 2022 van de GRGA gewijzigd. De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert hierop geen zienswijze af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Wijziging begroting Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  geen zienswijze af te geven op de voorgestelde begrotingswijziging van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid.

  00:43:08 - 00:44:00 - Rian van Dam
  00:44:00 - 00:45:09 - Arnold Philipsen
  00:45:09 - 00:46:14 - Rian van Dam
 14. C.7

  In het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2022
  zijn de regels voor fractieondersteuners, informerende bijeenkomsten en stemming/besluitvorming geactualiseerd of gewijzigd. Een grote wijziging gaat over het inspreekuur. Deze krijgt een informelere opzet die 'het raadscafé' wordt genoemd en vindt telkens een week voor de raadsvergadering plaats op wisselende locaties in de gemeente.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Reglement van orde wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  het Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hollands Kroon 2022 vast te stellen.

  00:45:28 - 00:46:14 - Rian van Dam
  00:46:14 - 00:46:26 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:46:29 - 00:46:31 - Rian van Dam
  00:46:31 - 00:46:37 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:46:37 - 00:46:49 - Rian van Dam
  00:46:51 - 00:50:17 - Rian van Dam
 15. C.8

  In het presidium is op 14 juni jl. besloten de voor fractieondersteuners geldende regeling voor presentiegeld, zoals opgenomen in het Reglement van Orde voor de raad 2019  te verruimen en de gemaakte reiskosten te vergoeden. Deze regels passen beter in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden in plaats van het Reglement van orde. Daarom wordt deze nu aangepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Verordening rechtspositie raads- en commissieleden wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de eerste wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Hollands Kroon vast te stellen.

  00:46:54 - 00:50:17 - Rian van Dam
 16. C.9

  Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 vastgesteld. De gemeente en de provincie Noord-Holland verschilden van inzicht over de borging van de verkeersafwikkeling in het bestemmingsplan. Voor de minnelijke oplossing is een nieuw raadsbesluit nodig. De provincie heeft toegezegd de reactieve aanwijzing in te trekken als hieraan voldaan wordt.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 19 stemmen voor van OHK (4: H.A. Bügel, J.H. Leever, E. Slootweg, C.W. de Vries), SHK (4), VVD (4), CDA (3), D66 (2). PvdA (1) en GroenLinks (1) en 4 stemmen tegen van OHK (2: P. de Jong, C.W. Meeldijk) en LADA&Anders! (2).


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1, vastgesteld bij raadsbesluit, d.d. 29 juni 2021, op de volgende punten gewijzigd vast te stellen om invulling te geven aan de afspraak gemaakt tijdens de zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 11 juli 2022:
   a. Het vervangen van de tekst in artikel 3.4.2 (Voorwaardelijke verplichting – verkeersontsluiting) door de volgende tekst: Het gebruiken of laten gebruiken, waaronder mede wordt begrepen bebouwen of laten bebouwen, van de gronden aangewezen voor ‘bedrijventerrein’, behoudens de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 1', is slechts toegestaan nadat (verkeers)maatregelen zijn getroffen die de afwikkeling van het verkeer van die gronden via de zuidelijke kant via het kruispunt Agriport-Koggenrandweg-N239-Coppershorn uitsluiten of nadat reconstructie van het kruispunt Agriport-Koggenrandweg-N239-Coppershorn heeft plaatsgevonden.
   b. Het schrappen van artikel 3.5.4 (Voorwaardelijke verplichting – verkeersontsluiting);
   c. De toelichting van het bestemmingsplan waar nodig aan te passen op dit wijzigingsbesluit.
  2. geen ontwerp van het wijzigingsbesluit ter inzage te leggen;
  3. te bepalen dat de wijzigingen als resultaat hebben een bestemmingsplan dat langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand met planidentificatie NL.IMRO.1911.BPAgriportB1-va02 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
  5. het beroep tegen de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 in te trekken nadat:
   a. Gedeputeerde Staten de reactieve aanwijzing hebben ingetrokken, en;
   b. het gewijzigde vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan bekend is gemaakt.
  00:47:45 - 00:50:17 - Rian van Dam
  00:50:17 - 00:50:18 - Henk van Gameren
  00:50:18 - 00:50:20 - Rian van Dam
  00:50:20 - 00:50:53 - Joop Laagland
  00:50:53 - 00:50:54 - Rian van Dam
  00:50:55 - 00:51:09 - Henk van Gameren
  00:51:09 - 00:51:13 - Rian van Dam
  00:51:13 - 00:51:14 - Henk van Gameren
  00:51:14 - 00:51:17 - Rian van Dam
  00:51:17 - 00:51:54 - Pieter de Jong
  00:51:54 - 00:52:17 - Rian van Dam
  00:52:19 - 00:54:58 - Rian van Dam
 17. C.10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (1), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het voorstel Memo Kaderbrief 2023 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de in het memo van het college d.d. 1 september 2022 (kaderbrief 2023) opgenomen kaders vast te stellen.

 18. D.1
  Sluiting