Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 1 februari 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De raadsvergadering is op 27 januari gestart en geschorst en op 1 februari voortgezet.
De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.4
  Heropening vergadering en mededelingen
 2. A.5

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. B.2

  In de Omgevingswet staat dat gemeenten één omgevingsplan voor het hele grondgebied moeten vaststellen. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving (ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water) van de gemeente. In de nota staan een aantal uitgangspunten hiervoor en keuzes in de verdeling van bevoegdheden.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming met 20 stemmen voor van de leden van de fracties SHK (6), CDA (5), VVD (4), PvdA (2) en CU (1) en 9 stemmen tegen van de leden van de fracties OHK (4), (GL (2), LADA (2) en Anders! (1).

 4. B.3

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming met 20 stemmen voor van de leden van de fracties SHK (6), CDA (5), VVD (4), D66 (2), PvdA (2) en CU (1) en 9 stemmen tegen van de leden van de fracties OHK (4) LADA (2), GL (2), Anders (1).

  Toezeggingen

  Titel
  Afvalwater
  Explotatieovereenkomst
  Regie op gesprek met omwonenden
 5. B.4

  De aanvrager heeft een verzoek ingediend voor de huisvesting van 440 extra tijdelijke medewerkers bij een glastuinbouwbedrijf aan het Wagenpad 10 t/m 14 in Middenmeer. Het college staat positief tegenover het initiatief. Omdat het niet past binnen de kaders van de Beleidsregels logiesfuncties voor tijdelijke medewerkers wordt het initiatief voorgelegd aan de raad.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Actuele meting in 3-4 maanden
  Participatietraject
 6. C
  Besluitvormend
 7. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  C Besluitvormend
  (...)
  C.9 Nota van uitgangspunten Omgevingsplan
  C.10 Bestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp
  C.11
  Principeverzoek logies arbeidsmigranten Wagenpad
  D.1 Moties Vreemd aan de orde van dag:
      A Motie 01 Valongelukken 65-plussers (CDA, SHK, CU)
      B Motie 02 Loskoppelen AOW (SHK, GL)
      C Motie 03 Bezuinigingen Jeugdzorg (PvdA, GL)
  D.2 Sluiting

 8. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 9. C.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

 10. C.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt, met in achtneming van het wijzigingsvoorstel, gewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  01. Memo raad 21-12-07 TEO .
  02. Memo raad 21-12-07 groene warmte.
  03. Memo raad 21-12-07 toegankelijkheid
  04. Memo raad 21-12-07 wijziging Nota tarieven 2022
  05. Memo raad 21-12-07 zelfbewoningsplicht.
  06. Omgevingsvisie Biotoop Molens en ontwerpverordening Fysieke leefomgeving
  07. BZK beleidskader verboden handelen.
  08. Stichting Elektrohypersensitiviteit.
  09. BDO-benchmark Nederlandse gemeenten 2022.
  10. Memo Gemeenteraden krijgen meer controle en meer participatie voor burger in gewijzigde wet gemeenschappelijke regelinge
  11. Belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethouders
  12. brief bezorgde inwoners Zijdewind Plaatsing telecommast op de Priggeweg 22b.
  13. Red de Wieringermeer stuurt brandbrief naar de provincie
  14. Memo raad 21-12-14 grondverkopen Robbenplaat.
  15. Memo raad 21-12-14 kwartaalinformatie IHK Q3-2021
  16. Memo raad 21-12-14 CEO 2020 Jeugd en Wmo
  17. Memo raad 21-12-14 grondprijzenbrief 2022
  18. Memo raad 21-12-14 herstructurering Wieringerwerf december 2021
  19. Memo raad 21-12-14 update Covid herstelfonds
  20. Memo raad 21-12-14 Integrale crisisdienst
  21. Memo raad 21-12-14 RES Uitvoeringsprogramma NHN
  22. Memo raad 21-12-14 gedragscode soortenbescherming
  23. Memo raad 21-12-14 gunning dierenvervoer en dierenopvang
  24. Memo raad 21-12-21 informatie 2e bijeenkomst woningbouw Niedorp-Winkel
  24. Memo raad voortgang procedure bestemmingsplan B1.pdf
  25. Memo raad 21-12-21 Westrak.
  26. BRIEF Aan alle politieke partijen van Nederland
  27. Aanbieding Kadernota 2023 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Regionaal Archief
  28. Zienswijzen stukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  29. Memo raad 22-01-11 landschappelijke inpassing Agriport A7
  30. Memo raad 22-01-11begrotingswijziging OD NHN
  31. Memo raad 22-01-11 motie Park Cultuurweg
  32. Memo raad 22-01-11 tweede kwartaalrapportage OD NHN
  33. Memo raad 22-01-11 benchmark gemeentelijk groen 2020
  34. Oproep aan raad
  35. RES NHN: aanbevelingen partijprogramma's JongRES
  36. Adhesiebetuiging motie borstonderzoek
  37. brief gemeenteraad nav bezwaren.
  38. Motie vreemd aan de orde: Periodiek Borstonderzoek
  39. Kadernota 2023 GRGA
  40. Regionaal risicoprofiel VRNHN
  41. Nieuwsbrief raad - Omgevingswet
  42. Omgevingswet Nieuwsbrief NHN
  43. Herijking gemeentefonds
  44. Lancering Autisme Magazine Noord-Holland Noord
  45. NSWZ verenging - zwembaden
  46. Huibers hout en huisvesten arbeidsmigranten op Robbenplaat, Westrak
  47. Verzoek tot doorzending beoordeling Transitie Visie Warmte
  48. Toegankelijke en begrijpelijke gemeenteraadsverkiezingen 2022
  49. Zendmast Zijdewind
  50. Plannen Wieringermeer
  51. Regionaal risicoprofiel 2022-2023 (concept)
  52. Mededeling vertrek bij OHK
  53. Weekoverzicht VNG 10-14 januari
  54. Filmpje inz. verkeerssituatie Zijdewind
  55. Transitievisie Warmte - motie gemeente Dongen
  56. Memo overeenkomst Incluzio
  57. Memo raad 22-01-18 decembercirculaire 2021
  58. Memo raad 22-01-18 uitvoering herinrichting buitenruimte De Verwachting
  59. Brief over intentieovereenkomst rond Dahliapark te Winkel
  60. Bezwaar tegen huisvesting arbeidsmigranten op Robbenplaat-West
  Consultatie EU Commissie over de rule of law
 11. C.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Startbudget opstartfase toekomstbestendig Sportpark Hollands Kroon Zuid' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  • in te stemmen met het beschikbaar stellen van een startbudget in 2022 van € 45.980,- voor een toekomstbestendig Sportcomplex Hollands Kroon Zuid.
  • de Bestemmingsreserve economische en maatschappelijke stimulering hiervoor aan te spreken
 12. C.6

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie LADA (2)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Handboek Inrichting Openbare Ruimte' wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fractie GL (2) worden geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:
  in te stemmen met het Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2022-2025

 13. C.7

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie LADA (2)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Integraal Beheerplan Openbare Ruimte' wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fractie GL (2) worden geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met het integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2025;
  2. in te stemmen om het Kerkplein in ’t Veld en het bustransferium in Den Oever, nadat de herinrichting is voltooid, op te nemen als A-locatie.
 14. C.8.i

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  Fractie OHK (4), Fractie GroenLinks (2)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  Het amendement 01 (OHK) wordt zonder stemming verworpen, waarbij de leden van de fracties SHK (6), CDA (5), VVD (4), PvdA (2), D66 (2), CU (1), LADA (2) en Anders! (1) worden geacht te hebben tegengestemd.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 01 Kustvisie IJsselmeer (OHK)
 15. C.8.ii

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2)
  tegen
  Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  Het amendement 03 (CDA, D66,CU) wordt zonder stemming verworpen, waarbij de leden van de fracties SHK (6), VVD (4), PvdA (2), GL (2), LADA (2) en Anders! (1) worden geacht te hebben tegengestemd.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 03 Kustvisie IJsselmeer (CDA, D66, CU)
 16. C.8.iii

  De provincie Noord-Holland en de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Hollands Kroon hebben gezamenlijk een kustvisie opgesteld voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Het geeft richting aan hoe wij als gemeente en regio om willen gaan met ontwikkelingen en opgaven in het kustgebied.

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Kustvisie IJsselmeerkust ‘Aan ’t meer 2030’ wordt door hoofdelijke stemming verworpen met 12 stemmen voor en 17 stemmen tegen.


  Hoofdelijke stemming:
  J.W. van der Klugt - tegen
  H. Koomen - voor
  J.H. Leever - tegen
  P.C. Meijer - voor
  S. Mulderij - tegen
  I.D. Sijbenga-v.d. Outenaar - tegen
  G. Pankras - voor
  E.A. Peters - tegen
  D.J. Pruimboom - tegen
  G. Roos - voor
  L.A.J. Ruiter tegen
  M.M.F. Tolhuis - tegen
  J.W.P. van Tongerlo - tegen
  M.J. Versluis - tegen
  R.T.B. Visser - tegen
  E. Volkers - voor
  J.M.M. Vriend - tegen
  J. Wierdsma - tegen
  H.J. Wittink - tegen
  IJ.J. Bijlstra - voor
  P. Borst-Koorn - voor
  S.M.E. Buczynski - voor
  A. Bügel - tegen
  J. Dijkshoorn - tegen
  H.E. van Gameren - tegen
  P. Dijkstra - voor
  W. Groot - voor
  W.A. de Herder - voor
  M.A. Hruska - voor

  Moties

  Titel
  Motie 04 Kaders ontwikkeling IJsselmeerkust (VVD, SHK )
 17. C.9.i

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie LADA (2)
  tegen
  Fractie OHK (4), Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het amendement 02 'Nota van uitgangspunten Omgevingsplan' wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden van de fracties OHKL (4), GL (2) en Anders! (1) worden geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:
  I. in bijlage 1 van de Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan wordt de tekst, luidende:
  d. Woningbouwprojecten die niet passen in de Woonvisie;
  Voor woningbouwplannen die afwijken van de door de raad gestelde kaders van de woonvisie is een bindend advies nodig. De woonvisie gaat met name over doelgroepen, woontypologieën en aantallen. Als een aanvraag afwijkt van de hierin geformuleerde harde eisen zal een aanvraag voor bindend advies aan de raad worden voorgelegd.


  gewijzigd in de volgende tekst:
  d. Woningbouwprojecten
  Voor woningbouwplannen waarbij woningen worden toegevoegd is een bindend advies nodig.
  Dit bindend advies is niet nodig voor het toevoegen van woningen als sprake is van transformatie van bestaande bebouwing al dan niet met een andere functie (al dan niet met een beperkte uitbreiding van de bestaande bebouwing), splitsing van bestaande woningen of op grond van het omgevingsplan toegestane woningen of het inpandig realiseren van een woning, of wanneer het betreffende (bouw) project kan worden gerealiseerd via een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht zoals opgenomen in het tijdelijke omgevingsplan.


  II. In bijlage 1 van de Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan wordt de tekst, luidende:
  e. De vestiging van niet agrarische bedrijven in het buitengebied waarvoor een afstand van meer dan 30 meter tot gevoelige functies geldt;
  (Bouw)projecten ten behoeve van niet agrarische bedrijvigheid waarvoor een afstand van meer dan 30 meter tot gevoelige functies in acht moeten genomen worden voor bindend advies aan de raad voorgelegd. De afstand van meer dan 30 meter komt overeen met de oude milieucategorie3.1 bedrijven.


  gewijzigd in de volgende tekst:
  e. De vestiging van niet agrarische bedrijven in het buitengebied;
  Voor (bouw) projecten ten behoeve van niet agrarische bedrijvigheid in het buitengebied is een bindend advies nodig. Dit bindend advies is niet nodig indien het betreffende (bouw) project kan worden gerealiseerd via een afwijking- of wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in het tijdelijke omgevingsplan.


  III. Aan bijlage 1 van de Nota van uitgangspunten Omgevingsplan wordt een sub j toegevoegd, luidende:
  j. Nieuwe agrarische bebouwing in het buitengebied
  Voor (bouw)projecten ten behoeve van agrarische bedrijvigheid in het buitengebied is een bindend advies nodig. Dit bindend advies is niet nodig indien het betreffende (bouw) project ziet op een uitbreiding van -en direct aansluit op- een bestaand agrarisch bouwblok, dat kan worden gerealiseerd via een wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in het tijdelijke omgevingsplan.


  IV. de toelichting in de Nota van Uitgangspunten hierop aan te passen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 02 Nota van Uitgangspunten omgevingsplan (CDA)
 18. C.9.ii

  In de Omgevingswet staat dat gemeenten één omgevingsplan voor het hele grondgebied moeten vaststellen. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving (ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water) van de gemeente. In de nota staan een aantal uitgangspunten hiervoor en keuzes in de verdeling van bevoegdheden.

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie LADA (2)
  tegen
  Fractie OHK (4), Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het geamendeerde raadsvoorstel 'Nota van uitgangspunten Omgevingsplan' wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden van de fracties OHKL (4), GL (2) en Anders! (1) worden geacht tegen te hebben gestemd.


  De raad besluit:

  1. de Nota van Uitgangspunten voor het omgevingsplan geamendeerd door 'Amendement 02 Nota van uitgangspunten Omgevingsplan' vast te stellen;
  2. bijlage 1 en 2 van de Nota van Uitgangspunten gelijktijdig met de Omgevingswet in werking te laten treden;
  3. de procedure te starten voor het opstellen van een concept-ontwerp omgevingsplan voor deelgebied Kreileroord.
 19. C.10

  De raad heeft in 2020 onder voorwaarden ingestemd met het principeverzoek voor de ontwikkeling van een logiesaccommodatie voor 160 arbeidsmigranten op de Nieuwesluizerweg 42 in Slootdorp. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 40 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben op enkele punten geleid tot wijzigingen in zowel de toelichting als de planregels. Het plan kan gewijzigd worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie D66 (2)
  tegen
  Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp' wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fracties OHK (4), PvdA (2), GL (2), LADA (2), CU (1) en Anders! (1) worden geacht tegen te hebben gestemd.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota van Zienswijzen;
  2. het bestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp, volgens de Nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand
   NL.IMRO.1911.BPLG2009hz011-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 20. C.11

  De aanvrager heeft een verzoek ingediend voor de huisvesting van 440 extra tijdelijke medewerkers bij een glastuinbouwbedrijf aan het Wagenpad 10 t/m 14 in Middenmeer. Het college staat positief tegenover het initiatief. Omdat het niet past binnen de kaders van de Beleidsregels logiesfuncties voor tijdelijke medewerkers wordt het initiatief voorgelegd aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie LADA (2)
  tegen
  Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Principeverzoek logies arbeidsmigranten Wagenpad' wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fracties GL (2) en Anders! (1) worden geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:
  in beginsel positief te staan tegen de gevraagde ontwikkeling voor de permanente huisvesting van 440 extra tijdelijke medewerkers op het perceel Wagenpad 10 t/m 14 in Middenmeer, als aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de overige algemene regels uit het beleid (artikel 2) en de afstand van het initiatief tot de as van de openbare ontsluitingsweg gelegen aan het Wagenpad ten minste 30 meter bedraagt. Het totaal aantal tijdelijke medewerkers op dit bedrijf komt hierdoor op 640.

 21. D.1
  Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
 22. D.1.A

  Moties

  Titel
  Motie 01 Valongelukken 65-plussers (CDA, SHK, CU)

  Toezeggingen

  Titel
  Memo valpreventiemaatregelen
 23. D.1.B

  Stemuitslag

  voor 72%
  tegen 28%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie GroenLinks (2)
  tegen
  Fractie VVD (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  De motie 02 'Loskoppelen AOW' wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fracties VVD (4), D66 (2) en LADA (2) worden geacht tegen te hebben gestemd.


  De raad verzoekt het college:
  er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen het Kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de raad van de gemeente Hollands Kroon zich zorgen maakt over de positie van AOW-gerechtigden c.a. in de samenleving, als uitvoering wordt gegeven van het regeringsvoornemen de AOW los te koppelen van het minimumloon

  Moties

  Titel
  Motie 02 Loskoppelen AOW (SHK, GL)
 24. D.1.C

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)
  tegen
  Fractie VVD (4), Fractie D66 (2)

  Besluit

  De motie 03 'Bezuiniging jeugdzorg' wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fracties VVD (4) en D66 (2) worden geacht tegen te hebben gestemd.


  De raad verzoekt de griffie:
  Deze motie ter kennisgeving te sturen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Tweede Kamer en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

  Moties

  Titel
  Motie 03 Bezuiniging jeugdzorg (PvdA, GL, LADA)
 25. D.2
  Sluiting