Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 25 november 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De raadsvergadering is gestart op 25 november en na schorsing voortgezet op 30 november.

Uitzending

Agendapunten

 1. I.A.1
  Opening
 2. I.A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. I.A.3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. I.B

  In het oordeelvormende gedeelte van de vergadering vindt de bespreking van raadsvoorstellen ter voorbereiding van de besluitvorming plaats. De raadsleden wisselen argumenten uit en kunnen zich politiek profileren over de geagendeerde onderwerpen.

 5. I.B.1

  De raad heeft vorig jaar een besluit genomen over de toekomst van MFC Veerburg. Naar aanleiding daarvan is onderzoek gedaan naar de behoefte, kosten en baten van verschillende scenario’s. Het college stelt voor te kiezen voor scenario 3 met vernieuwing van de toneelzaal en verplaatsing van de kegelbanen.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Toekomst MFC Veerburg Anna Paulowna
  Toekomst MFC Veerburg Anna Paulowna
 6. I.B.2

  Om ervoor te zorgen dat in Wieringerwerf ook in de toekomst fijn gewoond en geleefd kan worden, worden een aantal delen van het dorp aangepakt en vernieuwd. Campus de Terp wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud en biedt plaats aan scholen, kinderopvang, welzijn, zwem-, binnen-, en buitensporten. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn zienswijzen ingediend en er is een ambtshalve wijziging voorgesteld.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 7. I.B.3

  Op verzoek van de raad is voor 15 gemeentelijke gebouwen een analyse gemaakt om deze energieneutraal te maken. Met een investeringskrediet kunnen de gebouwen tussen nu en 2031 energieneutraal en aardgasloos worden gemaakt.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Kredietaanvraag energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen
 8. I.C

  In het besluitvormende gedeelte van de vergadering worden de besluiten genomen over de geagendeerde onderwerpen.

 9. I.C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld

  De heer Leever (OHK) dient een motie vreemd in welke wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt II D 1. M 2021 21 OHK GroenLinks Witte Anjer Perkje.

 10. I.C.2

  Besluit

  De hoofdelijke stemming begint bij 12 dhr Koomen.

 11. I.C.3

  Aan de besluitenlijst van 4 november is toegevoegd agendapunt B.1: toezegging Samenwerking lokale omroep

  Besluit

  Besluitenlijsten van 28 oktober 2021 en 4 november 2021 worden gewijzigd vastgesteld

 12. I.C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  01. Memo raad 21-10-19 Uitwerkingsplan 't Veld fase 2 en 3
  02. Memo raad 21-10-19 septembercirculaire 2021
  03. Memo raad 21-10-19 Antwoord vraag boekwaarde Veerburg.
  04. Brief aan college De verkeersspiegel op de aansluiting van de Laagzijde op de Oosterweg in Nieuwe Niedorp
  05. Brief aan PS over position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied (1) (2).pdf
  06. Brief aan college De verkeersspiegel op de aansluiting van de Laagzijde op de Oosterweg in Nieuwe Niedorp
  07. Zienswijze Ontwikkeling Joods Werkdorp
  08. Zienswijze Joods Werkdorp 2021 Q4.
  09. ZIENSWIJZE Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp-DEF
  10. Afvalstoffenheffing - brief aan de raad 19-10-202
  11. Memo raad 21-10-26 uitvoeringsprogramma regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
  12. Motie vreemd Borstonderzoek vrouwen
  13. de toekomst van de toekomst
  14.. Ondernemersmanifest gemeenteraadsverkiezingen 2022.ernemersmanifest gemeenteraadsverkiezingen 2022.
  16. Verduurzaming sportaccommodaties in campagne gemeenteraadsverkiezingen
  17. daar gaan we weer......
  18. Memo raad 21-11-02 circulaire economie.
  19. Memo raad 21-11-02 huisvesting arbeidsmigranten Westrak-Robbenplaat.
  20. Memo raad 21-11-02 participatie koersdocument Omgevingsvisie
  21. Memo raad 21-11-02 uitstel evaluatie zwembaden
  22. Memo raad 21-11-02 uitstel nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten
  23. Flexhotel arbeidsmigranten Robbenplaat
  24. Bericht van inwoner
  25. flex logement westrak.
  26. Brief raad Toekomst MFC Veerburg.
  27. Handhaving huisvesting arbeidsmigranten niet, wel of toch selectief ?
  28. Memo raad 21-11-10 rechtszaak dokbedrijf Luyt b.v
  29. Brief commissie NLG Provincie Noord-Holland inzake IJsselmeergebied
  30. Raadsinformatiebrief RES NHN.d
  31. brief aan raad inzake Huisvesting arbeidsmigranten Westrak Robbenplaat.
 13. I.C.5

  Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2022 in werking. De verplichting om de inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigden financieel te ontzorgen, moet gehandhaafd kunnen worden. Daarom wordt een artikel toegevoegd aan de Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Hollands Kroon.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit
  de Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Hollands Kroon 2022 vast te stellen en per inwerkingtreding van deze verordening de Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Hollands Kroon 2017 in te trekken.

 14. I.C.6

  De verordening moet met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd worden. Dit komt door een wettelijke verplichting voor een HBO-Pedagogisch Beleidsmedewerker bij de voorschoolse educatie voor peuters, ontwikkelingen en wensen van Incluzio bij sociaalmedische indicatie en het vaststellen van de indexering voor tegemoetkomingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'verordening voor- en vroegschoolse educatie, peuterplaatsen en sociaal-medische indicatie' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit
  de Verordening voor- en vroegschoolse educatie, peuterplaatsen en Sociaal Medische Indicatie 2022 vast te stellen.

 15. I.C.7

  De gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) wil de afdeling ProSchoon samenvoegen met afdeling De Dreu tot de nieuwe BV ProSchoon. De GRGA vraagt de raad of er wensen en bedenkingen voor deze wijziging.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'verordening voor- en vroegschoolse educatie, peuterplaatsen en sociaal-medische indicatie' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit
  geen wensen en bedenkingen mee te geven over de voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

 16. I.C.8

  Er is een aanvraag gedaan voor realisatie van zes vrijstaande woningen op een braakliggend terrein aan de Weereweg 55 in Lutjewinkel. Het ontwerpbestemmingsplan heeft eerder zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. het bestemmingsplan 'Weereweg 55 Lutjewinkel' ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz005-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 17. I.C.9

  De eerste begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst NHN gaat over de financiële gevolgen van onderwerpen en besluiten van het algemeen bestuur voor: (1) Trainees; (2) Data-analisten en (3) Uitstel Omgevingswet. Er is door de regio geen gezamenlijke zienswijze opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie LADA (1)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  De raad besluit
  In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 OD NHN en kennis te nemen van de zienswijze van Schagen, Den Helder en Texel zoals deze zijn gedeeld met de RRN.

 18. I.C.10

  In maart 2022 start de accountant met de controle op de jaarrekening 2021. In het Normenkader en het Controleprotocol staan de afspraken over de kaders van die controle. Het Normenkader geeft ook een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving voor het jaar 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. het Normenkader rechtmatigheid 2021 en Controleprotocol 2021 vast te stellen;
  2. voor het jaar 2021 voor het sociaal domein, conform bijlage ‘landelijk accountantsprotocol’ in te stemmen met toepassing van het landelijk accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet zorg in natura en de daarin voor zorgaanbieders opgenomen uniforme rechtmatigheidsvereisten.
 19. I.C.11

  De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de kwaliteit van de informatiebeveiliging. Uit het jaarverslag blijkt dat de organisatie in 2020 adequate beheersmaatregelen heeft getroffen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit
  Het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2020 vast te stellen.

 20. I.C.12

  De raad heeft vorig jaar een besluit genomen over de toekomst van MFC Veerburg. Naar aanleiding daarvan is onderzoek gedaan naar de behoefte, kosten en baten van verschillende scenario’s. Het college stelt voor te kiezen voor scenario 3 met vernieuwing van de toneelzaal en verplaatsing van de kegelbanen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. te kiezen voor scenario 3 voor de toekomst van MFC Veerburg in Anna Paulowna, maar met:
   a. behoud en vernieuwing van de toneelzaal, zodat deze een meer multifunctionele functie krijgt;
   b. behoud en verplaatsing van de kegelbanen;
  2. het college opdracht te geven om het gekozen scenario verder uit te werken in samenwerking met de betrokken partijen.
 21. I.C.13

  Om ervoor te zorgen dat in Wieringerwerf ook in de toekomst fijn gewoond en geleefd kan worden, worden een aantal delen van het dorp aangepakt en vernieuwd. Campus de Terp wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud en biedt plaats aan scholen, kinderopvang, welzijn, zwem-, binnen-, en buitensporten. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn zienswijzen ingediend en er is een ambtshalve wijziging voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. in te stemmen met bijgevoegde Nota van wijzigingen;
  2. het bestemmingsplan Wieringerwerf - Campus de Terp gewijzigd vast te stellen, zoals opgenomen in de Nota van wijzigingen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPWwrfhz04-va01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 22. I.C.14

  Op verzoek van de raad is voor 15 gemeentelijke gebouwen een analyse gemaakt om deze energieneutraal te maken. Met een investeringskrediet kunnen de gebouwen tussen nu en 2031 energieneutraal en aardgasloos worden gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. in te stemmen met het energieneutraal en gasloos maken van 15 gemeentelijk gebouwen in de periode 2021-2031;
  2. in te stemmen om een investeringskrediet van € 6.712.000,- beschikbaar te stellen;
  3. er mee in te stemmen dat de jaarlijkse storting ad € 390.377 in de bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen wordt verlaagd.
   In 2024, met € 72.000,
   In 2025 met € 126.000,
   In 2026 e.v. met € 207.000, -.
  4. de resterende dekking die nodig is, voor het eerst in 2026, (zie financiële paragraaf) te verwerken bij de Kadernota 2023.
 23. I.D

  Besluit

  22.13 uur De vergadering wordt geschorst en zal 30 november om 20.00 uur worden hervat.