Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. B
  Oordeelvormend
 5. B.1

  In de programmabegroting staan de voorgenomen uitgaven en verwachte inkomsten van de gemeente. Elk jaar wordt een begroting vastgesteld voor het volgende jaar. De programmabegroting 2022 sluit met een positief saldo van € 3.404.843.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Moties

  Titel
  M 2021 18 PvdA Cultuur 10 jaar Hollands Kroon.
  M 2021 19 GL PvdA Dierenopvang.

  Toezeggingen

  Titel
  Dierenopvang
  Samenwerking lokale omroep
  Verbreding Den Oeverseweg
 6. C
  Besluitvormend
 7. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  C Besluitvormend
  (…)
  C.4 Programmabegroting 2022
  C.5 Belastingverordeningen en Nota tarieven 2022
  C.6 Afvalstoffenverordening 2022

 8. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 9. C.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA (1)

  Besluiten

  a.
  Het amendement ‘Cultuureducatie’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 22 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), VVD (4), OHK (4), GroenLinks (1), PvdA (2) en 3 stemmen tegen van D66 (2) en LADA (1).


  De raad besluit:
  De tekst:

  1. de programmabegroting 2022 vast te stellen,

  Te wijzigen, en aan te vullen met:

  1. de programmabegroting 2022 vast te stellen, waarbij de tekst bij het cluster Kunst & Cultuur op pagina 56 van de programmabegroting: We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs. wordt gewijzigd in: We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de geschiedenis van Hollands Kroon en de karakteristieke waarden van de vier voormalige gemeenten waaruit Hollands Kroon bestaat.

  b.
  Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2022’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de programmabegroting 2022 vast te stellen, waarbij de tekst bij het cluster Kunst & Cultuur op pagina 56 van de programmabegroting: We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs. wordt gewijzigd in: We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de geschiedenis van Hollands Kroon en de karakteristieke waarden van de vier voormalige gemeenten waaruit Hollands Kroon bestaat,
   exclusief autonome ontwikkelingen, wensen en noodzakelijkheden;
  2. de mei- en septembercirculaire 2022 meerjarig te verwerken;
  3. in te stemmen met de voorstellen voor de autonome ontwikkelingen, de noodzakelijkheden en wensen en kredieten;
  4. in te stemmen met het subsidieplafond 2022.

  c.
  De motie ‘Sport, bewegen en gezonde leefstijl voor iedereen’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad verzoekt het college/roept het college op:
  om het aantal sport en bewegingsuren per kern te onderzoeken, om zo de inzet te verbreden met sport en bewegen voor alle inwoners, zonder dat er een vermindering van uren voor sportstimulering voor de jeugd ontstaat en met een voorstel inclusief de kosten die daarmee gepaard gaan, naar de raad te komen binnen een termijn van 3 maanden.

  d.
  De motie ‘Kunst in openbare ruimte’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad verzoekt het college:

  1. Uiterlijk mei 2022 met een plan te komen om met ingang van 2022 structureel geld te reserveren voor deskundig onderhoud en herstel van beelden/objecten in de openbare ruimte;
  2. In dat plan te voorzien in de opbouw van een bestemmingsreserve wanneer het budget voor onderhoud niet volledig benut wordt in het betreffende begrotingsjaar.
  3. In dat plan ruimte te maken voor het plaatsen van nieuwe objecten.

  Amendementen

  Titel
  A 2021 10 Cultuureducatie (OHK PvdA )

  Moties

  Titel
  M 2021 17 VVD Sport bewegen en gezonde leefstijl
  M 2021 20 PvdA Kunst in openbare ruimte
 10. C.4

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA (1)
  tegen
  Fractie OHK (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Belastingverordeningen en Nota tarieven 2022’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 21 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), VVD (4), PvdA (2), D66 (2), GroenLinks (1) en LADA (1) en 4 stemmen tegen van OHK (4),


  De raad besluit:

  1. de verordening Onroerende Zaakbelasting 2022 vast te stellen;
  2. de verordening Afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen;
  3. de verordening Rioolheffing 2022 vast te stellen;
  4. de verordening Lijkbezorgingsrechten 2022 vast te stellen;
  5. de verordening Havengeld 2022 vast te stellen;
  6. de legesverordening 2022 vast te stellen;
  7. de staangeldverordening 2022 vast te stellen;
  8. de verordening Forensenbelasting 2022 vast te stellen;
  9. de verordening Toeristenbelasting 2022 vast te stellen;
  10. de verordening campergeld 2022 vast te stellen.
 11. C.5

  Op 1 juli 2021 is besloten in te stemmen met het recycleplan en de invoering van een recycle-tarief. Het recycle-tarief wordt op 1 januari 2022 ingevoerd. Door deze andere wijze van inzamelen moet de afvalstoffenverordening worden aangepast. In de aangepaste verordening staan ook nieuwe regels over
  reclamedrukwerk en kadavers van dieren.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie LADA (1)
  tegen
  Fractie OHK (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Afvalstoffenverordening 2022’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 21 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), VVD (4), PvdA (2), D66 (2), GroenLinks (1) en LADA (1) en 4 stemmen tegen van OHK (4).


  De raad besluit:
  in te stemmen met de Afvalstoffenverordening Hollands Kroon 2022.

  Moties

  Titel
  M 2021 16 VVD Compensatie luiers en incontenentie materiaal
 12. D.1

  Besluit

  De motie ‘Inzake Borstonderzoek’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 14 stemmen voor van SHK (6), OHK (4), PvdA (2), GroenLinks (1) en LADA (1) en 11 stemmen tegen van CDA (5), VVD (4) en D66 (2).


  Roept het college op:

  • Er bij de huidige demissionaire en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie op aan te dringen er alles aan te doen om te realiseren dat de tweejaren termijn zo consequent mogelijk wordt toegepast;
  • Deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en de leden van de Tweede Kamer bekend te maken.

  Moties

  Titel
  M 2021 14 GL PvdA CU Anders! inzake Borstonderzoek
  M 2021 15 OHK Anders! fietspad cultuurweg.
 13. D.2
  Sluiting