Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 16 september 2021

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Ontmoeting

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Afscheid raadslid E. Annaert
 3. A.3

  Door het ontslag van de heer E. Annaert is een tussentijdse vacature in de gemeenteraad ontstaan. De heer M.A. Hruska is benoemd als raadslid. De gemeenteraad moet een besluit nemen over de toelating van de heer Hruska, waarna de heer Hruska wordt uitgenodigd de belofte af te leggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Toelating raadslid: M.A. Hruska’ wordt bij acclamatie aangenomen.


  De raad besluit:
  De raad van de gemeente Hollands Kroon, gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven, besluit toe te laten als lid in de gemeenteraad van Hollands Kroon:
  M. A. Hruska.

 4. A.4
  Mededelingen voorzitter
 5. A.5

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (…)
  B Oordeelvormend
  B1 Beroep reactieve aanwijzing bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1
  B.2 Facet-bestemmingsplan logies
  (…)

 6. B
  Oordeelvormend
 7. B.1

  Op 29 juni 2021 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ vastgesteld. De provincie Noord-Holland heeft een reactieve aanwijzing op dit bestemmingsplan gegeven. Het college stelt voor beroep in te stellen tegen dit besluit.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 8. B.2

  Het facet-bestemmingsplan is een planologische regeling die de definitie van de term'logies' in alle bestemmingplannen met horecabestemmingen aanpast.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 9. C
  Besluitvormend
 10. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  C Besluitvormend
  (…)
  C.14 Beroep reactieve aanwijzing bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1
  D.1 Motie vreemd aan de orde van dag: Bescherm Wereld Erfgoed de Waddenzee, stop gaswinning
  D.2 Sluiting

 11. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 12. C.3

 13. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  01. Aangenomen amendement Uitgeest inzake RES 1.0
  02. Motie VVD D66 CDA RES - zoekgebied 13 zon en wind en 600meter afstandnorm AANGENOMEN
  03. Amendement_LDW_ea_Regionale Energiestrategie NHN_raadsvergadering_8_juni_2021
  04 correspondentie aan raad lichtemissie Agriport.
  05. huurwoningen in Hollands Kroon
  06. Memo raad 21-06-29 Eerste kwartaalrapportage 2021 OD NHN.
  07. Memo raad 21-06-29 Stroeërkoogweg Wieringen
  08. Memo raad 21-06-29 JV kinderopvang 2020
  09.Memo raad 21-06-29 Leerlingenvervoer.
  10. Memo raad 21-06-29 Mobipunte
  11. Besluitvorming RES 1.0 NHN diverse gemeenten.
  12. Persbericht DEI over uitspraak Raad van State - De uitspraak van de Raad van State legt de ondeugdelijkheid van besluitvorming, ook van de RES bloot
  13. mail aan raad Stinkt het.
  14. Brief Dorpswerk Noord-Holland voor alle raadsfracties, vooruitblik verkiezingen GR2022
  15. Memo raad 21-07-06 enquete bermbeheer
  16. Memo raad 21-07-06 enquete openbare ruimte
  17. Memo raad 21-07-06 meicirculaire 2021
  18. Memo raad 21-07-06 fasebeslisdocumenten campus de terp
  19. Memo raad 21-07-06 herinrichting buitenruimte MFA
  20. Memo raad 21-07-06 landschappelijke inpassing A7
  21. Memo raad 21-07-06 zwembad De Rijd juli 2021
  22. Memo Update: Onderzoek Veerburg inclusief korte termijnplanning
  23. Vijfde tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus maart-mei 2021
  24. GGupDate voor gemeenten 4
  25. Memo raad 21-07-13 jaarverslag VTH 2020
  26. Memo raad 21-07-13 Q-informatie IHK
  27. Memo raad 21-07-13 verlenging opdracht HbA 2021
  28. Werkzaamheden Regietafel inzake uitvoering besluit Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen NHN
  29. Inspectierapport over de jeugdbescherming in de regio Amsterdam en Noord-Holland
  30. Veilig Thuis in GR GGD NHN
  31. Raadsinformatiebrief Aanpak communicatie crisisdienstverlening-RMT.pdf
  32. Oproep gemeenteraadsverkiezingen 2022 - ‘Benut vitale betekenis van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen
  33. gemeenteraadsverkiezingen en thema laaggeletterdheid
  34. Afschrift Motie vreemd over borstonderzoek bij vrouwen
  35, Jaarverslag Team Sportservice & Podcast Hoe en waarom van Sport & Bewegen in het verkiezingsprogramma.docx
  36. Het dorp Wieringerwaard (incl reactie Hollands Kroon)
  37. Werkzaamheden Regietafel inzake uitvoering besluit Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen NHN
  38. Mkb-maakindustrie en gemeente:
  39. Vergunningaanvraag Z-306714 huisvesting tijdelijke medewerkers Industrieweg 50 Middenmeer
  40. Jaarstukken RHCA 2020 incl controleverklaring
  41. AANGENOMEN Motie Vreemd Gemeentebelangen Borstonderzoek Vrouwen 20210713.pdf
  42. Motie vreemd GBS borstonderzoek vrouwen
  43.Adviesrapport - effecten van Corona op jongeren binnen Hollands Kroon
  44. Min BZK Zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming.
  45. Memo raad te nemen stappen na reactieve aanwijzing
  46. Memo Veiligheidsregio introductieactiviteiten.
  47. agenda en stukken huishoudelijk deel ALV VNHG 3 september
  48. Memo raad 21-08-17 verlenging IMV 2019-2022
  49. Memo raad 21-08-17 reactieve aanwijzing datacenter B1
  50. Memo raad 21-08-24 tweede wijziging Nota tarieven 2021
  51. Memo raad 21-08-24 vrijwilligerswaardering
  52. Memo raad 21-08-24 subsidie LINK en WPW vertrekken 4 jr
  53. Memo raad 21-08-24 huishoudelijke hulp - augustus.
  54. Memo raad 21-08-24 lobbydocument Een bereikbaar Noord-Holland noord
  55. brief aan raad : wethouder duurzaamheid.
  56. brief aan raad Input verkiezingsprogramma.
  57. Verzoek om behandeling ingekomen stuk
  58. Brief Gemeente Hollands Kroon huisvesting Internationale Werknemers
  59. Brief aan raad inzake arbeidsmigranten
  60. brief aan raad inzake Baggeren grachten in de Elshof
  61. Motie Screening Borstonderzoek elke 2 jaar van levenbelang - Gemeente Kerkrade
  62. brief gemeente grootschalige woonfunctie.
  63. Koersdocument Agrarische sector, KAS.
  64. brief gemeente grootschalige woonfunctie
  65. brief-gemeente
  66. Brief bezwaar huisvesting Gemeenteraad(*)
  67. Gemeente fts.
  68.brief aan raad Verbijstering over vergunning huisvesting arbeidsmigranten Middenweg 61b
  69. Informatiebrief Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen aan de raden in NHN
  70. Raadslidmaatschap.
 14. C.5

  De verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021 gaat over de bekostiging van het vervoer van leerlingen van en naar scholen. De vorige verordening is in 2015 vastgesteld. Omdat er sinds die tijd zijn veel ontwikkelingen in het sociaal domein en in het passend onderwijs zijn geweest, is de verordening geactualiseerd.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2)
  tegen
  Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ’Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 25 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), OHK (5), VVD (4), PvdA (2),
  D66 (2), CU (1), en 3 stemmen tegen van GroenLinks (2), Anders! (1).


  De raad besluit:

  1. de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Hollands Kroon 2021 vast te stellen met terugwerkende kracht, met ingang van 1 april 2021 en;
  2. de verordening leerlingenvervoer gemeente Hollands Kroon 2015 in te trekken.
 15. C.6

  Er is een plan om woningen te bouwen rondom het Lelypark . Door de negatieve eindwaarde van de ontwikkeling kan het hele plan niet aan de markt worden aangeboden. Het advies is om voor dit ontwikkelgebied een nieuwe grondexploitatie te openen.
  Het advies van de Auditcommissie is toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Grondexploitatie Lelypark Wieringerwerf’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. De grondexploitatie Lelypark Wieringerwerf te openen;
  2. de negatieve eindwaarde van € 1,583.729 op te vangen uit:
       a. vrijval uit de voorziening rioleringen ter hoogte van € 469.632,-
       b. de reserve risico bouwgronden ter hoogte van € 1.073.647,- onttrekken;
       c. de bestemmingsreserve duurzaamheid onttrekken met € 40.000,-
  3. vrijval van het krediet ‘wegen’ ter hoogte van € 1,1mln.
 16. C.7

  Op de locatie van het voormalige gemeentehuis van Wieringen, aan de Elft 15 in Hippolytushoef, worden 19 woningen gebouwd. Om dit plan mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan aangepast worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Elft 15 Hippolytushoef’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Elft 15 Hippolytushoef ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand
   NL.IMRO.1911.BPHippohz0003-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 17. C.8

  De aanvrager wil zijn loonbedrijf in Wieringerwerf verplaatsen naar de Schagerweg 45 in Middenmeer. Om dit plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan daar aangepast worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)

  Besluiten

  Het amendement A 2021 ‘Slotregel bestemmingsplan’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  Het raadsvoorstel te amenderen:
  1. Het bestemmingsplan Schagerweg 45 Middenmeer ten aanzien van de slotregel gewijzigd vast te stellen, waarbij het woord ‘wijzigingsplan’ wordt vervangen door het woord ‘bestemmingsplan.’
  (...)

  Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Schagerweg 45 Middenmeer’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Schagerweg 45 Middenmeer ten aanzien van de slotregel gewijzigd vast te stellen, waarbij het woord ‘wijzigingsplan’ wordt vervangen door het woord ‘bestemmingsplan.’
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgesteld in het GLM-bestand NL.IMRO.1911.OVBPSchagerweg45-ont1 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  A 2021 07 Slotregel bestemmingsplan (SHK)
 18. C.9

  De aanvrager heeft een agrarisch bedrijf in Wieringerwaard. De aanvrager wil het bouwvlak vergroten zodat alle bebouwing binnen het bouwvlak komt te liggen en een landwinkel en een kapperszaak realiseren in een bestaande loods. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Wieringerwaardweg 2 te Wieringerwaard’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Wieringerwaardweg 2 Wieringerwaard’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgesteld in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006hz037-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 19. C.10

  Het facet-bestemmingsplan is een planologische regeling die de definitie van de term'logies' in alle bestemmingplannen met horecabestemmingen aanpast.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Facet bestemmingsplan logies’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 26 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), OHK (5), VVD (4), PvdA (2), D66 (2), CU (1) en Anders! (1) en 2 stemmen tegen van GroenLinks (2).


  De raad besluit:

  1. het Facetbestemmingsplan horecabestemmingen ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.Bpfacetlg-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 20. C.11

  In de Kop van Noord-Holland is een groeiend netwerk van Mobipunten opgezet. Op een Mobipunt zijn deelauto’s, fietsparkeren en/of collectief vervoer aanwezig. Voor de continuïteit wordt een besloten vennootschap (BV) opgericht samen met Den Helder en Schagen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Oprichten Mobipunten BV’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  in te stemmen met de oprichting van Mobipunten BV.

 21. C.12

  De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) willen een regionale ontwikkelingsmaatschappij, in het kort: ROM, oprichten.
  De gemeente Hollands Kroon kan daarmee ondernemingen in Hollands Kroon beter steunen bij hun ontwikkeling. De fondsen van de ROM zijn gericht op het midden en klein bedrijf, de energietransitie en de circulaire economie.

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)
  tegen
  Fractie OHK (5)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Deelname in de Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN via de Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 23 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), VVD (4), PvdA (2), D66 (2), GroenLinks (2), CU (1) en Anders! (1) en 5 stemmen tegen van OHK (5).


  De raad besluit:

  1. geen wensen en bedenkingen in te dienen met betrekking tot deelname in de Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio ten behoeve van deelname in de ROM MRA-NHN.
  2. de inleg ter hoogte van 1% van de gemeentelijke begroting 2020, zijnde € 1.011.447 beschikbaar te stellen aan het fondskapitaal in de ROM Regio BV via het verschaffen van certificaten in de Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio.
  3. in te stemmen met de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatiekosten van de ROM MRA-NHN voor in ieder geval de periode 2021 tot en met 2024, afhankelijk van het aandelenbezit van de Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio in de ROM Regio BV, zijnde 2021 € 4.227, 2022 € 16.910, 2023 €16.910 en 2024 € 16.910.
 22. C.13

  Aan het ‘Reglement van orde van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2019’ wordt artikel 7.8 Inlichtingen, voor het indienen en het behandelen van een verzoek tot inlichtingen, toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Wijzigingsverordening Reglement van Orde’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  De hiernavolgende ‘Verordening tot wijziging van het Reglement van orde voor de gemeenteraad Hollands Kroon 2019’ vast te stellen.


  Artikel I
  Aan het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2019’ wordt toegevoegd:


  Artikel 7.8. Inlichtingen

  1. Een raadslid dient een verzoek tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid, van de Gemeentewet schriftelijk in bij de griffier.
  2. De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester.
  3. De verlangde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk aan de raad verschaft, in ieder geval binnen 14 dagen nadat het verzoek is ingediend.
  4. De gevraagde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende vergadering gegeven, mits de vragen minstens 72 uur voor de aanvang van die vergadering zijn ingediend. Of, zo de vragen niet minstens 72 uur voor de vergadering werden ingediend, schriftelijk voorafgaand aan de daaropvolgende vergadering met inachtneming van het bepaalde in lid 3.
  5. Het verzoek tot inlichtingen en het antwoord daarop vormen samen een apart agendapunt voor die vergadering.

  Artikel II
  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 23. C.14

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2)
  tegen
  Fractie OHK (5), Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Beroep reactieve aanwijzing bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 20 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), VVD (4), PvdA (2), D66 (2) en CU (1) en 8 stemmen tegen van OHK (5), GroenLinks (2) en Anders! (1).


  De raad besluit:
  in te stemmen met het instellen van beroep door het college bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 13 juli 2021, (kenmerk brief 16 juli: 1665207/1666962), waarbij Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening een reactieve aanwijzing hebben gegeven op het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’met het plannummer NL.IMRO.1911.BPAgriportB1-va01, zoals vastgesteld door de raad op 29 juni 2021.

 24. D.1

  Besluit

  De raad verzoekt het college:

  • De demissionaire minister van Economische Zaken en Klimaat per aangetekende brief te verzoeken de NAM geen vergunning te verlenen voor het mijnen van fossiele brandstoffen in de Waddenzee;
  • Het onderwerp te agenderen binnen de Vereniging der Waddenzeegemeenten

  Moties

  Titel
  M 2021 12 Bescherm Wereld Erfgoed de Waddenzee, stop gaswinning
 25. D.2
  Sluiting