Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 24 juni 2021

20:00 - 23:00
Locatie

MFR, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

Na de raadsvergadering zijn de ondertekende raadsbesluiten aan de agenda toegevoegd.
De besluitenlijst van deze vergadering komt ter vaststelling in de raadsvergadering van 16 september 2021.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voorzitter
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld met toevoeging van agendapunt: 15. Bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel


  Agenda Oordeelvormend gedeelte
  3. Vaststellen agenda
  4. RES 1.0 Noord-Holland Noord
  5. Transitievisie Warmte
  6. Eerste Bestuursrapportage 2021
  15. Bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel

 4. 4

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN) is door onze regio opgesteld. Als alle gemeenteraden van Noord-Holland Noord hierover een besluit hebben genomen, wordt de RES 1.0 aangeboden aan het Nationaal Programma.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Moties

  Titel
  M 2021 10 OHK RES laaggeletterden

  Toezeggingen

  Titel
  Laaggeletterdheid
  Lokaal eigenaarschap en draagvlak
 5. 5

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente voor het eind van 2021 een transitievisie warmte heeft. In de Transitievisie Warmte beschrijven we hoe we de overstap naar groene energie kunnen maken.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 6. 6

  Twee keer per jaar krijgt de gemeenteraad informatie over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze eerste rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2021 in beeld.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 7. 7

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij de motie M 2021 06 aan de agenda wordt toegevoegd als agendapunt 19a en M 2021 09 als agendapunt 19b.
  7. Vaststelling agenda
  8. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  9. Vaststelling Lijst ingekomen stukken
  10. Vaststelling besluitenlijst
  11. Strategie klimaatadaptatie Noordkop
  12. Bestemmingsplan C. Keijzerlaan 36 Anna Paulowna
  13. Bestemmingsplan Sportlaan 34 Anna Paulowna
  14. Bestemmingsplan Elshof Zuid fase 4
  15. Bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel
  16. RES 1.0 Noord-Holland Noord
  17. Transitievisie Warmte
  18. Eerste Bestuursrapportage 2021
  19. Moties vreemd aan de orde van de dag
        a. M 2021 06 Draagvlak meten
        b. M 2021 09 Hospice
  19. Sluiting

 8. 8
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 9. 9

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  01. Regionale memo raad Op Kop.
  02. Memo raad jaarverslag 2020 Commissie bezwaarschriften.
  03. Memo raad 21-06-01 dierenopvang- en vervoer.
  04. Impressie Zorgfraude themasessie VNHG ism VNG 28 mei 2021.
  05. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG Voor 14 - LB-NLM-PWM-50PLU
  06. gesprek met de burgemeester.
  07. Bomen te goed !.
  08. Motie confetti - Het Alternatief Nuj Lies
  08. Reageer Wat als de buurman zijn vuilnis in jouw grijze kliko dumpt
  09. Motie Huishoudelijke hulp WMO - Raadsbreed geteken
  10. Brief voor gemeenten verkiezingen 2022.
  11. Memo raad 21-06-08 behoefteraming bedrijventerreinen
  12. Onderzoek ikvalbuitendeboot.nl.
  13. Evaluatie JeugdzorgPlus 2020-2021.
  14. Afvalbakken in Hollands Kroon krijgen betaalchip
  15. Persbericht opening TekPark.
  16. Brief aan raad omgeving Kerkweg 16 Oosterland inspraak.
  17. RES aangenomen amendement en aanvaarde moties over RES
 10. 10

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 11. 11

  De Strategie klimaatadaptatie Noordkop is een leidraad om als regio te werken aan klimaatbestendigheid in de Noordkop in 2050. De strategie kan lokaal worden gebruikt bij de uitwerking van de instrumenten voor omgevingsbeleid, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Strategie klimaatadaptatie Noordkop' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de strategie klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026;
  2. de strategie klimaatadaptatie Noordkop mee te nemen bij de uitwerking van de instrumenten voor omgevingsbeleid, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning(en).
 12. 12

  Woningstichting Anna Paulowna wil aan de Cornelis Keijzerlaan 36 in Anna Paulowna 12 appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens in de sociale huursector bouwen. Om dit plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan C. Keijzerlaan 36 Anna Paulowna' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan C. Keijzerlaan 36 Anna Paulowna ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012002-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 13. 13

  Woningstichting Anna Paulowna wil aan de Sportlaan 34 in Anna Paulowna 30 appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens in de sociale huursector bouwen. Het plan past niet in het bestemmingsplan, daarom moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Sportlaan 34 Anna Paulowna' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Sportlaan 34 in Anna Paulowna ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.OVBPKAP2012003-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 14. 14

  Om de bouw van 29 woningen in Elshof-zuid mogelijk te maken is een bestemmingsplan gemaakt. Het plan voldoet aan de criteria uit het beeldkwaliteitsplan wat voor Elshof zuid is opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Elshof Zuid fase 4' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Elshof Zuid fase 4 ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911. BPElshofZuidfase4-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 15. 15

  Voor de locatie Mientweg 46 in Lutjewinkel was een verzoek ingediend om één vrijstaande of twee woningen onder één kap te realiseren. Na overleg met buren is het plan aangepast. Nu kan nog maar één woning gebouwd kan worden.

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie LADA (1)
  tegen
  Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)

  Besluiten

  Het amendement 04 SHK Mientweg 46 wordt door stemming bij handopsteken verworpen met 13 stemmen voor van SHK (6), CDA (4), D66 (2) en LADA (1) en 14 stemmen tegen van OHK (4), VVD (4), GroenLinks (2), PvdA (2), CU (1), Anders! (1).

  Het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel’ wordt door stemming bij handopsteken verworpen met 5 stemmen voor van  CDA (4) en LADA (1) en 22 stemmen tegen van SHK (6), OHK (4), VVD (4), GroenLinks (2), D66 (2), PvdA (2), CU (1), Anders! (1).

  Amendementen

  Titel
  A2101 04 SHK Mientweg 46.
 16. 16

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)
  tegen
  Fractie OHK (4), Fractie LADA (1)

  Besluiten

  De motie 07 Kernenergie in de RES wordt door stemming bij handopsteken verworpen met 9 stemmen voor van OHK (4), VVD (4) en LADA (1) en 18 stemmen tegen van SHK (6), CDA (4), D66 (2), GroenLinks (2), PvdA (2), CU (1), Anders!(1).

  De motie 08 Windturbines wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 16 stemmen voor van SHK (6), OHK (4), VVD (4), Anders! (1) en LADA (1) en 11 stemmen tegen van CDA (4), D66 (2), GroenLinks (2), PvdA (2), CU (1).


  De raad verzoekt het college:

  1. Te verklaren dat de plaatsing van windturbines op het IJsselmeer een onwenselijke ontwikkeling is
  2. In de verdere uitwerking van de RES de plaatsing van windturbines op het IJsselmeer langs de IJsselmeerkust van de gemeente Hollands Kroon niet te overwegen
  3. Bij de overige gemeenten in onze energieregio, in het bijzonder de gemeenten rond het IJsselmeer, aan te dringen op het herzien van hun plannen om windturbines op het IJsselmeer te plaatsen.

  Het raadsvoorstel 'Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Noord (RES 1.0 NHN) wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 22 stemmen voor van SHK (6), CDA (4), VVD (4), D66 (2) GroenLinks (2), PvdA (2), Anders!(1), CU (1) en 5 stemmen tegen van OHK (4) en LADA (1).


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de RES 1.0 NHN, voor zover deze betrekking heeft op het grondgebied van Hollands Kroon, als resultaat uit het regionale proces ook namens gemeente Hollands Kroon. Met als belangrijkste punten:
   - de ambitie van 3,6 TWh als uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030;
   - de kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren;
  2. in te zetten op het realiseren van het Buitendijkse plan duurzaam leefbaar, samen met Rijk, provincie en betrokken gemeenten en dit onderdeel te laten zijn van de RES 1.0;
  3. de samenhang met de Wieringerhoek op te zoeken;
  4. de uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Hollands Kroon, mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor het omgevingsbeleid;

  Moties

  Titel
  M 2021 07 OHK VVD RES kernenergie in de RES
  M 2021 08 OHK LADA RES windturbines
 17. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Transitieviesie Warmte' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Transitievisie Warmte vast te stellen

 18. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluiten

  Het amendement 03 1e Bestuursrapportage 2021 wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  • …. stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met: beslispunt 7. De overige financiële mutaties zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2021 inclusief de saldo neutrale wijzigingen die in bijlage 1 staan.

  Te wijzigen in:

  • ... stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met: beslispunt 7. De overige financiële mutaties zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2021, echter het positief saldo van € 3.111.772,- toe te voegen aan de algemene reserve.

  Het geamendeerde raadsvoorstel 'Eerste Bestuursrapportage 2021' wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het onttrekken van € 41.468,- aan de reserve doorontwikkeling buitendienst;
  2. het laten vervallen van de toevoeging van € 78.610,- aan de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen;
  3. het onttrekken van € 275.000,- aan de reserve risico bouwgronden;
  4. het bijstellen van de onttrekking en toevoeging van € 43.236,- aan de reserve baggeren;
  5. het onttrekken van € 93.000,- uit de reserve duurzaam economisch sociaal programma;
  6. een extra investeringskrediet van € 341.000,- met betrekking tot het project CYOD (Choose Your Own Device);
  7. de overige financiële mutaties zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2021, echter het positief saldo van € 3.111.772,- toe te voegen aan de algemene reserve.;
  8. aanpassing van indicatoren, zoals voorgesteld in de nota.

  Amendementen

  Titel
  A 2101 03 1e bestuursrapportage naar algemene reserve. juni 2021 (CDA VVD SHK)
 19. 19.a

  Verzoekt het college:
  In het verlengde van het participatiebeleid, zoals bedoeld in de Eerst Kamer motie, tevens kaders op te stellen om uitkomsten van participatietrajecten meetbaar en interpreteer baar te maken.

  Moties

  Titel
  M 2021 06 OHK Draagvlak meten
 20. 19.b

  Verzoekt het college:

  1. De initiatiefnemers van het Hospice Hollands Kroon de tijd gunnen om door te gaan met fondsenwerving
  2. Per direct de ontbrekende € 200.000 voor te schieten, zodat ze door kunnen gaan met de realisatie van het Hospice
  3. De looptijd in overleg met de initiatiefnemers nader te bepalen
  4. Na een half jaar te rapporteren wat de stand van zaken is.

  Moties

  Titel
  M 2021 09 PvdA Hospice

  Toezeggingen

  Titel
  Hospice
 21. 20
  Sluiting