Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 23 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:03 - 00:01:13 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:00:15 - 00:01:13 - Rian van Dam
  00:01:13 - 00:01:51 - Sonja Mulderij
  00:01:54 - 00:02:39 - Rian van Dam
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  B Oordeelvormend
  B.1 Hotel Waddenpoort
  C Besluitvormend
  (...)

  00:02:22 - 00:02:39 - Rian van Dam
  00:02:39 - 00:03:11 - Reginald Visser
  00:03:11 - 00:06:48 - Rian van Dam
 4. A.4

  De gemeenteraad heeft op 8 juni 2023 de Verordening gemeentelijke rekenkamer vastgesteld. In de verordening is geregeld dat de rekenkamer bestaat uit één lid en een plaatsvervangend lid. Deze worden benoemd voor de duur van zes jaar ingaande vanaf de start van de rekenkamer op 1 januari 2024. Na het besluit tot benoeming wordt mevrouw Blom gevraagd om de belofte af te leggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Benoemen lid en plaatsvervangend lid rekenkamer wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. mevrouw T. S. (Timona) Blom te benoemen als lid van de rekenkamer voor de duur van zes jaar, ingaande op 1 januari 2024.
  2. de heer H. (Harmannus) Kruizinga te benoemen als plaatsvervangend lid van de rekenkamer voor de duur van zes jaar, ingaande op 1 januari 2024.
  00:03:51 - 00:06:48 - Rian van Dam
  00:07:21 - 00:07:26 - Rian van Dam
 5. B

  00:07:34 - 00:07:45 - Rian van Dam
  00:08:13 - 00:11:06 - Rian van Dam
 6. B.1

  Binnen het programma Waddenpoort Den Oever wordt De Strip ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is een hotel/restaurant. Deze ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan. Er is een verzoek binnengekomen om het bestemmingsplan aan te passen. Recent heeft over dit planvoornemen participatie plaatsgevonden. Voordat door het college formele stappen in de ruimtelijke procedure worden gezet is het voor het college wenselijk dat uw raad zich over deze ontwikkeling uitspreekt.


  Aanvullend: het college heeft in een memo van 21 november de raad geïnformeerd over een reactie vanuit het Rijk. Het Rijk geeft aan dat het huidige plan in strijd is met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het memo is aan de stukken toegevoegd.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel niet te agenderen voor besluitvorming.

  00:08:43 - 00:11:06 - Rian van Dam
  00:11:07 - 00:12:20 - Rick Boersen
  00:12:20 - 00:12:45 - Rian van Dam
  00:12:45 - 00:20:21 - Pim de Herder
  00:20:21 - 00:23:26 - Patrick Kool
  00:23:26 - 00:23:30 - Rian van Dam
  00:23:30 - 00:24:09 - Jan-Willem van der Klugt
  00:24:09 - 00:24:11 - Rian van Dam
  00:24:11 - 00:25:15 - Sylvia Buczynski
  00:25:15 - 00:25:20 - Rian van Dam
  00:25:21 - 00:26:03 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:26:03 - 00:26:05 - Rian van Dam
  00:26:05 - 00:31:32 - Alexander Bügel
  00:31:32 - 00:31:38 - Rian van Dam
  00:31:38 - 00:34:08 - Henk van Gameren
  00:34:13 - 00:34:17 - Rian van Dam
  00:34:17 - 00:35:02 - Sonja Mulderij
  00:35:02 - 00:35:18 - Rian van Dam
  00:35:18 - 00:36:55 - Inspreker
  00:36:55 - 00:36:59 - Rian van Dam
  00:37:00 - 00:37:07 - Rick Boersen
  00:37:07 - 00:37:37 - Inspreker
  00:37:37 - 00:37:59 - Rian van Dam
  00:38:03 - 00:38:09 - Henk van Gameren
  00:38:09 - 00:38:11 - Inspreker
  00:38:11 - 00:38:36 - Henk van Gameren
  00:38:36 - 00:38:39 - Rian van Dam
  00:38:39 - 00:40:12 - Inspreker
  00:40:13 - 00:40:50 - Henk van Gameren
  00:40:50 - 00:40:51 - Inspreker
  00:40:51 - 00:40:52 - Inspreker
  00:40:52 - 00:41:10 - Henk van Gameren
  00:41:10 - 00:41:26 - Rian van Dam
  00:41:26 - 00:42:24 - Inspreker
  00:42:25 - 00:42:32 - Rian van Dam
  00:42:33 - 00:42:59 - Jan-Willem van der Klugt
  00:42:59 - 00:43:03 - Inspreker
  00:43:03 - 00:43:04 - Rian van Dam
  00:43:04 - 00:43:09 - Inspreker
  00:43:10 - 00:43:40 - Rian van Dam
 7. B.2

  In december 2021 is de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Door uitstel van de Omgevingswet is actualisatie nodig. Voorgesteld wordt de Verordening fysieke leefomgeving van 16 december 2021 in te trekken en volledig opnieuw vast te stellen. Zo is het stuk aangepast op bijvoorbeeld Iepziekte, de Alcoholwet en het besluit activiteiten leefomgeving.

 8. C

  00:43:24 - 00:43:40 - Rian van Dam
 9. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (…)
  C.12 Statutenwijziging Stichting Surplus
  D.0 Moties over onderwerpen die niet op de agenda staan
  D.0.A Motie 15 Onderbesteding noodfonds maatschappelijke instellingen (CDA, VVD. PvdA)
  D.1 Sluiting

  00:43:32 - 00:43:40 - Rian van Dam
  00:43:40 - 00:45:21 - Patty Laan-Olij
  00:45:21 - 00:46:27 - Rian van Dam
 10. C.2

  00:45:32 - 00:46:27 - Rian van Dam
 11. C.3

  Besluit

  De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 19 oktober 2023 en 2 november 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:45:59 - 00:46:27 - Rian van Dam
 12. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Aangenomen motie gemeente Opmeer over Veiligheidsregio
  Brief aan gemeenteraden progamma VAWOZ definitief 6-11-23
  Evaluatie bewoners Hoefje_
  Kamerbrief Uitstel uitvoering renovatie kooybrug
  Memo raad 23-10-17 centrumplan Hippolytushoef
  Memo raad 23-10-17 lokale behoefte bedrijventerreinen
  Memo raad 23-10-17 proces Visserij Ontwikkelings Plan Kop van Noord-Holland
  Memo raad 23-10-17 septembercirculaire 2023
  Memo raad 23-10-17 wijzigingsplan Elshof zuid fase 5 Anna Paulowna
  Memo raad 23-10-31 benoeming lid Cultuurplatform José Vosbergen
  Memo raad 23-10-31 besluit locatie tijdelijke huisvesting
  Memo raad 23-10-31 deelname experiment BZK
  Memo raad 23-10-31 Regiodeal Noord-Holland Noord
  Memo raad 23-10-31 stemlocaties Tweede Kamerverkiezingen 2023
  Memo raad 23-10-31 Voortgang Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026
  Memo raad 23-11-01 bestuursopdracht ombuigingen
  Memo raad 23-11-03 onderzoeken pontje Westeinde
  Memo raad 23-11-07 diverse opgaves opvang en versneld huisvesten statushouders november 2023
  Memo raad 23-11-15 jaarschijf 2023-2024 prestatieafspraken
  Memo raad 23-11-15 terugblik informerende vergadering sport- en beweegbeleid
  Memo raad protesten bij Microsoft
  Molenveld 12 Hippolytushoef
  Raadsinformatiebrief Samenwerking in Kop van Noord Holland
  Regionale memo raad 23-11-07 samenwerking Kop van NH
  Veerpont West-Einde uitbreiden vaartijden na 19.00 uur
  Visie Ontwikkeling glastuinbouw /kassen Hollands Kroon
  Visie Ontwikkeling glastuinbouw /kassen Hollands Kroon
  Visrecht en vislood
  00:46:17 - 00:46:27 - Rian van Dam
  00:46:27 - 00:46:42 - Matthé van Lierop
  00:46:42 - 00:49:58 - Rian van Dam
 13. C.5

  Een biologische legkippenbedrijf heeft verzocht medewerking te verlenen aan het vergoten van het bouwvlak om uitbreiding mogelijk te maken. De uitbreiding is niet gericht op toename van het aantal dieren, maar vergroten van de leefoppervlakte, noodzakelijk door wijzigingen in de regels voor het houden van biologische legkippen. Het ontwerpbestemmingsplan Groetpolderweg 35 Winkel met de bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunning hebben in het kader van de coördinatieprocedure 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Groetpolderweg 35 Winkel wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Groetpolderweg 35 Winkel, ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BpBG2010hz002-VA01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:47:01 - 00:49:58 - Rian van Dam
 14. C.6

  Op het perceel aan de Polderweg 2 in Hippolytushoef bevindt zich een agrarisch bouwperceel zonder bedrijfsbebouwing. De bestemming van het perceel is op dit moment agrarisch, maar de bedrijfsbebouwing is gesloopt en de bedrijfsvoering is al geruime tijd beëindigd. In het verleden is sprake geweest van de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer binnen de polder Waard-Nieuwland. Daarvoor zijn gronden binnen de polder verworven door Provincie Noord-Holland. De agrarische bebouwing op de planlocatie is destijds in opdracht van de provincie verwijderd. Inmiddels zijn/worden de gronden binnen de polder opnieuw uitgegeven en hiertoe behoort ook het perceel op Polderweg 2. De initiatiefnemers hebben het perceel aangekocht en hebben het plan voornemen om op de locatie een nieuwe woning te bouwen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Polderweg 2 Hippolytushoefwordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Polderweg 2 Hippolytushoef ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BHVbgwihz008-on01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:47:48 - 00:49:58 - Rian van Dam
 15. C.7

  De initiatiefnemer wil het bouwvlak een kwartslag draaien. Door het bouwvlak aan te passen is het voor initiatiefnemer mogelijk om de woning meer van de weg te plaatsen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Waardpolderhoofdweg 27 Wieringerwaard wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Waardpolderhoofdweg 27 Wieringerwaard' ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006hz042-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:48:46 - 00:49:58 - Rian van Dam
 16. C.8

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Daarmee vervalt de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en is er geen wettelijke grondslag voor de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht meer. Met de invoering van de Omgevingswet treedt de bijgevoegde Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Hollands Kroon 2024 in werking.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Hollands Kroon 2024 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Hollands Kroon 2024 vast te stellen.

  00:49:23 - 00:49:58 - Rian van Dam
  00:49:58 - 00:50:05 - Patty Laan-Olij
  00:50:06 - 00:52:23 - Rian van Dam
 17. C.9

  De Wet versterking decentrale rekenkamers leidt tot een nieuwe, aangepaste Controleverordening en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur. In april 2024 start de accountant met de controle op de jaarrekening 2023. Het Normenkader rechtmatigheid en Controleprotocol geven kaders om de interne en externe controle uit te voeren. Om heldere afspraken te maken welke kaders hierbij betrokken worden, wordt dit expliciet vastgelegd in het Normenkader en het Controleprotocol. Met het Normenkader geeft de gemeente een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving over het jaar 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Controleverordening, normenkader en controleprotocol wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de Controleverordening gemeente Hollands Kroon 2023 vast te stellen;
  2. de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Hollands Kroon 2024 vast te stellen;
  3. het Normenkader rechtmatigheid 2023 vast te stellen;
  4. het Normenkader rechtmatigheid 2023 van toepassing te laten zijn op de verslagjaren 2023 en 2024;
  5. het Controleprotocol 2023 vast te stellen;
  6. voor het jaar 2023 voor wat betreft de rechtmatigheidscontrole van het sociaal domein, in te stemmen met het toepassen van het ‘landelijk accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet zorg in natura’ en de daarin voor zorgaanbieders opgenomen uniforme rechtmatigheidsvereisten.
  00:50:20 - 00:52:23 - Rian van Dam
 18. C.10

  Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bieden wij ondersteuning aan inwoners met schuldenproblematiek. Om aan de ondersteuning richting te geven stelt de gemeenteraad elke vier jaar een beleidsplan vast. De strategie van dit beleidsplan gaat over: “Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden”. Op deze manier versterken we onze huidige aanpak en blijven we doorbouwen aan optimalisering van onze dienstverlening aan onze inwoners.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Hollands Kroon 2024 t/m 2027 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Hollands Kroon 2024 t/m 2027 vast te stellen.

  00:51:39 - 00:52:23 - Rian van Dam
  00:52:24 - 00:52:47 - Jan-Willem van der Klugt
  00:52:47 - 00:53:55 - Rian van Dam
 19. C.11

  Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft op 12 juli 2023 een voorstel gedaan om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken met een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage. Het algemeen bestuur van de GGD heeft destijds besloten dit niet aan de raden voor te leggen. Op 27 september 2023 heeft het dagelijks bestuur een gewijzigd voorstel aan het algemeen bestuur aangeboden. Het algemeen bestuur heeft besloten dit voorstel voor zienswijzen aan de gemeenteraden voor te leggen. De raden kunnen voor 8 december 2023 een zienswijze geven. Medio december a.s. wordt een extra algemeen bestuur vergadering ingepland waarin de ingediende zienswijzen en het voorstel gevolgen CAO 2023 worden behandeld.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie CDA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Begrotingswijziging GGD: CAO-compensatie GGD Hollands Noorden wordt zonder stemming aangenomen, waarbij M.J.H. van Lierop (CDA) wordt geacht tegen te hebben gestemd.


  De raad besluit:

  1. een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken, met daarbij de voorwaarde dat de herrekening indexatie T-2 in de kadernota 2026 voor de GGD Hollands Noorden uitgaat van het oorspronkelijke indexatiepercentage 2023 van 2,3%;
  2. de kosten van € 147.214 te dekken binnen de huidige begroting van het cluster Zorg. Indien bij het samenstellen van de jaarrekening 2023 blijkt dat dit niet mogelijk is, de kosten dekken uit de reserve Sociaal Domein;
  3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.
  00:53:12 - 00:53:55 - Rian van Dam
  00:53:55 - 00:54:15 - Matthé van Lierop
  00:54:17 - 00:55:27 - Rian van Dam
 20. C.12

  Stichting Surplus dient als gevolg van wet- en regelgeving haar statuten op enkele punten te wijzigen. Volgens de statuten kunnen deze slechts gewijzigd worden met instemming van de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Statutenwijziging Stichting Surpluswordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  in te stemmen met de statutenwijziging door Stichting Surplus.

  00:54:42 - 00:55:27 - Rian van Dam
  00:55:27 - 00:56:09 - Patty Laan-Olij
 21. D.0
  Moties over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan
 22. D.0.A

  Besluit

  De motie 15 Onderbesteding noodfonds maatschappelijke instellingen (CDA, VVD. PvdA) wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad roept het college op:
  uiterlijk Q1 2024 met een voorstel te komen hoe de onderbesteding van het noodfonds maatschappelijke instellingen ingezet kan worden voor het subsidiëren van energiebesparende maatregelen door maatschappelijke instellingen.

  Moties

  Titel
  Motie 15 Onderbesteding noodfonds (CDA, VVD, PvdA)
 23. D.1

  00:55:29 - 00:56:09 - Patty Laan-Olij
  00:56:09 - 00:56:22 - Rian van Dam
  00:56:22 - 00:56:24 - Alexander Bügel
  00:56:24 - 00:56:26 - Rian van Dam
  00:56:26 - 00:56:51 - Alexander Bügel
  00:56:52 - 00:56:58 - Rian van Dam
  00:56:58 - 00:57:38 - Henk van Gameren
  00:57:39 - 00:58:02 - Rian van Dam
  00:58:09 - 00:59:10 - Inspreker
  00:59:10 - 00:59:12 - Rian van Dam
  00:59:12 - 00:59:38 - Inspreker
  00:59:38 - 00:59:44 - Rian van Dam
  00:59:45 - 01:00:00 - Patty Laan-Olij
  01:00:01 - 01:00:48 - Rian van Dam