Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 21 december 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

Deze raadsvergadering is gestart op donderdag 16 december 2021 om 20:00 uur en geschorst om 23:09 uur. Op 21 december 2021 om 20:00 uur wordt de vergadering heropend.

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  Deze raadsvergadering is gestart op donderdag 16 december 2021 om 20:00 uur en geschorst om 23:09 uur.

 2. A.2.a

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 3. B
  Oordeelvormend
 4. B.3

  De gemeenteraad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen van het lopende begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2021 in beeld. De Auditcommissie heeft u advies gegeven.

  Besluiten

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Tweede bestuursrapportage
 5. B.4

  De initiatiefnemer wil zijn bedrijf aan de Nieuwesluizerweg 24 in Slootdorp uitbreiden. Om medewerking te kunnen verlenen aan het project moet een omgevingsvergunning worden verleend door het college. De raad wordt gevraagd hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 6. B.5

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Wieringerwerf - Lelypark' is onderdeel van de herstructurering van Wieringerwerf. Het plan maakt na de sloop van 32 woningen, 130 woningen mogelijk. Er is één zienswijze ingediend en er is een ambtshalve wijziging voorgesteld. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden vastgesteld.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Bestemmingsplan Wieringerwerf - Lelypark
 7. C
  Besluitvormend
 8. C.01.a
  Vaststellen agenda
 9. C.05

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Wieringerwerf - Lelypark' is onderdeel van de herstructurering van Wieringerwerf. Het plan maakt na de sloop van 32 woningen, 130 woningen mogelijk. Er is één zienswijze ingediend en er is een ambtshalve wijziging voorgesteld. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota van wijzigingen;
  2. het bestemmingsplan Wieringerwerf - Lelypark gewijzigd vast te stellen, zoals opgenomen in de Nota van wijzigingen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgesteld in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPWwrfhz03-va01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 10. C.06

  Met een starterslening heeft de starter op de koopwoningmarkt meer kans op het vinden en kopen van een koopwoning. Door een lening van maximaal € 35.000,- aan te bieden ondersteunen we deze doelgroep. De voorwaarden waaraan de starter en de woning moeten voldoen, staan in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. de Verordening starterslening gemeente Hollands Kroon vast te stellen;
  2. startersleningen te verstrekken tot een bedrag van € 35.000,- per woning voor starters op de woningmarkt onder de condities zoals opgenomen in de verordening;
  3. € 350.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025;
  4. de uitvoering en monitoring van de startersleningen te beleggen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
 11. C.07

  De in de raadsvergadering van 4 november 2021 vastgestelde tarieven onroerende zaakbelasting moeten worden aangepast. Nu de herwaardering bijna is afgerond, blijkt dat de gemiddelde waardeontwikkeling, met name bij de woningen, behoorlijk hoger is. Om te voorkomen dat de opbrengst hoger wordt dan begroot, is het nodig om de tarieven naar beneden aan te passen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit


  de verordening tot wijziging onroerende zaakbelasting 2022 vast te stellen.

 12. C.08

  De Verordening individuele inkomenstoeslag Hollands Kroon moet op twee punten aangepast worden. Het gaat om de 10% regel en het verhogen van de inkomensgrens van 105% naar 110% voor de doelgroep die in aanmerking komt voor deze regeling.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit:


  de Verordening individuele inkomenstoeslag Hollands Kroon 2022 vast te stellen en per 1 januari inwerking te laten treden.

  Amendementen

  Titel
  INGETROKKEN 2021 15 GL CU LADA PvdA Anders! Individuele inkomenstoeslag

  Toezeggingen

  Titel
  Verordening individuele inkomenstoeslag
 13. C.11

  De gemeenteraad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen van het lopende begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2021 in beeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. het terugstorten van € 34.625,- in de reserve afkoopsom havens;
  2. het terugstorten van € 78.337,- in de reserve bedrijfsmiddelen;
  3. het onttrekken van € 325.000,- aan de reserve duurzaam economisch sociaal programma;
  4. het bijstellen van de reserve baggeren (per saldo neutraal) door een onttrekking en een toevoeging van € 225.000,-
  5. het toevoegen van € 1.577.000,- aan de reserve vastgoed;
  6. het verlagen van de storting in de reserve zwembaden van € 28.555,-;
  7. een investeringskrediet van € 700.000,- voor zwembassin Amstelmeer;
  8. een extra investeringskrediet van € 145.600,- met betrekking tot het project CYOD (Choose Your Own Device) voor Incluzio;
  9. een extra investeringskrediet voor revitalisering Zilvermeeuw van € 424.242,-;
  10. vermindering van het investeringskrediet voor OBS De Mient van € 469.759,-;
  11. de toekenning van een krediet van € 88.000,- voor de brede school in Breezand;
  12. de overige financiële mutaties zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2021 inclusief de saldo neutrale wijzigingen met een positief saldo van € 2.027.812,- toe te voegen aan de algemene reserve;
  13. de overhevelingen van de incidentele exploitatiebudgetten van 2021 naar 2022 van in totaal € 943.034 te storten in de bestemmingsreserve overhevelingen en ook het doorschuiven van een begrote onttrekking van € 100.000,- aan de algemene reserve van jaarschijf 2021 naar 2022;
  14. aanpassing van indicatoren, zoals voorgesteld in de rapportage.
 14. C.12

  De initiatiefnemer wil zijn bedrijf aan de Nieuwesluizervaart 24 in Slootdorp uitbreiden. Om medewerking te kunnen verlenen aan het project moet een omgevingsvergunning worden verleend door het college. De raad wordt gevraagd hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (1), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (1)
  tegen
  Fractie OHK (4), Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de uitbreiding van een bedrijf aan de Nieuwesluizerweg 24 in Slootdorp, één en ander volgens de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 13 mei 2021 (Z-301885) zoals in de ruimtelijke onderbouwing is verwoord;
  2. voor het bedoelde bouwplan in ontwerp te verklaren geen bedenkingen tegen dit plan te hebben;
  3. de ontwerpverklaring als definitieve verklaring aan te merken, als er geen zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen of de ontwerp omgevingsvergunning, waarbij de besluitdatum wordt vastgesteld op de dag na afloop van de zienswijzetermijn.
 15. D.1

  Toezeggingen

  Titel
  M 2021 22 CU LADA Anders! GL PvdA SHK CDA VVD OHK motie Speeltuin
  M 2021 26 PvdA GL Dierenopvang
  M 2021 27 Anders! LADA GL CU Schone Lucht Akkoord
  M 2021 28 Openbare Toiletvoorziening
 16. D.1.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Zonder stemming unaniem aangenomen

  Moties

  Titel
  M 2021 22 CU LADA Aders! GL PvdA SHK CDA VVD motie Speeltuin.
 17. D.1.b

  Moties

  Titel
  M 2021 25 PvdA GL Anders! Energiearmoede.
 18. D.1.c

  Moties

  Titel
  M 2021 26 PvdA GL Dierenopvang
 19. D.1.d

  Moties

  Titel
  M 2021 27 Anders! LADA GL CU Schone Lucht Akkoord.
 20. D.1.e

  Moties

  Titel
  M 2021 28 Anders! LADA CU GL Openbare Toiletvoorziening.
 21. D.2
  Sluiting