Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 3 maart 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  B. Oordeelvormend
  B.1 Krediet uitvoeringsprogramma groen 't Veld-Zijdewind
  (...)

 4. B
  Oordeelvormend
 5. B.1

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 6. C
  Besluitvormend
 7. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  C Besluitvormend
  C.1 Vaststellen agenda
  C.2 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  C.3 Vaststellen besluitenlijsten 27 januari en 17 februari
  C.4 Vaststellen lijst ingekomen stukken
  C.5 Krediet uitvoeringsprogramma groen 't Veld-Zijdewind
  C.6 Bestemmingsplan Grasweg 38 Anna Paulowna
  C.7 Kerkenvisie Hollands Kroon
  C.8 Benoeming commissie geloofsbrieven


  D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag
  D.1.a Motie 06 Noodopvang vluchtelingen Ukraine (SHK, GL, PvdA, D66, LADA, CU, CDA, VVD, OHK, Anders!)
  D.1.b Motie 07 Op- en afrit Oostkade aan de Noorderhaven Den Oever (SHK)
  D.1.c Motie 08 FIXI App (D66, VVD, CDA)
  D.1.d Motie 08 Lichtvervuiling (Lada, Anders!)


  D.2 Sluiting

 8. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 9. C.3

  Besluit

  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 10. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Deelmobiliteit in uw gemeente Achtergronddocument voor (aspirant) gemeenteraadsleden
  Gebruik maken van extra steungelden voor herstel en versterken maatschappelijke sector?
  HbA Verkiezingsmanifest
  Hoe ervaren inwoners met een chronische ziekte of beperking en ouderen en mantelzorgers hun kwaliteit van leven in uw gemeente?
  memo Op Kop 2022.
  Memo raad 22-02-08 doelgroepenvervoer januari 2022
  Memo raad 22-02-08 IBT 2022
  Memo raad 22-02-08 RES NHN.
  Memo raad 22-02-08 schone luchtakkoord.
  Memo raad 22-02-08 verantwoording 2021 BAG BGT BRO WOZ
  Memo raad 22-02-16 Scheidingsplein
  Memo raad 22-02-16 telefonische bereikbaarheid.
  Memo raad 22-02-16 uitstel Omgevingswet
  Memo raad 22-02-22 Handhavingsverzoek Stichting Red de Wieringermeer
  Memo raad 22-02-22 principeverzoek Westrak
  Memo raad 22-02-22 RES NHN enquete.
  Motie pleidooi expliciet strafbaarstelling psychisch geweld
  Transitievisie Warmte - aangenomen motie gemeente Schiermonnikoog
  Vervolgbrief: Tips voor Toegankelijke en begrijpelijke gemeenteraadsverkiezingen 2022
  Verzoek om ondersteuning en mede aandringen herziening voornemen tot sluiting UMCG kinderhartcentrum
  Woningtekort
 11. C.5

  In 2021 is het pilotproject Úw idee telt! uitgevoerd in ’t Veld en Zijdewind. 37% van de ingediende wensen en ideeën gingen over het ‘groen’ in de dorpen. Om aan de wensen van de inwoners tegemoet te komen krijgen de parken een opknapbeurt. Dit is uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda groen. Voor de uitvoering hiervan wordt gevraag een krediet beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Krediet uitvoeringsprogramma groen 't Veld-Zijdewind' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. een krediet beschikbaar te stellen van € 517.000,- voor het opknappen van het bestaande groen in ’t Veld en Zijdewind;
  2. de jaarlijkse kapitaallasten van dit krediet te verwerken in de meerjarenbegroting van 2023.
 12. C.6

  Voor het perceel Grasweg 38 in Anna Paulowna is een verzoek binnengekomen om het agrarisch bouwblok te vergroten van 1 naar 2 hectare. Dit kan alleen vergroot worden met een postzegelbestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft in ontwerp ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie D66 (2), Fractie LADA (2)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Grasweg 38 Anna Paulowna' wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 25 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), VVD (4), OHK (3), PvdA (2), D66 (2), LADA (2) en Anders! (1) en 2 stemmen tegen van GL (2).


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Grasweg 38 Anna Paulowna ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006hz035-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 13. C.7

  De Kerkenvisie Hollands Kroon heeft een inventarisatie van het kerkenlandschap opgeleverd. In de visie staan de uitgangspunten over de rol van de gemeente tegenover kerkgebouwen. Het voorstel is dat de gemeente een faciliterende rol heeft als verbinder, adviseur en kennispartner. Er is aandacht voor de kerkeigenaren en beheerders.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Kerkenvisie Hollands Kroon' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Kerkenvisie Hollands Kroon vast te stellen.

 14. C.8

  Na de gemeenteraadsverkiezingen worden 29 nieuwe raadsleden benoemt. Bij de benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de raad een commissie van drie leden in die geloofsbrieven onderzoekt. De heer Vriend, mevrouw Tolhuis en de heer Meijer hebben zich beschikbaar gesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Benoeming commissie geloofsbrieven' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  Te benoemen in de commissie die de geloofsbrieven onderzoekt:
  • J.M.M. Vriend
  • M.M.F. Tolhuis-Anker
  • P.C. Meijer

 15. D.1
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 16. D.1.a

  Moties

  Titel
  Motie 06 Noodopvang vluchtelingen Ukraine (SHK, GL, PvdA, D66, LADA, CU, CDA, VVD, OHK, Anders!)

  Toezeggingen

  Titel
  Vluchtelingen Oekraïne: Opvang en informatie over de voortgang van de opvang
 17. D.1.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (3), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (2)

  Besluit

  De Motie 07 Op- en afrit Oostkade aan de Noorderhaven Den Oever (SHK) wordt door stemming met handopsteking unaniem aangenomen.


  De raad verzoekt het college:

  1. te onderzoeken of de weg naast het visrestaurant en de op- en afrit tussen de hoge en lage Oostkade op korte termijn kan worden verbeterd;
  2. de kosten hiervan in beeld te brengen en zo nodig de raad een voorstel te doen om budget hiervoor beschikbaar te stellen, indien de werkzaamheden niet kunnen worden gedekt uit
    bestaande budgetten/kredieten;

  Moties

  Titel
  Motie 07 Op- en afrit Oostkade aan de Noorderhaven Den Oever (SHK)

  Toezeggingen

  Titel
  Uitvoeringsplan Op- en afrit Oostkade aan de Noorderhaven Den Oever
 18. D.1.c

  Moties

  Titel
  Motie 08 FIXI App (D66, VVD, CDA)

  Toezeggingen

  Titel
  Mogelijkheden FIXI app - beoordeling afhandeling meldingen
 19. D.1.d

  Moties

  Titel
  Motie 08 Lichtvervuiling (Lada, Anders!, GL)

  Toezeggingen

  Titel
  Motie 08 Lichtvervuiling (Lada, Anders!, GL)
 20. D.2
  Sluiting