Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 27 mei 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. van Dam

Uitzending

Agendapunten

In het groenstructuurplan staat waar en hoeveel nieuwe bomen en heesters er in Hollands Kroon geplant kunnen worden. Op gemeentegrond heeft Hollands Kroon ruimte voor 4750 bomen. Nu planten we 300 bomen per jaar. Als we elk jaar 175 bomen extra planten, dan wordt het mogelijke aantal in 10 jaar gehaald.

De beantwoording op LIS 07 is reeds voor u toegevoegd.

Resultaat stemming
Ingekomen stukken (+ memo's)
Titel
01. Memo college Q4-Jaarrapportage IHK
02. Motie vreemd aan de orde van de dag Steun aan de makers
03. Brief aan bestuur Word een Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel op de politieke agend
04. Jaaroverzicht 2020 en Jaarplan 2021 In Control of Alcohol & Drugs definitief en vastgesteld
05. Leesmap maart In Control of Alcohol en Drugs
06. reactie portefeuilehouder inzake Water in datacenters
07. reactie op uw brief over de scenariostudie Amstelmeergebied.
08. Reactie Raadsvoorstel Bestemmingsplan
09. Memo college brief maart 2021 Gem Fonds
10. Memo college dagvaarding Luyt
11. Memo college van crisis naar herstel.
12. Kennisgeving beëindiging raadslidmaatschap mevrouw E.M.M. Vlietstra-Wouterse
13. Persbericht aanbeveling Schouten.
14. RHCA Jaarstukken 2020 en Begroting 2022
15. ODNHN Jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging en begroting 2022 voor zienswijze
16. Zienswijzen stukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
17. Verantwoording 2020 en programmabegroting 2022 GGD Hollands Noorden
18. Bouwvergunning hoefje 35 Z-297571
19. Memo raad bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering
21. Memo college Clientenervaringonderzoeken (CEO) Jeugdwet en Wmo
22. Memo en uitnodiging BV raad jaarrapportage HVC
23. Memo college Progroen & milieu 2026.
24. Memo college uitvoering Motie 2021 04 gedoogbeleid huisvesting tijdelijke medewerkers
25. Brief fractieSHK 15april2021
26. Zienswijzen stukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
27. rapport basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteit
28. Informatie na kennissessie kleine windmolens in de Noordkop
29. Memo communicatie langdurige processen.
30. Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop 2020
31. reactie op uw brief over de scenariostudie Amstelmeergebied
32. Memo college inzake leges datacenters.
33. aanvullende stukken scheefgroei in de polder
34. Motie M 02 VVD, AndersNu, Lokaal Peel&Maas - Vreemd aan de orde van de Dag - Borstonderzoek Vrouwen (aangenomen)
35. Agendabundel vergadering algemeen bestuur VR NHN van 27 mei
36. Ontzie belangrijke natuurgebieden in de Regionale Energie Strategie
37. Memo Achtervang lening Wooncompagnie
38. Memo Jaarverslag Cliëntenraad Patricipatiewet 2020.pdf
39. Memo Plan van Aanpak Onderwijskansen
40. RES 1.0 van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid
41. Memo Procesvoorstel landschappelijke inpassing Agriport A7
42. Memo raad 21-05-11 Westfriesesluisbrug mei 2021
43. Memo raad 21-05-11 Eerste nieuwsbrief Wwerf 2021
44. Memo raad 21-05-11 Motie Gedogen Logiesaccommodaties.
45. Memo raad 21-05-21 Update renovatie De Rijd - april 2021.
46. HK Spread Toerisme
47. Reactie richting Raad gemeente Hollands Kroon
48. Stukken omgevingsvergunning Lutjewallerweg 11 te Barsingerhorn.
49. OPEN BRIEF 8 mei 2021 MORATORIUM OP WIND.
50. Motie aansluiting bij coalitie naar minimumloon 14 euro unaniem
51. Manifest voor coöperatieve warmte Noord-Holland, VEINH Buurtwarmte Noord-Holland.
52. Brief Waar gaat uw partij voor kiezen in 2022.
53. brief aan raad inzake Lichtemissie Agriport kassen
54. Raadsinformatiememo bovenregionaal plan gespecialiseerde jeugdhulp 'Een thuis voor Noordje'
55. Aanbiedingsbrief voor raden staten en waterschapsbesturen bij RES Spiekbriefjes
56. Huisvesting voor 51 tijdelijke werknemers Middenweg 61a+b
57. Memo raad huisvesting arbeidsmigranten
58. Memo raad update coronafonds
Resultaat stemming

In de Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon staat in artikel 6 dat plannen waar het college positief tegenover staat, maar die niet passen in dat beleid, worden voorgelegd de raad. Dat gebeurt met het voorstel op de locatie Noorderkwelweg 6 in Wieringerwerf. Er is een principeverzoek ingediend om daar tijdelijke medewerkers te huisvesten.

Resultaat stemming

Aan de Dorpsstraat 38 in Oude Niedorp stond een basisschool. Omdat er steeds minder leerlingen kwamen, is de school samengegaan met basisschool De Snip in Nieuwe Niedorp. Voor het plan om op de plek van de gesloopte school één nieuwe woning te bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Resultaat stemming

Het pand aan de Sluiskolkkade 2 is eigendom van gemeente Hollands Kroon. Het heeft voor en vlak na de fusie dienstgedaan als projectbureau voor de destijds op te richten gemeente Hollands Kroon. Daarna is het verhuurd aan Tocardo b.v. Nadat zij failliet zijn gegaan in oktober 2019, hebben zij het pand verlaten. Opnieuw verhuren is gelet op de bouwkundige en technische staat van het gebouw geen optie.

Resultaat stemming

In het groenstructuurplan staat waar en hoeveel nieuwe bomen en heesters er in Hollands Kroon geplant kunnen worden. Op gemeentegrond heeft Hollands Kroon ruimte voor 4750 bomen. Nu planten we 300 bomen per jaar. Als we elk jaar 175 bomen extra planten, dan wordt het mogelijke aantal in 10 jaar gehaald.

Resultaat stemming