Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 21 september 2023

20:04 - 20:43
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:04 - 00:01:47 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:00:15 - 00:01:47 - Rian van Dam
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij raadsvoorstel B.1 Strategie Duurzaamheid van de agenda wordt gehaald:

  (...)
  B. Oordeelvormend
  C. Besluitvormend
  (...)

  00:01:55 - 00:01:57 - Rian van Dam
  00:01:57 - 00:02:07 - Alexander Bügel
  00:02:07 - 00:02:09 - Jip Pankras
  00:02:09 - 00:02:57 - Alexander Bügel
  00:02:57 - 00:03:10 - Rian van Dam
  00:03:22 - 00:03:26 - Rian van Dam
  00:03:26 - 00:04:48 - Reginald Visser
  00:04:48 - 00:04:56 - Rian van Dam
  00:05:02 - 00:05:06 - Rian van Dam
  00:05:06 - 00:05:52 - Henk van Gameren
  00:05:52 - 00:06:58 - Rian van Dam
 4. C

  00:06:35 - 00:06:58 - Rian van Dam
 5. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:

  (...)
  D.0 Moties over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan
  D.0.A Motie 10 Herijking RES (OHK)
  D.1 Sluiting

  00:06:39 - 00:06:58 - Rian van Dam
  00:07:05 - 00:07:13 - Pieter de Jong
  00:07:13 - 00:07:18 - Jip Pankras
  00:07:18 - 00:07:30 - Pieter de Jong
  00:07:30 - 00:13:14 - Rian van Dam
 6. C.2

  00:07:48 - 00:13:14 - Rian van Dam
 7. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 juli 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:08:19 - 00:13:14 - Rian van Dam
 8. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  CRIMINEEL: Huisuitzetting Gemeente W.
  memo verschuiving vluchtelingen van VR naar gemeenten
  Vervolg evaluatie experiment Restafval
  961 Opnieuw achterhouden van informatie, deal gemeente enz
  Appartementen te huur Harmonie
  Brief aan Gemeente Hollands Kroon inzake iepenziekte
  brief aan raad inzake Verkeersdrempels Amsteldijk , lotweg enz
  De Zon blijkt toch de voornaamste oorzaak van de aardse opwarming
  IJsbaan 2023
  Memo raad 23-07-04 implementatie Woo
  Memo raad 23-07-04 Jaarverslag 2022 MOOI Noord-Holland monumenten- wel
  Memo raad 23-07-04 onderzoeksrapport subsidiebeleid
  Memo raad 23-07-11 procesvoorstel Hotel Waddenpoort Den Oever
  Memo raad 23-07-11 reactie EZK 380kV
  Memo raad 23-07-11 update toezegging bedrijventereinen
  Memo raad 23-07-11 voorkeursbesluit programma aanpak grote wateren
  Memo raad 23-07-18 jaarverantwoording kinderopvang 2022
  Memo raad 23-07-18 jaarverslag Archeologie West-Friesland
  Memo raad 23-07-18 jaarverslag klachten 2022
  Memo raad 23-07-18 meicirculaire 2023
  Memo raad 23-07-18 Rapport-Gemeente ken uw veteraan!
  Memo raad 23-07-18 woonbehoefteonderzoek Hollands Kroon 2023-2033
  Memo raad 23-07-25 doelgroepenvervoer
  Memo raad 23-07-25 evaluatie verkiezingen
  Memo raad 23-07-25 update sportcomplex Kleine Sluis
  Memo raad 23-08-29 dashboard asiel en opvang
  Memo raad 23-09-01 tijdelijke huisvestinglocatie Hoornseweg
  Memo raad 23-09-05 regiovisie sociaal domein
  Memo raad 23-09-05 verantwoording subsidies 2022
  Milieu straat en Circulaire economie
  Motie_HDV_Regie_bij_Bestemmingsplannen
  PCN jaarverslag PCN 2022
  Raadsleden Hollands Kroon. Groen licht initiatief Joods Werkdorp
  RVP info aan AB-leden juli
  schademelding aan de gemeente Hollands Kroon
  SV 380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord V&P - Ontvangstbevestiging van reactie zienswijze
  Toereikende minimumlonen
  Urgente oproep tot indexering tarieven sociaal werk
  Weereweg 55 te Lutjewinkel
  00:08:27 - 00:13:14 - Rian van Dam
 9. C.5

  Om onze dienstverlening aan inwoners te verbeteren, gaan we de medewerkers van team Dienstverlening en Persoonsinformatie verhuizen. Zij gaan van de vestiging ‘Samen Doen’ aan de Sportlaan in Anna Paulowna, naar het Kroondomein. Om dat mogelijk te maken moet er een kleine aanpassing gedaan worden in en aan het Kroondomein.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Krediet verbouwing Kroondomein wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:

  1. een investeringskrediet van € 565.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het Kroondomein;
  2. de kapitaallasten van ca € 20.000 te verwerken in de begroting 2025.
  00:08:48 - 00:13:14 - Rian van Dam
 10. C.6

  De financiële verordening en enkele nota's die betrekking hebben op de gemeentelijke financiën dateren grotendeels van enkele jaren geleden. Intussen zijn juridische termen veranderd, is regelgeving aangepast en werken we anders. Daarom zijn de verordeningen en nota's te geactualiseerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Financiële verordeningen wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:

  1. de Financiële verordening Hollands Kroon 2023 vast te stellen;
  2. de Beleidsnota activeren en afschrijven Hollands Kroon 2023 vast te stellen;
  3. de Nota borgstellingen en geldleningen Hollands Kroon 2023 vast te stellen;
  4. het Financieringsstatuut Hollands Kroon 2023 vast te stellen.
  00:09:26 - 00:13:14 - Rian van Dam
 11. C.7

  Één keer in de vier jaar wordt een regionaal beleidsplan voor de regionale politie-eenheid vastgesteld. Voor de eenheid Noord-Holland is dit het Integraal Meerjarenplan Veiligheid (IMV). Op dit moment is de conceptversie (95%) gereed en wordt de mogelijkheid geboden tot het doen van een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:
  geen zienswijze in te dienen over het integraal meerjarenplan veiligheid 2024-2027.

  00:10:09 - 00:13:14 - Rian van Dam
 12. C.8

  De huidige klachtenregeling is door de raad vastgesteld op 2 januari 2012. Omdat de inzichten zijn gewijzigd, is het wenselijk een nieuwe klachtenregeling vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Klachtenregeling raad en griffie Hollands Kroon wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:
  de Klachtenregeling raad en griffie Hollands Kroon vast te stellen.

  00:10:44 - 00:13:14 - Rian van Dam
 13. C.9

  De huidige instructie voor de griffier is door de raad vastgesteld op 2 januari 2012. Onlangs is het 2023 model van de instructie voor de griffier geactualiseerd. Door de nieuwe modelinstructie vast te stellen beschikt de griffier over een actuele, passende instructie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Instructie griffier Hollands Kroon wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:
  de Instructie griffier Hollands Kroon vast te stellen.

  00:11:31 - 00:13:14 - Rian van Dam
 14. C.10

  In 2012 is in de verordening werkgeverscommissie griffier het werkgeverschap van de griffier geregeld en zijn bevoegdheden gedelegeerd. Het delegatiebesluit is gebaseerd op oude regelgeving en is daardoor niet meer actueel. Naast actualisering is het gewenst de gedelegeerde bevoegdheden aan te vullen en op te nemen in de nieuwe verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Wijziging Verordening werkgeverscommissie griffier gemeente Hollands Kroonwordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:

  1. de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening werkgeverscommissie griffier gemeente Hollands Kroon vast te stellen;
  2. beslispunt 2 van het besluit van 1 maart 2012 (delegatie bevoegdheden aan de werkgeverscommissie) in te trekken.
  00:12:07 - 00:13:14 - Rian van Dam
 15. D.0
  Moties over onderwerpen die niet op de agenda staan
 16. D.0.A

  Besluit

  De motie 10 Herijking RES (OHK, SHK) wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 20 stemmen voor van de leden van de fracties OHK (8), CDA (4), VVD (2), SHK (4), L&A (1) en LADA (1) en 6 stemmen tegen van de leden van de fracties GroenLinks (2), PvdA (2) en D66 (2).

  De raad besluit:
  het college te verzoeken de procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0.

  Moties

  Titel
  Motie 10 Herijking RES (OHK, SHK)
 17. D.1

  De voorzitter sluit de vergadering om

  00:40:38 - 00:40:50 - Rian van Dam