Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 10 juni 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

Live meekijken via:
https://channel.royalcast.com/landingpage/gemeentehollandskroon/20210610\_1/

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voorzitter
 3. 4

  De meerjarenprognose grondexploitaties is een overzichtsdocument met de stand van zaken van onze grondexploitaties. Bij grondexploitaties treedt de gemeente op als ‘ontwikkelaar’. We voeren hier actief grondbeleid en het is een instrument om ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen te sturen. Op de grondexploitatie Robbenplaat na vertonen alle grondexploitaties een positieve eindwaarde. Voor de grondexploitatie Robbenplaat is in het verleden al een voorziening getroffen.

 4. 5

  Met de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. En wordt inzicht gegeven in de besteding van de door de raad beschikbaar gestelde middelen. De accountantsverklaring van de jaarstukken 2020 is afgegeven met een goedkeurend oordeel op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Door de jaarrekening heen zien we over- en onderbestedingen die leiden tot een positief saldo van € 5.516.000. Dit saldo is voornamelijk ontstaan door incidentele meevallers.

 5. 6
  Vaststellen agenda
 6. 7
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 7. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  01. Memo raad aanwijzen gemeentelijke monumenten.
  02. Memo raad facet bp logies.
  03. Memo raad jaarverslagen buurtbemiddeling en klachten 2020
  04. Nieuwsbrief 2 Omgevingswet raad
  05. Impressie Ontwikkeling gemeentefinanciën VNHG 12 mei 2021
  06. Benut sport en bewegen in uw verkiezingsprogramma 2022
  07. Brief Hollandskroon-Beweegbarebrug Westfriesesluis
  08. Totaalplan spoor
  09. MantelzorgNL - Pamflet gemeente Hollands Kroon.
  10. jaarverslag Sportvisserij MidWest Nederland
  11. Jaarverslag NHN over 2020
  11. Jaarverslag NHN over 2020.d
  12. Persbericht fractievoorzitterschap VVD Hollands Kroon
  13 brief inzake concept Straatweg ter kennisgeving raad en college.
  14. ROB-rapport Nieuwe_politiek_nieuwe_akkoorden
 8. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 9. 10

  De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft voor 2020 de jaarstukken en voor 2022 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen. Het voorstel is om een algemene opmerking te plaatsen bij de jaarstukken 2020. Voor de begroting 2022 wordt de haalbaarheid van de taakstelling, om twee keer 1,5% te bezuinigen, gezien als een risico. Als laatste is het voorstel om een positieve zienswijze af te geven voor deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 10. 11

  De GGD Hollands Noorden heeft voor 2020 de jaarstukken en voor 2022 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen. GGD Hollands Noorden heeft de stukken op tijd aangeleverd en met inhoudelijk akkoord van de regio, is het voorstel om deze positieve zienswijze af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 11. 12

  De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft voor 2020 de jaarstukken en voor 2022 de begroting opgesteld. Via de Regionale Raadscommissie Noordkop is een zienswijze op de jaarrekening 2020 en begroting 2022 opgesteld. Hierin wordt toelichting gevraagd over onduidelijkheden en het verzoek om onderzoek te doen naar besparing.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 12. 13

  Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2020 de jaarstukken en voor 2022 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen. Het voorstel is om een positieve zienswijze af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 13. 14

  De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) heeft haar jaarstukken 2020 en begroting 2022 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop voor 21 juni a.s. hun zienswijzen kenbaar maken. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijze af te geven op de begroting 2022 en om de jaarstukken 2020 wel een zienswijze af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 14. 15

  De huidige gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is niet volledig aangepast aan de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Ambtenarenwet. Daardoor zijn bevoegdheden van Algemeen en Dagelijks Bestuur niet goed vastgelegd en stelt het Algemeen Bestuur een wijziging voor aan de deelnemende gemeenten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 15. 16

  Door de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn wijzigen nodig. Verder gaat het om een aantal redactionele verbeteringen gemaakt in de tekst en een aanpassing naar aanleiding van een eerder genomen besluit over het betalingsritme van de gemeentelijke bijdragen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 16. 17

  In de Verordening Campergeld ontbreken de camperplaatsen aan de Stontelerweg/Zuiderstrand in Den Oever en aan De Strook in Kolhorn. Deze moeten worden toegevoegd in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 17. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 18. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 19. 20
  Sluiting