Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 19 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. De vergadering wordt ook uitgezonden. U kunt de uitzending volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ en Regio Noordkop.

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:03 - 00:00:33 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:00:27 - 00:00:33 - Rian van Dam
  00:00:33 - 00:00:40 - Alexander Bügel
  00:00:40 - 00:04:11 - Rian van Dam
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:01:12 - 00:04:11 - Rian van Dam
 4. B

  00:01:38 - 00:04:11 - Rian van Dam
 5. B.1

  Vanwege de toestroom van vluchtelingen naar Nederland, de overvolle azc’s, de plicht voor opvang van Oekraïners en toenemende taakstelling voor het huisvesten van statushouders ontstaat een toenemende druk op de woningmarkt. Het gevolg is dat andere mensen langer moeten wachten voor zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het college wil daarom de Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als eerste tijdelijke locatie voor het huisvesten van lokale spoedzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders. 
  De raad wordt gevraagd eventuele wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken, waarna het college een definitief besluit neemt.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Tijdelijke huisvesting statushouders, Oekraïners en spoedzoekers en het mondelinge amendement te agenderen voor besluitvorming.

  00:02:00 - 00:04:11 - Rian van Dam
  00:04:11 - 00:05:11 - Joop Laagland
  00:05:11 - 00:05:14 - Rian van Dam
  00:05:15 - 00:11:08 - Alexander Bügel
  00:11:09 - 00:11:33 - Rian van Dam
  00:11:33 - 00:11:34 - Sylvia Buczynski
  00:11:34 - 00:11:35 - Rian van Dam
  00:11:35 - 00:11:58 - Sylvia Buczynski
  00:11:58 - 00:11:59 - Rian van Dam
  00:12:00 - 00:12:04 - Rian van Dam
  00:12:04 - 00:12:46 - Wim Groot
  00:12:46 - 00:12:50 - Rian van Dam
  00:12:50 - 00:14:15 - Judith de Git
  00:14:18 - 00:16:12 - Jan Dijkshoorn
  00:16:12 - 00:16:26 - Rian van Dam
  00:16:26 - 00:22:32 - Pim de Herder
  00:22:32 - 00:24:25 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:24:26 - 00:24:34 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:24:34 - 00:24:35 - Rian van Dam
  00:24:35 - 00:27:46 - Henk van Gameren
  00:27:47 - 00:28:18 - Rian van Dam
  00:28:23 - 00:35:24 - Inspreker
  00:35:24 - 00:35:59 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:35:59 - 00:37:31 - Inspreker
  00:37:31 - 00:37:39 - Henk van Gameren
  00:37:39 - 00:38:05 - Inspreker
  00:38:05 - 00:38:30 - Henk van Gameren
  00:38:30 - 00:39:28 - Inspreker
  00:39:28 - 00:40:14 - Rian van Dam
  00:40:14 - 00:40:33 - Jan-Willem van der Klugt
  00:40:33 - 00:40:38 - Rian van Dam
  00:51:25 - 00:51:54 - Rian van Dam
  00:51:54 - 00:52:12 - Alexander Bügel
  00:52:12 - 00:52:18 - Rian van Dam
  00:52:20 - 00:52:35 - Inspreker
  00:52:35 - 00:52:57 - Rian van Dam
  00:52:57 - 00:55:45 - Reginald Visser
  00:55:45 - 00:56:50 - Rian van Dam
 6. C

  00:56:17 - 00:56:50 - Rian van Dam
  00:56:53 - 00:57:46 - Rick Boersen
  00:57:46 - 00:57:51 - Rian van Dam
  00:57:51 - 00:58:10 - Patty Laan-Olij
  00:58:10 - 01:00:13 - Rian van Dam
 7. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  (...)
  C.8 Tijdelijke huisvesting statushouders, Oekraïners en spoedzoekers
  C.9 Benoemen fractieondersteuner Onafhankelijk Hollands Kroon
  D.0 Moties over onderwerpen die niet op de agenda staan
  D.0.A Motie 11 Onderbesteding noodfonds maatschappelijke instellingen (CDA, VVD)
  D.1 Sluiting

  00:58:30 - 01:00:13 - Rian van Dam
 8. C.2

  00:58:32 - 01:00:13 - Rian van Dam
 9. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 september 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:59:00 - 01:00:13 - Rian van Dam
 10. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  984 Memo raad 23-10-03 websites Hollands Kroon
  Aan de raden van Hollands Kroon, Medemblik en RES NH
  Brief 23-09-26 gemeenten aan provincie over isolatieaanpak
  Memo raad 23-09-19 afsluiting Kooybrug
  Memo raad 23-09-19 afsluiting Kooybrug
  Memo raad 23-09-19 cultuureducatie pilot erfgoedcoach
  Memo raad 23-09-19 onherroepelijk bestemmingsplan Joods werkdorp
  Memo raad 23-09-19 rapportage Schulddienstverlening 2022
  Memo raad 23-09-19 Uitvoeringsprogramma SPV2030 Noord-Holland Noord
  Memo raad 23-09-26 obstakelverlichting
  Memo raad 23-10-03 behoefteraming glastuinbouw NHN
  Memo raad 23-10-03 voortgang verbetertraject jeugdbescherming en jeugdreclassering
  Memo raad 23-10-10 noodfonds maatschappelijke instellingen
  Memo raad 23-10-10 Provinciaal Programma Landelijk Gebied
  Memo raad toekomst begraafplaatsen Hollands Kroon
  open brief college en fracties
  Parkeren Industrieweg
  SLW n.a.v. de informatieavond Waddenpoort.
  00:59:13 - 01:00:13 - Rian van Dam
 11. C.5

  Het elektriciteitsnetwerk heeft op veel plekken in de provincie Noord-Holland zijn maximale transportcapaciteit bereikt. Ook in onze regio. Bestaande knelpunten in het elektriciteitsnet worden zo snel als mogelijk opgelost. De vervanging van het 50/10 kV onderstation aan de Zuiderdijkweg te Medemblik (grondgebied gemeente Hollands Kroon) door een 20/10 kV onderstation maakt onderdeel uit van de oplossing van knelpunten. 
  Het nieuwe station wordt naast het oude station gebouwd en het oude station wordt gesloopt als het nieuwe is gebouwd. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan en daarom moet het bestemmingsplan aangepast worden. Het plan heeft ter inzage gelegen en er zijn vier zienswijzen ingediend die leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Onderstation Zuiderdijkweg Medemblik wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota Beantwoording Zienswijzen;
  2. het bestemmingsplan Onderstation Zuiderdijkweg Medemblik, conform de Nota Beantwoording Zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPLG2009hz031-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:59:23 - 01:00:13 - Rian van Dam
  01:00:13 - 01:00:26 - Pim de Herder
  01:00:26 - 01:03:03 - Rian van Dam
 12. C.6

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen is (wettelijk) verplicht en bij een deel is het aan gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen. Daarbij is het van belang dat raden dezelfde keuzes maken. Op basis van de keuzes van de raad moeten alle gemeenschappelijke regelingen uiterlijk 1 juli 2024 zijn aangepast. In Noord-Holland Noord is hiervoor een Plan van Aanpak vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Kaderstellend besluit implementatie wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de kaders zoals verwoord op pagina 2 en 3 van het kaderstellend besluit implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 2022-2024 in Noord-Holland Noord vast te stellen.

  01:00:40 - 01:03:03 - Rian van Dam
 13. C.7

  Het voorstel is om het Reglement van Orde te wijzigen om op een andere wijze invulling te geven aan het vergadermodel (BOB). Andere wijzigingen zien op het niet openbaar maken van ingekomen stukken, indien de inhoud daarvan herleidbaar is tot één of meer personen, regels omtrent geheimhouding en de ingangsdatum van wijzigingen in fracties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Hollands Kroon 2024 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Hollands Kroon 2024 vast te stellen

  01:01:29 - 01:03:03 - Rian van Dam
 14. C.8

  Vanwege de toestroom van vluchtelingen naar Nederland, de overvolle azc’s, de plicht voor opvang van Oekraïners en toenemende taakstelling voor het huisvesten van statushouders ontstaat een toenemende druk op de woningmarkt. Het gevolg is dat andere mensen langer moeten wachten voor zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het college wil daarom de Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als eerste tijdelijke locatie voor het huisvesten van lokale spoedzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders.
  De raad wordt gevraagd eventuele wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken, waarna het college een definitief besluit neemt.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie LADA (1)

  Besluiten

  1. Het mondelinge amendement wordt zonder stemming aangenomen, waarbij het lid van de fractie LADA (1) wordt geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:


  het voorgestelde besluit
  geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen het voorgenomen besluit van het college om de locatie Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als locatie voor tijdelijke huisvesting van spoedzoekers, gevluchteOekraïners en statushouders.


  te wijzigen in:
  wensen en bedenkingen,zoals door de diverse fracties verwoord in de vergadering van 19 oktober 2023, in te dienen tegen het voorgenomen besluit van het college om de locatie Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als locatie voor tijdelijke huisvesting van spoedzoekers, gevluchte Oekraïners en statushouders,

  Het Raadsvoorstel Tijdelijke huisvesting statushouders, Oekraïners en spoedzoekers
  wordt zonder stemming aangenomen, waarbij het lid van de fractie LADA (1) wordt geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:
  wensen en bedenkingen, zoals door de diverse fracties verwoord in de vergadering van 19 oktober 2023, in te dienen tegen het voorgenomen besluit van het college om de locatie Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als locatie voor tijdelijke huisvesting van spoedzoekers, gevluchte Oekraïners en statushouders

  Amendementen

  Titel
  Mondeling amendement Tijdelijke huisvesting statushouders, Oekraïners en spoedzoekers
  01:02:17 - 01:03:03 - Rian van Dam
  01:03:03 - 01:03:08 - Henk van Gameren
  01:03:08 - 01:03:13 - Rian van Dam
  01:03:13 - 01:03:30 - Henk van Gameren
  01:03:30 - 01:04:07 - Rian van Dam
  01:04:07 - 01:04:11 - Henk van Gameren
  01:04:12 - 01:04:18 - Rian van Dam
  01:04:18 - 01:04:38 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  01:04:38 - 01:05:28 - Rian van Dam
  01:05:28 - 01:05:35 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  01:05:35 - 01:07:09 - Rian van Dam
  01:07:10 - 01:08:03 - Rick Boersen
  01:08:03 - 01:11:10 - Rian van Dam
  01:11:21 - 01:11:40 - Rian van Dam
  01:11:40 - 01:14:31 - Patty Laan-Olij
  01:14:31 - 01:15:03 - Rian van Dam
  01:15:03 - 01:16:39 - Paul Medema
  01:16:40 - 01:16:48 - Rian van Dam
  01:16:48 - 01:18:10 - Jip Pankras
  01:18:11 - 01:18:16 - Rian van Dam
  01:18:16 - 01:19:27 - Mirko Hruska
  01:19:27 - 01:19:30 - Rian van Dam
  01:19:32 - 01:20:29 - Joop Laagland
  01:20:29 - 01:20:30 - Rian van Dam
  01:20:30 - 01:20:47 - Alexander Bügel
  01:20:47 - 01:21:28 - Rian van Dam
  01:21:28 - 01:26:11 - Inspreker
  01:26:11 - 01:26:18 - Rian van Dam
  01:26:18 - 01:26:36 - Patty Laan-Olij
  01:26:36 - 01:26:37 - Rian van Dam
  01:26:37 - 01:27:28 - Inspreker
  01:27:29 - 01:27:37 - Rian van Dam
  01:27:38 - 01:28:05 - Patty Laan-Olij
  01:28:05 - 01:28:07 - Rian van Dam
  01:28:07 - 01:28:53 - Inspreker
  01:28:53 - 01:28:58 - Rian van Dam
  01:28:59 - 01:31:19 - Reginald Visser
  01:31:19 - 01:31:20 - Reginald Visser
  01:31:20 - 01:31:21 - Inspreker
  01:31:21 - 01:31:22 - Reginald Visser
  01:31:22 - 01:31:24 - Inspreker
  01:31:24 - 01:31:41 - Reginald Visser
  01:31:41 - 01:32:07 - Inspreker
  01:32:07 - 01:32:17 - Reginald Visser
  01:32:17 - 01:32:18 - Reginald Visser
  01:32:18 - 01:32:19 - Inspreker
  01:32:19 - 01:32:25 - Reginald Visser
  01:32:25 - 01:32:26 - Reginald Visser
  01:32:26 - 01:32:31 - Inspreker
  01:32:31 - 01:32:38 - Reginald Visser
  01:32:38 - 01:33:34 - Inspreker
  01:33:34 - 01:33:36 - Rian van Dam
  01:33:36 - 01:33:39 - Inspreker
  01:33:39 - 01:33:51 - Rian van Dam
  01:33:51 - 01:34:13 - Paul Medema
  01:34:13 - 01:34:14 - Rian van Dam
  01:34:14 - 01:34:17 - Inspreker
  01:34:17 - 01:34:18 - Rian van Dam
  01:34:18 - 01:34:19 - Inspreker
  01:34:19 - 01:34:20 - Rian van Dam
  01:34:20 - 01:35:08 - Inspreker
  01:35:08 - 01:35:12 - Rian van Dam
  01:35:12 - 01:35:54 - Mirko Hruska
  01:35:54 - 01:36:08 - Inspreker
  01:36:08 - 01:37:04 - Rian van Dam
  01:37:04 - 01:37:24 - Mirko Hruska
  01:37:24 - 01:37:27 - Rian van Dam
  01:37:27 - 01:38:26 - Inspreker
  01:38:26 - 01:38:32 - Rian van Dam
  01:38:32 - 01:38:34 - Jip Pankras
  01:38:34 - 01:38:40 - Rian van Dam
  01:38:40 - 01:40:05 - Jip Pankras
  01:40:07 - 01:40:08 - Rian van Dam
  01:40:08 - 01:40:11 - Inspreker
  01:40:11 - 01:40:32 - Rian van Dam
  01:40:32 - 01:43:38 - Patty Laan-Olij
  01:43:41 - 01:43:49 - Rian van Dam
  01:43:49 - 01:44:50 - Paul Medema
  01:44:50 - 01:44:52 - Rian van Dam
  01:44:53 - 01:45:36 - Joop Laagland
  01:45:36 - 01:45:40 - Rian van Dam
  01:45:41 - 01:46:47 - Mirko Hruska
  01:46:47 - 01:46:48 - Rian van Dam
  01:46:49 - 01:47:57 - Patty Laan-Olij
  01:47:59 - 01:48:08 - Paul Medema
  01:48:09 - 01:48:13 - Patty Laan-Olij
  01:48:13 - 01:48:17 - Paul Medema
  01:48:17 - 01:48:36 - Patty Laan-Olij
  01:48:36 - 01:48:57 - Rian van Dam
  01:48:57 - 01:49:02 - Patty Laan-Olij
  01:49:04 - 01:49:06 - Rian van Dam
  01:49:06 - 01:49:49 - Alexander Bügel
  01:49:49 - 01:49:56 - Rian van Dam
  01:49:57 - 01:50:22 - Reginald Visser
  01:50:22 - 01:50:23 - Alexander Bügel
  01:50:23 - 01:50:24 - Reginald Visser
  01:50:24 - 01:50:37 - Alexander Bügel
  01:50:37 - 01:51:12 - Reginald Visser
  01:51:12 - 01:51:48 - Rian van Dam
  01:51:49 - 01:52:14 - Rian van Dam
  01:52:14 - 01:52:21 - Mirko Hruska
  01:52:21 - 01:52:29 - Rian van Dam
  01:56:17 - 01:56:42 - Rian van Dam
  01:56:42 - 01:57:08 - Patty Laan-Olij
  01:57:09 - 01:57:33 - Rian van Dam
 15. C.9

  Fracties in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid om per fractie één fractieondersteuner voor benoeming door de raad voor te dragen. De fractie Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) draagt E. Braak-van den Blink voor benoeming voor.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Benoemen fractieondersteuner Onafhankelijk Hollands Kroon wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

 16. D.0
  Moties over onderwerpen die niet op de agenda staan
 17. D.0.A

  Moties

  Titel
  Motie 11 Onderbesteding noodfonds maatschappelijke instellingen (CDA, VVD)
 18. D.1
  Sluiting