Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 16 december 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
A. van Dam

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 4. B
  Oordeelvormend
 5. B.1

  In de raadsvergadering van 4 november 2021 heeft de raad gevraagd om een maatwerkoplossing voor bijzondere doelgroepen voor het recycle-tarief. Het voorstel is om maatwerk toe te passen voor de huishoudens met een medische indicatie, door hen een vergoeding te geven.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Maatwerkregeling recycle-tarief
 6. B.2.A
  Orde voorstel voorzitter
 7. C
  Besluitvormend
 8. C.1

  Besluitvormende agenda wordt als volgt vastgesteld:


  C.2 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  C.3 Vaststellen besluitenlijst
  C.4 Vaststellen lijst ingekomen stukken
  C.9 Maatwerkregeling recycle-tarief
  C.10 Verordening Fysieke leefomgeving

  • A 2021 11 CDA SHK VVD PvdA OHK Anders! Verordening Fysieke Leefomgeving Kappen
  • A 2021 12 CDA SHK VVD OHK Anders! Verordening Fysieke Leefomgeving distelbepaling
  • A 2021 13 CDA SHK OHK Verordening Fysieke Leefomgeving Handelsreclame
  • A 2021 14 CDA SHK CU Anders! Verordening fysieke leefomgeving Winkeltijdenwet
  • A 2021 16 GL Seksinrichtingen
  • A 2021 17 GL ruimtelijke ontwikkelingen binnen de molenbiotoop

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld

 9. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 10. C.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad stelt de besluitelijst van de raad van 25 november 2021 vast.

 11. C.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt, met in achtneming van het categoriewijzigingsvoorstel gewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  01. Memo raad 21-11-16 inhoudelijk beroep BP B1
  01. Memo Voortgang onderzoek Subsidiebeleid.docx
  02. Memo raad 21-11-16 eigen kracht.
  03. Memo raad 21-11-16 notities CPHK
  04. Memo raad 21-11-17 inkoop inburger
  05. oproep gemeente aansluiten Stookwijzer
  06. Gemeenteraadsverkiezingen.
  07. Agendabundel algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - 3 december 2021
  08. brief aan raad inzake IJselmeervisie.
  08. Memo Auditcommissie Eerste rapportage VIC 2021
  09. Memo raad 21-11-23 pilot hypotheekachterstanden
  10. Memo raad 21-11-23 prestatieafspraken 2022-2026
  11. Brief aan raad inzake bedrijventerrein Robbenplaat
  12. Memo raad 21-11-30 toezicht en inspectie informatie- en archiefbeheer
  13. Memo raad 21-11-30 cijfers toeslagenaffaire
  14. Memo raad 21-11-30 voornemen start inwoners- en ondernemerspeiling.
  15. Aanbevelingen jongRES-NH gemeenteraadsverkiezingen 2022
  16. Verzoek aan gemeenteraad: stop met het financieren en faciliteren van zwarte piet
  17. Compilatie van onze live bijeenkomst Samen Debatteren Ziek van School tussen hoogbegaafde jongeren en politici op 1 oktober j.l.  
  18. Vergunningsvrij bouwen
  19. Misstanden beleid huisvesting arbeidsmigranten de gemeenteraad is aan zet.docx
  20. Memo raad mediation Luyt.
  21. Principes voor digitale soevereiniteit, aan alle gemeenten in Nederland.
  22. Impressie themasessie Samenwerking in de nieuwe bestuursperiode VNHG 1 dec 2021
  23. Motie 16 van 2021 LGV VL - transitievisie warmte
  24. Jeugdhulp Het moet anders, maar hoe
  25. Aan alle politieke partijen van Nederland.
 12. C.9

  In de raadsvergadering van 4 november 2021 heeft de raad gevraagd om een maatwerkoplossing voor bijzondere doelgroepen voor het recycle-tarief. Het voorstel is om maatwerk toe te passen voor de huishoudens met een medische indicatie, door hen een vergoeding te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. een jaarlijkse eenmalige vergoeding van € 78,- toe te kennen voor huishoudens met een medische indicatie met een extra restcontainer, ongeacht de grootte;
  2. een jaarlijkse eenmalige vergoeding van € 54,- toe te kennen voor een éénpersoonshuishouden en € 42,- voor een meerpersoonshuishouden met een 240 liter container met een medische indicatie zonder extra restcontainer;
  3. een jaarlijkse eenmalige vergoeding van € 21,02 toe te kennen voor een eenpersoonshuishouden en € 10,51 voor een meerpersoonshuishouden met een 140 liter container met een medische indicatie zonder extra restcontainer;
  4. een jaarlijkse eenmalige vergoeding van € 78,- toe te kennen voor huishoudens met een medische indicatie die gebruik maken van een ondergrondse restcontainer;
  5. te wachten met andere maatwerkoplossingen tot na de halfjaarlijkse evaluatie van het recycletarief.
 13. C.10

  De gemeente moet door de nieuwe Omgevingswet één omgevingsplan voor het hele grondgebied gaan vaststellen. Deze regels zijn alvast bij elkaar gezet in de Verordening fysieke leefomgeving. Omdat niet alle regels in een verordening kunnen worden opgenomen, zijn de beleidsregels in een apart stuk opgenomen.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1)
  tegen
  Fractie VVD (1), Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  De raad besluit:


  1. De Verordening fysieke leefomgeving gewijzigd door de amendementen:
  - Amendement 11 Kappen en bijlage 1 Bomenlijst 2019;
  - Amendement 12 Distelbepaling;
  - Amendement 13 Handelsreclame;
  - Amendement 14 Winkeltijdenwet
  vast te stellen;
  2. de Verordening fysieke leefomgeving gelijktijdig met de Omgevingswet in werking te laten treden;
  3. bij de inwerkingtreding van de Verordening fysieke leefomgeving de volgende verordeningen en beleidsregels in te trekken:

  • Gemeentelijke bouwverordening 2012
  • Erfgoedverordening 2020
  • Verordening op de prostitutiebedrijven Hollands Kroon 2015
  • Algemene plaatselijke verordening Hollands Kroon 2021
  • Beleidsregels intrekking omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten 2015
  • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hollands Kroon 2014

  Amendementen

  Titel
  A 2021 11 Kapvergunning (CDA SHK VVD PvdA GL Anders!)
  A 2021 12 Distelbepaling 9CDA SHK VVD OHK Anders!)
  A 2021 13 Handelsreclame (CDA SHK OHK )
  A 2021 14 Winkeltijdenwet (CDA SHK CU Anders! )
  A 2021 16 Seksinrichtingen (GL)
  A 2021 17 Ruimtelijke ontwikkelingen binnen de molenbiotoop (GL )
 14. D.2
  Schorsing van de vergadering. Hervatting op 21 december 2021