Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 10 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

Live meekijken via:
https://channel.royalcast.com/landingpage/gemeentehollandskroon/20210610_1/

Uitzending

Agendapunten

De meerjarenprognose grondexploitaties is een overzichtsdocument met de stand van zaken van onze grondexploitaties. Bij grondexploitaties treedt de gemeente op als ‘ontwikkelaar’. We voeren hier actief grondbeleid en het is een instrument om ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen te sturen. Op de grondexploitatie Robbenplaat na vertonen alle grondexploitaties een positieve eindwaarde. Voor de grondexploitatie Robbenplaat is in het verleden al een voorziening getroffen.

Met de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. En wordt inzicht gegeven in de besteding van de door de raad beschikbaar gestelde middelen. De accountantsverklaring van de jaarstukken 2020 is afgegeven met een goedkeurend oordeel op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Door de jaarrekening heen zien we over- en onderbestedingen die leiden tot een positief saldo van € 5.516.000. Dit saldo is voornamelijk ontstaan door incidentele meevallers.

Ingekomen stukken (+ memo's)
Titel
01. Memo raad aanwijzen gemeentelijke monumenten.
02. Memo raad facet bp logies.
03. Memo raad jaarverslagen buurtbemiddeling en klachten 2020
04. Nieuwsbrief 2 Omgevingswet raad
05. Impressie Ontwikkeling gemeentefinanciën VNHG 12 mei 2021
06. Benut sport en bewegen in uw verkiezingsprogramma 2022
07. Brief Hollandskroon-Beweegbarebrug Westfriesesluis
08. Totaalplan spoor
09. MantelzorgNL - Pamflet gemeente Hollands Kroon.
10. jaarverslag Sportvisserij MidWest Nederland
11. Jaarverslag NHN over 2020
11. Jaarverslag NHN over 2020.d
12. Persbericht fractievoorzitterschap VVD Hollands Kroon
13 brief inzake concept Straatweg ter kennisgeving raad en college.
14. ROB-rapport Nieuwe_politiek_nieuwe_akkoorden

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft voor 2020 de jaarstukken en voor 2022 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen. Het voorstel is om een algemene opmerking te plaatsen bij de jaarstukken 2020. Voor de begroting 2022 wordt de haalbaarheid van de taakstelling, om twee keer 1,5% te bezuinigen, gezien als een risico. Als laatste is het voorstel om een positieve zienswijze af te geven voor deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten.

De huidige gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is niet volledig aangepast aan de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Ambtenarenwet. Daardoor zijn bevoegdheden van Algemeen en Dagelijks Bestuur niet goed vastgelegd en stelt het Algemeen Bestuur een wijziging voor aan de deelnemende gemeenten.

In de Verordening Campergeld ontbreken de camperplaatsen aan de Stontelerweg/Zuiderstrand in Den Oever en aan De Strook in Kolhorn. Deze moeten worden toegevoegd in de verordening.