Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 28 oktober 2021

20:00 - 23:00
Locatie

MFR, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. B

  Oordeelvormende behandeling van een onderwerp heeft tot doel dat de raadsleden argumenten wisselen en zich politiek kunnen profileren over het geagendeerde onderwerp. Tijdens het oordeelvormende gedeelte van de vergadering vindt bespreking van initiatiefvoorstellen en raadsvoorstellen ter voorbereiding van de besluitvorming plaats.

 5. B.1

  De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft 14 gebieden opgeleverd. De provincie en de gemeenten gaan met de omwonenden in overleg over de precieze locatie.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 6. B.2

  Voor de uitvoering van de Jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het voorliggend veld werkt de gemeente samen met Incluzio Hollands Kroon. Onze inwoners zijn hier tevreden over en daarom willen we deze samenwerking voortzetten. Het voorstel is om tot een aangepaste of nieuwe overeenkomst te komen.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 7. B.3

  Het zwembad De Rijd is voor een deel opgeknapt en was open in de zomer van 2021. Om de rest op te knappen is extra krediet nodig. Voor de opstartkosten van afgelopen zomerseizoen en voor de exploitatie in 2022 wordt ook een budget gevraagd.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Informatie en vragen zwembad De Rijd
 8. C

  Besluitvormende behandeling heeft tot doel besluiten te nemen over geagendeerde onderwerpen.

 9. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  C Besluitvormend
  (…)
  C.10 Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigranten
  C.11 Inkoopstrategie, contractsturing en financieel kader Jeugdzorg en Wmo
  C.12 Krediet zwembad De Rijd
  D.1 Moties vreemd aan de orde van dag:
          A. Borstonderzoek (PvdA, GL) L. Peters
          B. Cultuurweg (OHK)
  D.2 Sluiting

 10. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 11. C.3

 12. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt, door bovenstaande categoriewijziging, gewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  01. raadsbrief Voortgang aanpak verkeersonveiligheid en overlast Zijdewind
  02. Memo raad initiatievensessie woningbouw Winkel en Nieuwe Niedorp.
  03. Memo van de voorzitter en de griffier over de bijeenkomst van de RRN van 26 augustus Plus concept verslag van die bijeenkomst
  04. Denk mee over.....koersdocumenten
  05. Petitie voor insectvriendelijker groenbeheer in uw gemeente
  06. Motie alle fractie - Borstonderzoek - 6 september 2021 - aangenomen
  07. Impressie VNHG-ledenvergadering 3 september 2021
  08. Brief Gemeenteraad Industrieweg 50.
  09. Memo raad 21-09-14 update renovatie zwembad De Rijd - september 2021
  10. brief fysio-fitness aan gemeenteraad en college huisvesting Industrieweg
  11. Brief Eenheidsdriehoek aan Bgm's NH - Bezuinigingsmaatregelen + Zorgvuldig Kiezen.
  12. Herontwikkeling voormalig Joods Werkdorp Nieuwesluizerweg 42 te Slootdorp’
  13, Memo raad gedoogbeslissing het Venster
  14. Persbericht Ziek van School- raadsleden, sept 2021
  15. brief aan raad inzake bezwaar woonfunctie industrieweg 50.
  16. Bezwaar tegen grootschalige woonunits voor 160 tijdelijke werknemers
  17. Agendabundel algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - 1 oktober 2021
  18. Memo raad 21-09-21 regionaal cultuurprofiel.
  19. Memo raad 21-09-21 verkeersveiligheid N248-Waardpolderhoofdweg
  20. Eerste begrotingswijziging 2022 - voor Zienswijzen
  21. Memo raad 21-09-28 park Cultuurweg
  22. ONS; Oproep tot wetswijziging afschaffing 6-maandentgermijn toetsing huur
  23. Motie Bevolkingsonderzoek borstkanke
  24. Overlast en vernieling.
  25. Memo raad beleidslijn geitenhouderijen
  26. Memo raad 21-10-05 Q2-2021 IHK.
  27. Memo raad 21-10-05 doelgroepenvervoer
  28. Raadsinformatiebrief Taakstelling 2022 VRNHN
  29. Memo raad 21-10-12 start project visie op religieus erfgoed
  30. Memo raad 21-10-12 aanbesteding dierenopvang en vervoer
  31. motie borstonderzoek diverse gemeenten
  32. NLconnect-suggesties-GR2022.
  33. Texelse oplegger bij AB brief aan gemeenteraad inzake bezuinigingen
  34. Handreiking 'Omgaan met armoede in de Jeugdgezondheid'
  35. Brief mbt Ontwerp Verordening Fysieke Leefomgeving
 13. C.5

  Vanaf februari 2023 loopt het huidige contract van de JeugdzorgPlus af. Er ligt een gezamenlijke opdracht voor de gemeenten en instanties van Noord-Holland-Noord om de instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen. Deze transformatievisie geeft het idee over de ontwikkeling van de JeugdzorgPlus.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen


  De raad besluit:
  de ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023’ vast te stellen.

 14. C.6

  Veilig Thuis-organisaties bieden hulp en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De taak Veilig Thuis is nu belegd bij GGD Hollands Noorden via een dienstverleningsovereenkomst. Het voorstel is om deze taak per 1 januari 2022 onder te brengen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Veilig Thuis in Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  het college toestemming te verlenen in te stemmen met de wijziging om Veilig Thuis onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.

 15. C.7

  Wit Flowerbulbs heeft in 2020 een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een logiesaccommodatie voor 40 arbeidsmigranten op het adres Moerbeek 6 in ’t Veld.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2)
  tegen
  Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Moerbeek 6/6a en 10 ’t Veld’ wordt door stemming bij handopsteken met 24 stemmen voor van SHK(6), CDA(4), VVD(4), OHK(5), D66(2), PvdA(2) en CU(1) en 4 stemmen tegen van GroenLinks(2), Anders!(1), LADA(1).


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota zienswijzen;
  2. het bestemmingsplan Moerbeek 6/6a en 10 ‘t Veld, conform de Nota zienswijzen, ongewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911. BPBG2010hz15-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 16. C.8

  De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen door de Omgevingswet. Daarom moet er een nieuwe gemeentelijke adviescommissie worden ingesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Verordening gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ‘Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hollands Kroon 2022’ vast te stellen en deze in werking te laten treden gelijktijdig met de Omgevingswet

 17. C.9

  Alliander is verantwoordelijk voor de energie infrastructuur in de gemeente Hollands Kroon. De energietransitie en het Klimaatakkoord vergen enorme investeringen van Alliander. Alliander heeft aan de aandeelhouders, waar de gemeente er een van is, gevraagd om financiering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Versterking kapitaalstructuur Alliander’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  deel te nemen in de uitgifte van een obligatielening door Alliander N.V.

 18. C.10

  De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft 14 gebieden opgeleverd. De provincie en de gemeenten gaan met de omwonenden in overleg over de precieze locatie.

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2)
  tegen
  Fractie OHK (5), Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluiten

  Het amendement A 2021 08 Locatieanalyse tijdelijke medewerkers (CDA, VVD, SHK) wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 16 stemmen voor van SHK (6), CDA (4), VVD(4) en D66 (2) en 12 stemmen tegen van OHK (5), GroenLinks (2), PvdA (2), CU (1), Anders!(1) en LADA(1).


  De raad besluit:
  Het voorgestelde besluit:
  Geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen de locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in de gemeente Hollands Kroon.


  Te wijzigen in:
  De volgende wensen of bedenkingen in te dienen omtrent de locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in de gemeente Hollands Kroon:

  • De voorkeurslocaties zijn nog zodanig grofmazig dat in dit stadium geen uitspraak kan worden gedaan over de aanvaardbaarheid van een bepaalde voorkeurslocatie. Dit mede gelet op de hierna te noemen wensen/bedenkingen;
  • De raad kan pas een uitspraak over de aanvaardbaarheid van een locatie doen nadat de verfijning van de analyse en de inspraak/participatie over de daaruit komende locaties heeft plaatsgevonden;
  • Huisvesting dient plaats te vinden verspreid over de gehele regio, waarbij tevens betrokken dient te worden of en zo ja, in welke mate omliggende gemeenten en regio’s een oplossing bieden voor deze huisvestingsproblematiek. Daarbij wordt de oproep gedaan dat de provincie hieromtrent (indien nodig) ook in de andere regio’s een vergelijkbaar traject doorloopt en wel zo spoedig mogelijk;
  • Net als de gemeenten dient de provincie niet op voorhand vanuit provinciaal beleid blokkades op te werpen voor bepaalde gebieden/locaties, ook als dit betekent dat (tijdelijk) gebouwd zal gaan worden in gebieden die aangewezen zijn als bijzonder provinciaal landschap.

  Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigranten’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 19 stemmen voor van SHK (6), CDA (4), VVD (4), PvdA (2), D66 (2) en CU (1) en en 9 stemmen tegen van OHK(5), GroenLinks (2) Anders! (1) en LADA(1).


  De raad besluit:
  De volgende wensen of bedenkingen in te dienen omtrent de locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in de gemeente Hollands Kroon:

  • De voorkeurslocaties zijn nog zodanig grofmazig dat in dit stadium geen uitspraak kan worden gedaan over de aanvaardbaarheid van een bepaalde voorkeurslocatie. Dit mede gelet op de hierna te noemen wensen/bedenkingen;
  • De raad kan pas een uitspraak over de aanvaardbaarheid van een locatie doen nadat de verfijning van de analyse en de inspraak/participatie over de daaruit komende locaties heeft plaatsgevonden;
  • Huisvesting dient plaats te vinden verspreid over de gehele regio, waarbij tevens betrokken dient te worden of en zo ja, in welke mate omliggende gemeenten en regio’s een oplossing bieden voor deze huisvestingsproblematiek. Daarbij wordt de oproep gedaan dat de provincie hieromtrent (indien nodig) ook in de andere regio’s een vergelijkbaar traject doorloopt en wel zo spoedig mogelijk;
  • Net als de gemeenten dient de provincie niet op voorhand vanuit provinciaal beleid blokkades op te werpen voor bepaalde gebieden/locaties, ook als dit betekent dat (tijdelijk) gebouwd zal gaan worden in gebieden die aangewezen zijn als bijzonder provinciaal landschap.

  Amendementen

  Titel
  A 2021 08 Locatieanalyse tijdelijke medewerkers (CDA VVD SHK )
 19. C.11

  Voor de uitvoering van de Jeugdzorg, Wmo en het voorliggend veld werken we samen met Incluzio Hollands Kroon. Onze inwoners zijn hier tevreden over en daarom willen we de samenwerking voortzetten. Het voorstel is om tot een aangepaste of nieuwe overeenkomst te komen.

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie LADA (1)
  tegen
  Fractie OHK (5), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Inkoopstrategie, contractsturing en financieel kader Jeugdzorg en Wmo’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 21 stemmen voor van SHK (6), CDA (4), VVD (4), PvdA (2), D66 (2), CU (1) Anders! (1) en LADA (1) en 7 stemmen tegen van OHK (5) en GroenLinks (2).


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de inkoopstrategie voor de uitvoering van de zorgtaken in 2022 en verder;
  2. de uitvoering van de overeenkomst inhoudelijk te monitoren aan de hand van de in bijlage 1 opgenomen indicatoren;
  3. in de meerjarenbegroting jaarlijks aanvullend € 5.100.000,- op te nemen voor de uitvoering van deze taken door één preferente partner.
   In de meerjarenbegroting, aanvullend op het reeds begrote structurele bedrag van € 19,5mln., een bedrag van € 5,1mln. (structureel) toe te voegen voor de uitvoering van de taken op het gebied van Jeugdhulp van Wmo door Incluzio Hollands Kroon.
   In de dekking is voorzien door:
  • de inzet van de extra middelen van het Rijk (Arbitrage-gelden Rijk vs VNG); bijstelling van het budget Jeugdzorg). Deze middelen lopen nu af naar 2025 maar voor de jaren 2023 e.v. geldt dat deze nog voorlopig zijn en voorzichtigheidshalve maar voor 75% zijn van het geraamde bedrag zijn meegenomen (e.e.a. in overeenstemming met richtlijnen van de provincie).
  • De BUIG gelden (gelden voor uitkeringen) zijn bij de Kadernota al op deze manier gepresenteerd om ingezet te worden als aanvullende dekking binnen de begroting. Een voorzichtige stap om het meerjarenperspectief dat onder druk leek te komen al bij de begroting op te vangen en hier niet mee te wachten bij de bestuursrapportages. Deze dekking loopt bewust terug omdat de financiering vanuit het Rijk gebaseerd is op verdeelmaatstaven en deze afhankelijk zijn van de prestaties in de uitvoering bij alle andere gemeenten en wij hier geen sturing op hebben. De gemeente Hollands Kroon is hier al jaren een zogenaamde “voordeelgemeente”. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat hier voldoende dekking voor is. Met deze stap ramen wij onze begroting scherper en hoeft er niet nodeloos bezuinigt te worden (wetende dat hier begrotingsruimte zit).
  • Het restant van de dekking is een sluitpost waarvoor de Algemene Middelen worden aangesproken. Daarbij moet wel aangetekend worden dat deze dekking kan fluctueren naar de toekomst toe wanneer er meer duidelijkheid komt over de hierboven genoemde punten (arbitrage-gelden en nieuwe beschikkingen BUIG-gelden).

  De uitwerking van de dekking is opgenomen in de financiële paragraaf.

 20. C.12

  Het zwembad De Rijd is voor een deel opgeknapt en was open in de zomer van 2021. Om de rest op te knappen is extra krediet nodig. Voor de opstartkosten van afgelopen zomerseizoen en voor de exploitatie in 2022 wordt ook een budget gevraagd.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
  tegen
  Fractie D66 (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Krediet zwembad De Rijd wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 26 stemmen voor van SHK (6), CDA (4), VVD (4), OHK (5), PvdA (2), GroenLinks (2), CU (1) en Anders!(1) en 2 stemmen tegen van D66 (2).


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met scenario 3: volledige renovatie zwembad en aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 476.680,-;
  2. in te stemmen met het eenmalig verhogen van het regulier onderhoudsbudget 2021 voor zwembad De Rijd met een bedrag van € 63.733-, nodig voor het opstarten van het zwembad.
  3. voor de exploitatie van zwembad De Rijd in 2022 in te stemmen met het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van € 115.000,- in 2022 en dit via berap1 2022 te verwerken.
 21. D.1

  Moties

  Titel
  M 2021 13 INGETROKKEN GL CU PvdA Anders! Noodopvang asielzoekers.
 22. D.1.A

 23. D.1.B

 24. D.2
  Sluiting