Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voorzitter
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ en het amendement ’05 Toevoeging voorwaardelijke verplichting’ worden door stemming bij handopsteken geagendeerd voor besluitvorming met 18 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), VVD (4), PvdA (2), D66 (1), en 10 stemmen tegen van OHK (5), GroenLinks (2), CU (1), LADA (1), Anders! (1).


  De raad besluit het voorstel en het amendement te agenderen voor besluitvorming.

 5. 5
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 6. 6
  Vaststellen agenda
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (1)
  tegen
  Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluiten

  Het amendement ’05 Toevoeging voorwaardelijke verplichting’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 19 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), VVD (4), PvdA (2), D66 (1), CU (1), en 9 stemmen tegen van OHK (5), GroenLinks (2), LADA (1), Anders! (1).


  De raad besluit:
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om:

  1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen
  2. het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1, conform de Nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPAgriportB1-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Te wijzigen in:

  1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen waarin is toegevoegd :
   A. In artikel 3 ‘Bedrijventerrein’ wordt onder 3.4 ‘Specifieke gebruiksregels’ toegevoegd:
   3.4.2 Voorwaardelijke verplichting – verkeersontsluiting
   Het gebruiken of laten gebruiken, alsmede bouwen of laten bouwen, van de gronden aangewezen voor ‘bedrijventerrein’, behoudens de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 1', mogen worden gebruikt voor de in dit artikel genoemde functies en bebouwing indien zodanige (verkeers)maatregelen zijn getroffen dat de extra verkeerstroom van/naar deze gronden de kruising Agriport-Koggenrandweg-N239-Coppershorn niet belast.
   B. En onder 3.5 ‘Afwijken van de gebruiksregels’ wordt toegevoegd:
   3.5.4 Voorwaardelijke verplichting – verkeersontsluiting
   Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.4.2 nadat (verkeers)maatregelen zijn getroffen waarmee een veilige en robuuste verkeersafwikkeling gegarandeerd is op de kruising Agriport-Koggenrandweg-N239-Coppershorn voor het extra verkeer van de betreffende gronden. Alvorens een besluit te nemen wint het bevoegd gezag in ieder geval advies in bij de provincie Noord-Holland.
  2. het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1, conform de Nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPAgriportB1-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ wordt door hoofdelijke stemming aangenomen met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen waarin is toegevoegd :
   A. In artikel 3 ‘Bedrijventerrein’ wordt onder 3.4 ‘Specifieke gebruiksregels’ toegevoegd:
   < i>3.4.2 Voorwaardelijke verplichting – verkeersontsluiting< /i>
   Het gebruiken of laten gebruiken, alsmede bouwen of laten bouwen, van de gronden aangewezen voor ‘bedrijventerrein’, behoudens de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 1', mogen worden gebruikt voor de in dit artikel genoemde functies en bebouwing indien zodanige (verkeers)maatregelen zijn getroffen dat de extra verkeerstroom van/naar deze gronden de kruising Agriport-Koggenrandweg-N239-Coppershorn niet belast.
   B. En onder 3.5 ‘Afwijken van de gebruiksregels’ wordt toegevoegd:
   < i>3.5.4 Voorwaardelijke verplichting – verkeersontsluiting< /i>
   Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
   lid 3.4.2 nadat (verkeers)maatregelen zijn getroffen waarmee een veilige en robuuste verkeersafwikkeling gegarandeerd is op de kruising Agriport-Koggenrandweg-N239-Coppershorn voor het extra verkeer van de betreffende gronden. Alvorens een besluit te nemen wint het bevoegd gezag in ieder geval advies in bij de provincie Noord-Holland.
  2. het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1, conform de Nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPAgriportB1-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  A 2021 05 Toevoeging voorwaardelijke verplichting (SHK, VVD, CDA)
 8. 8.a

  Besluit

  De motie ‘07 Park oostkant Cultuurweg Middenmeer’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 17 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), VVD (4), D66 (1) en CU (1) en 11 stemmen tegen van OHK (5), GroenLinks (2), PvdA (2), LADA (1), Anders! (1):


  De raad verzoekt het college:

  1. de haalbaarheid van realisering én exploitatie van dit plan of een alternatief plan te onderzoeken, zowel financieel als ruimtelijk;
  2. daarbij inwoners, scholen, maatschappelijke instellingen, andere overheden en dergelijke voor zover nodig te betrekken;
  3. bij de uitwerking van dit plan of een alternatief plan uit te gaan van een energiezuinige en duurzame ontwikkeling;
  4. na te gaan of voor de realisering en/of exploitatie gebruik kan worden gemaakt van provinciale, nationale of Europese subsidieregelingen op het gebied van ontwikkeling van natuur en recreatie, educatie en dergelijke;
  5. de gemeenteraad binnen 6 maanden na vaststelling van deze motie nader te informeren over de haalbaarheid van dit plan;

  Moties

  Titel
  M 2021 07 SHK Park oostkant Cultuurweg Middenmeer
 9. 8.b

  Besluit

  De motie ‘11 Motie van wantrouwen’ wordt door stemming bij handopsteken verworpen met
  9 stemmen voor van OHK (5), GroenLinks (2), LADA (1), Anders! (1) en 19 stemmen tegen van SHK (6), CDA (5), VVD (4), PvdA (1), D66 (1) en CU (1).

  Moties

  Titel
  M 2021 11 Motie van wantrouwen
 10. 9
  Sluiting