Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 9 juni 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2

 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  (...)
  B Oordeelvormend
  B.1 Regionale samenwerking De Kop Werkt!
  B.2 Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  B.3 Coalitievorming
  (...)

 4. B
  Oordeelvormend
 5. B.1

 6. B.3
  Coalitievorming
 7. C
  Besluitvormend
 8. C.1

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 9. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 10. C.3

 11. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Brief aan raad Dienstverband bij HK (gedetacheerden aan stichting Zwembad De Wirg)
  Rli-adviezen in beeld
  ALS protocol ter verbetering uitvoering WMO
  Bericht voor fracties (verkeerssituatie Zijdewind)
  Brief aan college van Burgemeester en Wethouders inzake Noordstroeerweg 13 A in CC aan raad
  Brief aan raad inzake Flex logement.
  Bundel aviesraden 'Jongeren en het zorgen voor hun morgen'
  Campus De Terp Wieringerwerf
  Duurzaam betaalbare huisvesting
  Het drugsbeleid vraagt ieders aandacht
  Hoge prioriteit akoestische rapport Boomgaardweg te Nieuwe Niedorp/Winkel
  Iedere wc telt
  Indienen zienswijzen stukken VRNHN
  informatie raadsleden RPAnhn
  Informatiebrief Regietafel GR-en NHN - Invoering wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
  Input coalitieonderhandelingen - voorstel Preventie
  Jaarverslag 2021, St. Thuishuis Winkel
  Laat de culturele en creatieve sector niet alsnog omvallen
  Memo jaarverslag buurtbemiddeling en klachten
  Memo raad 22-04-12 Perspectief Jeugd en Jongeren
  Memo raad 22-04-14 inwoners- en ondernemerspeiling Hollands Kroon 2022
  Memo raad 22-04-19 valpreventie
  Memo raad 22-04-25 opening zwembad De Rijd
  Memo raad 22-05-03 benoeming leden Cultuurplatform Hollands Kroon periode 2022-2026.
  Memo raad 22-05-03 concept Koersdocument omgevingsvisie
  Memo raad 22-05-03 herstructurering Wieringerwerf.
  Memo raad 22-05-03 motie Oostkade.
  Memo raad 22-05-10 opvang vluchtelingen Oekraïne
  Memo raad 22-05-17 brandweerkazerne Slootdorp
  Memo raad 22-05-17 digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg in onze regio
  Memo raad 22-05-17 mogelijke staatssteun aanbesteding IHK
  Memo raad 22-05-17 stvz openbare of opengestelde toiletten in HK.
  Memo raad 22-05-17 Tijdelijke regeling kinderopvang - Oekraïne
  Memo raad 22-05-17 update gemeentelijke monumentenlijst.
  Memo Update opvang vluchtelingen Oekraïne
  Nieuwe website over Jeugdzorg voor gemeenteraadsleden 
  Ontwikkelingen Oekraïne
  Open brief nadeelcompensatie
  Openbaar onderwijs in uw gemeente
  Oproep aan gemeenten om biodiversiteit prominente plek te geven in college-akkoord
  Oproep KNVB: Voetbal meer dan een sport
  Oproep tot hogere ambities m.b.t. opvang Oekraïnse vluchtelingen
  Oproep Vereniging Eigen Huis aan gemeenteraadsleden in Nederland
  Opvang vluchtelingen Ter Apel ontlasten
  overtuigen van middenstanders voor openstellen toilet
  Participatieverordening, coalitieakkoord, bijeenkomsten
  Rechten van de kinderen in onze gemeente
  Resultaat PowerUp, 7 mei 2022
  RHCA jaarstukken 2021 en Programmabegroting 2023
  Samenwerking gemeente(n) en Nationale Ombudsman
  Snel en duurzaam van Russisch gas af
  Staatsontvoeringen in Nederland
  Tips voor coalitieakkoord
  Toelichting op voorstel ‘samenwerkingsafspraken risicobeheersing’
  Vergroten fietsveiligheid
  Verzoek zienswijzen - ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021
  Vragen rondom de situatie Kerkplein te Hippolytushoef
  website Rioolenraad.nl helpt raadsleden bij keuzes rondom watertaken
  Wereldaardedag - Leven met de Aarde
  Wonen in Hollands Kroon
 12. C.5

  De deelnemende gemeenten in Noord-Holland hebben de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangen. De Regionale Raadscommissie Noordkop is voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om een gezamenlijke zienswijze af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  1. de bijgevoegde zienswijze af te geven met daarin:

  • over de jaarstukken 2021 te vragen om te komen met een bestedingsplan voor de POK-gelden;
  • voor de begroting 2023 te vragen om de consequenties van de herijking gemeentefonds en mogelijke stijging van kosten voor de risicoparagraaf in beeld te brengen en
  • het verzoek geen besluit te nemen over de samenwerkingsafspraken risicobeheersing.

  2. het resultaat 2021 ad € 155.000 in de begroting 2022 als incidentele baat verwerken via de bestuursrapportage.

 13. C.6

  De deelnemende gemeenten in Noord-Holland hebben de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden ontvangen.
  De Regionale Raadscommissie Noordkop is voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om in te stemmen met de jaarrekening 2021 en een positieve zienswijze af te geven voor de begroting van 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Hollands Noorden' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming;
  2. een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025.
 14. C.7

  Jaarlijks worden de programmabegroting en de jaarstukken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. De Regionale Raadscommissie Noordkop is voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren een zienswijze in te dienen voor de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de bijgevoegde zienswijze af te geven met daarin:
  • over de jaarstukken 2021 te vragen om: een nadere toelichting rondom de garantstelling, over hoe ‘Extra taken’ zijn belegd door de provincie Noord-Holland, een nadere onderbouwing over personeelskosten, of de doelstellingen van het jaarprogramma milieutaken zijn gehaald, waarom de achterstand op de fysieke controles niet is ingelopen en een toelichting op het leasen van een sportauto;
  • over de begroting 2023 te vragen om een toelichting waarom de OD NHN deze taak op zich heeft genomen en dat de gevraagde extra Wob middelen uit de in de begroting beschikbare budgetten gefinancierd dienen te worden.
  1. het resultaat ad € 172.000,- in de begroting 2022 als incidentele baat verwerken via de bestuursrapportage.
 15. C.8

  De gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland heeft haar concept jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 gepresenteerd. De Regionale Raadscommissie Noordkop is voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren geen zienswijze af te geven op de jaarrekening 2021 en begroting 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid;
  2. geen zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2023. De raad verzoekt de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid haar begroting transparanter te maken en de begroting te voorzien van een overzicht van hoe de bijdrage is verdeeld over de diverse onderdelen binnen de gemeenschappelijke regeling.
 16. C.9

  Jaarlijks worden de programmabegroting en de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Archief Alkmaar aan de aangesloten gemeenten toegestuurd. De Regionale Raadscommissie Noordkop is voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 en een positieve zienswijze af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regionaal Historisch Archief Alkmaar' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. een positieve zienswijze af te geven waarin wordt ingestemd met:
  • het toevoegen van € 3.225,- euro aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt;
  • het terugbetalen van het positieve resultaat van € 99.141,- naar rato, aan de gemeenten;
  1. het resultaat ad € 8622,- in de begroting van 2022 als incidentele baat verwerken via de bestuursrapportage.
 17. C.10

  Voor de voeding van het datacenter op de locatie Cultuurweg 11 in Middenmeer is de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding nodig. Hiervoor is een facetbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van het facetbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Facetbestemmingsplan Ondergrondse hoogspanningsverbinding Cultuurweg Middenmeer' wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 21 stemmen voor van OHK (5), SHK (4), CDA (4), VVD (3), PvdA (2), D66 (2) en L&A (1) en 2 stemmen tegen van GL (2).


  De raad besluit:

  1. het Facetbestemmingsplan Ondergrondse 150kV verbinding MDM – Cultuurweg, ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit facetbestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911. NL.IMRO.1911.BP10165-0001-on01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 18. C.11

  Op de begraafplaats in Middenmeer wordt een herdenkingsboom geplaatst. In deze boom kunnen nabestaanden een blad laten ophangen waarin de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van hun dierbare is gegraveerd. De kosten hiervoor moeten in worden aangepast in de tarieventabel in de verordening lijkbezorgingsrechten 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Wijziging Verordening lijkbezorgingsrechten' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de verordening tot wijziging verordening lijkbezorgingsrechten vast te stellen.

 19. C.12

  Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de raad een commissie van drie leden in, die geloofsbrieven onderzoekt. Sonja Mulderij, Sylvia Buczynski en Rick Boersen hebben zich beschikbaar gesteld. Als plaatsvervangende leden hebben Maarten Versluis, Jeffrey Leever, Kitty Pronk-Heisen, Jan Dijkshoorn zich beschikbaar gesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Benoeming commissie geloofsbrieven' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  Voor de periode 2022-2026 te benoemen in de commissie die de geloofsbrieven onderzoekt:

  1. Als lid: Sonja Mulderij, Sylvia Buczynski en Rick Boersen;
  2. Als plaatsvervangend lid: Maarten Versluis, Jeffrey Leever, Kitty Pronk-Heisen en Jan Dijkshoorn.
 20. C.13

  De Meerjarenprognose Grondexploitaties is een overzichtsdocument met de stand van zaken van onze grondexploitaties. De gemeente voert als ontwikkelaar, actief grondbeleid om ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen te sturen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 vast te stellen;
  2. op grond van artikel 25 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de door het college aangeboden Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 inclusief de bijlagen.
 21. C.14

  Voor de beëindiging van het programma De Kop Werkt! is op 1 januari 2022 is een beëindigingsovereenkomst vastgesteld. Door de regiogemeenten en de provincie is een nieuwe Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 -2025 opgesteld inclusief een financieringsvoorstel van de nieuwe agenda. Dit is op 19 mei 2022 voorgelegd aan de Regionale Raadscommissie Noordkop.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Regionale samenwerking De Kop Werkt!' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen de door de colleges vast te stellen ‘regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025’;
  2. kennis te nemen van de beëindigingsovereenkomst van de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt;
  3. voor de uitvoering van de thema’s en gebiedsprogramma’s uit de Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025:
  • voor het programmajaar 2022 het resterende budget van De Kop Werkt! (totaal regiogemeenten € 292.203) in te zetten;
  • voor de periode 2023 t/m 2025 in de eerstkomende (meerjaren)begroting een bedrag van € 3,50 per inwoner (totaal per jaar € 170.760) te reserveren.
 22. D
  Sluiting