Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 20 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:03 - 00:02:08 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:00:43 - 00:02:08 - Rian van Dam
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  D.0 Moties vreemd over onderwerpen die niet op de agenda staan
  D.0.A Motie 07 Gebiedsregisseurs (VVD, L&A, CDA)
  (...)

  00:01:55 - 00:02:08 - Rian van Dam
  00:02:08 - 00:02:39 - Petra Borst-Koorn
  00:02:39 - 00:07:13 - Rian van Dam
 4. B

 5. C
  Besluitvormend
 6. C.1

  00:02:45 - 00:07:13 - Rian van Dam
 7. C.2

  00:02:57 - 00:07:13 - Rian van Dam
 8. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst van 23 maart 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:30 - 00:07:13 - Rian van Dam
 9. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Verhogen grondwaterpeil
  Aanbiedingsbrief raden financiele stukken VRNHN getekend
  Aanbiedingsbrief raden oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregios
  Brief aan ministerie I&W obstakelverlichting windpark Wmeer
  Een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden.pdf
  Financiële positie 2023
  Memo dienstverband griffier
  Memo raad 23-03-21 onbemand afvalbrengstation Schagen.pdf
  Memo raad 23-03-21 overzicht subsidies energiezuiniger gebouwde omgeving.pdf
  Memo raad 23-03-23 vestigen voorkeursrecht gronden nabij Randweg AP.pdf
  Memo raad 23-03-28 inwerkingtreding omgevingswet
  Memo raad 23-03-28 Nota van UItgangspunten en verkaveling Elshof Zuid fase 5
  Memo raad 23-04-04 Q4-2022 IHK
  Memo raad 23-04-04 10 jaar Hollands Kroon cultureel.pdf
  Memo raad 23-04-04 De wijk vooruit
  Memo raad 23-04-04 Elke regio telt!
  Memo raad 23-04-04 golfbreker Amstelmeer
  Memo raad 23-04-04 onderstation Zuiderdijkweg Medemblik
  Memo raad gebiedsgericht werken.pdf
  Oplaad paal Gemeenlandseweg Oosterland Den Oever
  Plannen Polderpark
  RHCA Jaarstukken 2022 + Programmabegroting 2024
  tempo handhaving incorrecte wijze van wonen.pdf
  00:03:46 - 00:07:13 - Rian van Dam
 10. C.5

  Er is een verzoek binnengekomen voor het bouwen van een woning tussen Kerkweg 3 en 9 in Den Oever (Oosterland). Dit past niet in het huidige bestemmingsplan. Er is één zienswijze ingediend op het ontwerp, dit heeft geleid tot een aanpassing in de toelichting op het plan. Het plan zelf is hierdoor niet gewijzigd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Kerkweg 5 Den Oever (Oosterland) wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota van Zienswijzen;
  2. het bestemmingsplan ‘Kerkweg 5 Den Oever (Oosterland)’, conform de Nota van Zienswijzen, ongewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPOstrlndhz002-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:04:32 - 00:07:13 - Rian van Dam
 11. C.6

  Aan de Noorderdijkweg 25a, vlak bij Den Oever, ligt de jachthaven Marina den Oever. Op grond van het bestemmingsplan (2011) dat nu geldt, kunnen daar geen ligplaatsen worden gerealiseerd. In het plan (1997) dat daarvoor gold, kon dat wel. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden de rechten uit het bestemmingsplan van 1997 hersteld. Tijdens de ter inzage legging is er een reactie van Rijkswaterstaat gekomen. Daardoor is het plan gewijzigd en staat het verbod op het bouwen op het water er nu duidelijker in.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorderdijkweg 25a Wieringerwerf wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de bijgevoegde Nota van wijzigingen;
  2. het bestemmingsplan Noorderdijkweg 25a Wieringerwerf gewijzigd vast te stellen, zoals
   opgenomen in de nota van wijzigingen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPL009h2030-on01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:04:46 - 00:07:13 - Rian van Dam
 12. C.7

  De gemeenteraad is wettelijk verplicht een gedragscode op te stellen. De huidige gedragscode van 2018 is aangepast op basis van actuele inzichten op het gebied van integriteit. In de bijlage is ook een protocol toegevoegd waarin staat hoe je moet handelen bij integriteitsmeldingen. Een dergelijk protocol werd in de praktijk gemist. De gedragscode geldt ook voor fractieondersteuners.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Gedragscode integriteit raadsleden en fractieondersteuners Hollands Kroon en bijbehorend protocol integriteitsmeldingen wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de gedragscode integriteit raadsleden en fractieondersteuners Hollands Kroon en bijbehorend protocol integriteitsmeldingen vast te stellen;
  2. de burgemeester, gehoord het presidium te mandateren het protocol aan te passen indien dit in de praktijk nodig blijkt.
  00:05:47 - 00:07:13 - Rian van Dam
  00:07:13 - 00:10:07 - Petra Borst-Koorn
  00:10:07 - 00:10:22 - Sylvia Buczynski
  00:10:22 - 00:10:25 - Rian van Dam
  00:10:25 - 00:11:28 - Sonja Mulderij
  00:11:28 - 00:11:31 - Rian van Dam
  00:11:31 - 00:12:33 - Henk van Gameren
  00:12:33 - 00:12:38 - Rian van Dam
  00:12:39 - 00:12:49 - Jan-Willem van der Klugt
  00:12:52 - 00:13:24 - Jip Pankras
  00:13:24 - 00:13:48 - Alexander Bügel
  00:13:49 - 00:13:51 - Rian van Dam
  00:13:51 - 00:14:06 - Joop Laagland
  00:14:06 - 00:14:25 - Rian van Dam
  00:14:27 - 00:15:24 - Patrick Kool
  00:15:24 - 00:15:33 - Rian van Dam
  00:15:33 - 00:15:58 - Patrick Kool
  00:15:58 - 00:16:03 - Rian van Dam
  00:16:03 - 00:16:07 - Henk van Gameren
  00:16:07 - 00:16:17 - Rian van Dam
  00:16:18 - 00:16:32 - Jan-Willem van der Klugt
  00:16:32 - 00:16:35 - Rian van Dam
  00:16:36 - 00:17:22 - Henk van Gameren
  00:17:22 - 00:17:25 - Rian van Dam
  00:17:25 - 00:17:30 - Petra Borst-Koorn
  00:17:30 - 00:17:34 - Rian van Dam
  00:17:34 - 00:19:19 - Patrick Kool
  00:19:19 - 00:19:24 - Rian van Dam
  00:19:28 - 00:19:47 - Jan-Willem van der Klugt
  00:19:47 - 00:20:27 - Patrick Kool
  00:20:27 - 00:20:41 - Jan-Willem van der Klugt
  00:20:41 - 00:20:52 - Rian van Dam
  00:20:52 - 00:21:04 - Jan-Willem van der Klugt
  00:21:04 - 00:21:19 - Patrick Kool
  00:21:19 - 00:21:35 - Rian van Dam
  00:21:35 - 00:21:47 - Petra Borst-Koorn
  00:21:47 - 00:25:00 - Rian van Dam
 13. D.0
  Moties over onderwerpen die niet op de agenda staan
 14. D.0.A

  Besluit

  De motie 07 Gebiedsregisseurs (CDA, LADA&Anders!, VVD) wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad draagt het college op:

  • met de gemeenteraad het gesprek te hebben over de inhoudelijke (beleidsmatige) onderbouwing voor de functie van gebiedsregisseurs;
  • de kaders en de resultaten van de gebiedsregisseurs een jaar na de benoeming van de gebiedsregisseurs te evalueren.

  Moties

  Titel
  Motie 07 Gebiedsregisseurs VVD, LADA&Anders!, CDA.
 15. D.1

  De Gemeentewet schrijft voor dat de griffier in de raadsvergadering aanwezig is. De raad regelt de vervanging van de griffier. Mevrouw Klaassen Bos is per 1 januari jl. benoemd in de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. Overigens heeft zij deze functie geruime tijd waargenomen. Zij was op 28 januari 2021 daarom aangewezen als tweede plaatsvervangend griffier. Nu de personele invulling binnen de griffie is gewijzigd, ligt het in de rede haar aan te wijzen als (eerste) plaatsvervanger.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Aanwijzen plaatsvervangend griffier wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. M. Klaassen Bos aan te wijzen als plaatsvervangend griffier;
  2. te bepalen dat alle eerdere besluiten tot aanwijzing van plaatsvervangende griffiers komen te vervallen.
  00:22:43 - 00:25:00 - Rian van Dam
 16. D.2

  00:24:51 - 00:25:00 - Rian van Dam