Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 8 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C). U kunt de vergadering terugkijken via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/.

Uitzending

Agendapunten

 1. A

  00:00:11 - 00:01:06 - Rian van Dam
 2. A.1

  00:00:40 - 00:01:06 - Rian van Dam
 3. A.2

  00:00:43 - 00:01:06 - Rian van Dam
 4. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  B Oordeelvormend
  B.1 VTH-beleid 2023
  (...)

  00:01:02 - 00:01:06 - Rian van Dam
  00:01:06 - 00:01:37 - Henk van Gameren
 5. B

  00:01:34 - 00:01:37 - Henk van Gameren
  00:01:37 - 00:02:06 - Rian van Dam
 6. B.1
  VTH-beleid 2023
 7. C

  00:02:53 - 00:03:38 - Rian van Dam
 8. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  D.0 Moties over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan
  D.0.A Motie 08 CAO SW en Aan de slag tijdens VNG-Congres (PvdA, GL, SHK, LADA)
  D.0.B Motie 09 Beleidsarmoede (CDA, LADA)
  D.1 Sluiting

  00:03:09 - 00:03:38 - Rian van Dam
  00:03:38 - 00:04:10 - Sylvia Buczynski
  00:04:10 - 00:04:15 - Rian van Dam
  00:04:15 - 00:04:22 - Jan-Willem van der Klugt
  00:04:22 - 00:08:11 - Rian van Dam
 9. C.2

  00:05:01 - 00:08:11 - Rian van Dam
 10. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:05:03 - 00:08:11 - Rian van Dam
 11. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Onjuist informeren gemeenteraad (incl bijlage)
  Brief aan gemeenteraden en waterschappen over start RCR procedure
  Brief uitblijven reactie verzoek tot handhaving.docx
  M1 Motie Behoud herten in park Mewestein.pdf (Aangenomen).pdf
  Memo raad 23-05-16 toekomst Holland boven Amsterdam
  Memo raad 23-05-16 VTH jaarverslag 2022.pdf
  Woo-verzoek Van Diepen
  00:05:11 - 00:08:11 - Rian van Dam
 12. C.5

  Het college heeft onlangs een besluit genomen om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op gronden met de bestemming agrarisch en sport bij de Randweg in Anna Paulowna. Op deze wijze komen we in de positie om percelen grond te verkrijgen die voor de verhuizing van de sportvelden kunnen worden ingezet. De huidige sportvelden kunnen worden benut voor woningbouw. Het is een strategisch zeer belangrijke locatie en met het vestigen van een voorkeursrecht verstevigen we onze positie. We voorkomen hier namelijk mee dat er met de gronden gespeculeerd gaat worden waardoor het verplaatsen van de sportvelden moeilijk haalbaar wordt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Voorkeursrecht percelen nabij Randweg Anna Paulowna wordt zonder stemming unaniem aangenomen.  De raad besluit:

  1. op basis van artikel 2 jo. artikel 5 van de Wvg over te gaan tot aanwijzing, als gronden waarop artikelen 10 tot en met 15, en 24 tot en met 26 van de Wvg van toepassing zijn, van de percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kadastrale overzicht en percelenlijst, waarop is vermeld van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte en naam en vestigingsplaats van de eigenaar volgens de registers van het Kadaster op 21-3-2023;
  2. dat aan de hiervoor bedoelde percelen een niet-agrarische functie wordt toegedacht terwijl het gebruik van de gronden afwijkt van de toegedachte bestemming;
  3. dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad en in te schrijven in het gemeentelijke beperkingen register (WKPB), en de eigenaar en belanghebbenden per brief in kennis te stellen van de procedurele en materiële rechtsgevolgen;
  4. dat dit besluit niet eerder openbaar is dan na de publicatie ervan in het Gemeenteblad;
  5. dat de vervaldatum van het voorkeursrecht 3 jaar na publicatie in het Gemeenteblad is;
  6. te vermelden dat op de percelen zoals opgenomen in de perceellijst niet eerder een voorkeursrecht is gevestigd;
  7. dat de voorkeursrechtbeschikking in werking treedt op het tijdstip van bekendmaking.
  00:05:26 - 00:08:11 - Rian van Dam
 13. C.6

  De huidige Kadernota VTH 2019-2022 loopt af en nieuw beleid moet worden vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een eenjarig VTH-beleid. Het VTH-beleid 2023 bevat een uitwerking van geprioriteerde ambities, wettelijke taken en doelen van de VTH-teams, maar ook de financiën en middelen die hiermee gepaard gaan. Omdat het slechts één jaar betreft is de uitvoering van de ambities en wettelijke taken gelijk meegenomen.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel VTH-beleid 2023 wordt zonder stemming aangenomen waarbij het lid van fractie LADA (1) wordt geacht te hebben tegengestemd. 


  De raad besluit:
  het VTH-beleid 2023 vast te stellen.

  00:02:03 - 00:02:06 - Rian van Dam
  00:02:06 - 00:02:41 - Henk van Gameren
  00:02:41 - 00:03:38 - Rian van Dam
  00:03:38 - 00:04:10 - Sylvia Buczynski
  00:04:10 - 00:04:15 - Rian van Dam
  00:04:15 - 00:04:22 - Jan-Willem van der Klugt
  00:04:22 - 00:08:11 - Rian van Dam
 14. C.7

  De gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland heeft voor 2024 een begroting opgesteld die richting geeft aan de jaren 2024 tot 2027, daarnaast is de jaarrekening van 2022 opgesteld. Door de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) is het advies uitgebracht geen zienswijzen in te dienen, de begroting 2024 en jaarrekening 2022 geven namelijk geen aanleiding voor een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland: jaarrekening 2022 en begroting 2024-2027 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.  De raad besluit:

  1. geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid;
  2. geen zienswijze afgeven op de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid.
  00:06:48 - 00:08:11 - Rian van Dam
 15. C.8

  De GGD Hollands Noorden heeft voor 2022 de jaarstukken/verantwoording en voor 2024 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel GGD Hollands Noorden: jaarrekening 2022 en begroting 2024 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  1. een positieve zienswijze af te geven op de Jaarrekening 2022 van de GGD Hollands Noorden en de GGD te verzoeken om, na afloop van de huidige contracten rondom aanbestedingen, alles in het werk te stellen om een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen;
  2. de volgende (gezamenlijke) zienswijze af te geven voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 van de GGD Hollands Noorden;
  a. een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2024, met uitzondering van de voorgestelde bezuinigingsopgaven binnen de dienstverlening (ter hoogte van € 536.000,-) om de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming op te vangen;
  b. de GGD te verzoeken een verhoging van de algemene bijdrage (van € 0,79 per inwoner), voor de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming, in heroverweging te nemen bij besluitvorming over de Begroting 2024;
  3. De wethouders mandaat te geven om, indien nodig, in het AB van 12 juli een amendement in te dienen om met alle 16 gemeenten in Noord-Holland Noord het volledige bedrag (ter hoogte van € 536.000,-) voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming te dekken.

  00:07:36 - 00:08:11 - Rian van Dam
  00:08:11 - 00:08:52 - Petra Borst-Koorn
  00:08:52 - 00:08:56 - Rian van Dam
  00:08:57 - 00:09:11 - Rian van Dam
  00:09:11 - 00:10:03 - Rian van Dam
 16. C.9

  Via de RRN wordt de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze op de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van de OD NHN aan de raad voorgesteld. In regionaal verband wordt er een RRN advies geschreven. Er is een uniforme zienswijze geschreven (zie bijlage).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: jaarrekening 2022 en begroting 2024 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.  De raad besluit:
  een negatieve zienswijze in te dienen omdat door de late verzending van de stukken, de stukken niet gedetailleerd nagelopen konden worden met het verzoek in de toekomst deze wijzigingen in de planningen en de daar bijbehorende gevolgen vroegtijdig en helder te formuleren.

  00:09:30 - 00:10:03 - Rian van Dam
  00:10:03 - 00:10:11 - Wim Groot
  00:10:11 - 00:14:35 - Rian van Dam
 17. C.10

  Jaarlijks worden de programmabegroting en de jaarstukken van het Regionaal Historisch Archief Alkmaar (RHCA) aan de aangesloten gemeenten toegestuurd. Voorafgaand aan de vaststelling van deze stukken in het Algemeen Bestuur, beoordelen de gemeenten deze stukken en dienen eventueel zienswijzen in. Voorgesteld wordt om op drie onderdelen een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Regionaal Historisch Archief Alkmaar: jaarrekening 2022 en begroting 2024 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  een zienswijze af te geven waarin:

  • wordt ingestemd met het toevoegen van € 1.128, - aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 2022 vormt conform de uitgangspunten;
  • niet wordt ingestemd met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24’;
  • wordt verzocht om terugbetaling van het restant van het positieve resultaat van € 116.849, - en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498, - en € 150.000, - aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022.
  00:10:32 - 00:14:35 - Rian van Dam
 18. C.11

  De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 14 april 2023 de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de VRNHN aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Ook is het verzoek gekomen wensen en bedenkingen te geven op het voorgenomen besluit een waarborgfonds op te richten en hieraan deel te nemen. Voorgesteld wordt een gezamenlijke zienswijzen in te dienen op het resultaat van de jaarrekening en geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot het voornemen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: jaarrekening 2022 en begroting 2024 en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  1. een gezamenlijke zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2022 en begroting 2024 met daarin het advies:
  - het rekeningresultaat € 218.000 terug te storen naar de gemeenten en niet in de Algemene Reserve;
  - de werving en ondersteuning op vakbekwaamheid in de begroting als speerpunt op te nemen;
  - een nadere toelichting te geven dat de modernisering van de brandweer onhaalbaar is binnen de bestaande begroting;
  - overzicht te geven van verschil en samenhang van de verschillende genoemde plannen;
  2. geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot het (voorgenomen) besluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

  00:11:15 - 00:14:35 - Rian van Dam
 19. C.12

  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 17 maart 2023 ingestemd met het voorstel om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Het betreft een noodzakelijke actualisatie waarbij de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving van ambulancezorg wordt verwerkt, de gemeente Dijk en Waard correct vermeld wordt en de afrondingssystematiek van het stemmen losgelaten wordt om niet boven een totaal van 100 stemmen uit te komen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. geen zienswijze af te geven op het voorstel noodzakelijke actualisatie van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
  2. het college toestemming te verlenen om de noodzakelijke actualisatie van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen volgens bijgaand ontwerp, onder de voorwaarde dat de overige bij de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenteraden geen zienswijze (dan wel een positieve zienswijze) hebben afgegeven.
  00:11:58 - 00:14:35 - Rian van Dam
 20. C.13

  Uiterlijk op 1 januari 2024 dient de gemeente een onafhankelijke rekenkamer te hebben ingesteld. De gemeenteraad heeft tot nu toe gekozen voor een rekenkamercommissie (toetsingskamer), bestaande uit raadsleden. Vanaf 1 januari 2024 is dit wettelijk niet meer toegestaan. De rekenkamer wordt bij verordening ingesteld. De verordening voor de rekenkamercommissie komt daarbij te vervallen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Verordening gemeentelijke rekenkamer wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Verordening gemeentelijke rekenkamer vast te stellen

  00:12:35 - 00:14:35 - Rian van Dam
 21. C.14

  Op 5 maart 2013 heeft de gemeenteraad de Verordening toekenning Erepenning gemeente Hollands Kroon vastgesteld. Sinds het bestaan van Hollands Kroon is de Erepenning één keer uitgereikt. Dit omdat de huidige regeling betekent dat de raad (in beslotenheid) hierover een besluit moet nemen. Ook bestaat de behoefte om over andere vormen van waardering te kunnen beschikken. Daarom wordt voorgesteld een nieuwe verordening onderscheidingen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Verordening onderscheidingen Hollands Kroon wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Verordening onderscheidingen gemeente Hollands Kroon vast te stellen.

  00:13:14 - 00:14:35 - Rian van Dam
  00:14:37 - 00:16:22 - Sylvia Buczynski
  00:16:22 - 00:16:23 - Rian van Dam
  00:16:25 - 00:16:28 - Rian van Dam
  00:16:29 - 00:17:30 - Patrick Kool
  00:17:30 - 00:17:37 - Jan-Willem van der Klugt
  00:17:37 - 00:17:48 - Rian van Dam
  00:17:49 - 00:18:17 - Inspreker
  00:18:17 - 00:18:31 - Rian van Dam
  00:18:31 - 00:18:42 - Wim Groot
  00:18:42 - 00:18:49 - Rian van Dam
  00:23:14 - 00:23:25 - Rian van Dam
  00:23:25 - 00:23:29 - Wim Groot
  00:23:29 - 00:23:32 - Rian van Dam
  00:23:32 - 00:26:53 - Jan-Willem van der Klugt
  00:26:53 - 00:32:00 - Alexander Bügel
  00:32:00 - 00:32:09 - Jan-Willem van der Klugt
  00:32:09 - 00:32:16 - Rian van Dam
  00:32:16 - 00:32:57 - Wim Groot
  00:32:58 - 00:33:03 - Rian van Dam
  00:33:05 - 00:33:59 - Sylvia Buczynski
  00:34:00 - 00:34:04 - Rian van Dam
  00:34:05 - 00:34:35 - Joop Laagland
  00:34:35 - 00:34:56 - Judith de Git
  00:34:56 - 00:35:18 - Rian van Dam
  00:35:20 - 00:38:01 - Inspreker
  00:38:01 - 00:38:08 - Rian van Dam
  00:38:10 - 00:41:18 - Jan-Willem van der Klugt
  00:41:18 - 00:41:20 - Rian van Dam
  00:41:20 - 00:43:23 - Alexander Bügel
  00:43:25 - 00:43:33 - Rian van Dam
  00:43:33 - 00:43:38 - Reginald Visser
  00:43:38 - 00:44:53 - Henk van Gameren
  00:44:53 - 00:44:56 - Rian van Dam
  00:44:59 - 00:45:01 - Rian van Dam
  00:45:01 - 00:46:41 - Reginald Visser
  00:46:41 - 00:46:42 - Rian van Dam
  00:46:42 - 00:47:14 - Wim Groot
  00:47:14 - 00:47:17 - Rian van Dam
  00:47:20 - 00:48:04 - Patrick Kool
  00:48:04 - 00:48:06 - Rian van Dam
  00:48:06 - 00:48:15 - Henk van Gameren
  00:48:15 - 00:48:16 - Rian van Dam
  00:48:16 - 00:48:28 - Patrick Kool
  00:48:28 - 00:48:29 - Patrick Kool
  00:48:29 - 00:48:31 - Henk van Gameren
  00:48:31 - 00:48:33 - Patrick Kool
  00:48:33 - 00:48:35 - Rian van Dam
  00:48:35 - 00:48:39 - Henk van Gameren
  00:48:39 - 00:48:42 - Rian van Dam
  00:48:42 - 00:48:56 - Patty Laan-Olij
  00:48:56 - 00:49:06 - Rian van Dam
  00:49:06 - 00:49:49 - Patrick Kool
  00:49:50 - 00:49:51 - Rian van Dam
  00:49:51 - 00:49:57 - Patty Laan-Olij
  00:49:59 - 00:51:00 - Rian van Dam
  00:55:25 - 00:55:32 - Rian van Dam
  00:55:32 - 00:56:13 - Jan-Willem van der Klugt
  00:56:13 - 00:57:02 - Rian van Dam
 22. D.0
  Moties over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan (reserve agendapunt)
 23. D.0.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De motie 08 CAO SW en Aan de slag tijdens VNG-Congres (PvdA, GL, SHK, LADA) wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  het college te verzoeken/op de dragen tijdens het aankomende VNG-congres van 13 juni en 14 juni moties, die oproepen de cao SW en de cao Aan de slag open te breken (zoals de Motie openbreken cao SW en cao Aan de Slag van de gemeente Losser) te steunen.

 24. D.0.B

 25. D.1

  00:56:18 - 00:57:02 - Rian van Dam