Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 25 januari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

Wegens technische problemen is de raadsvergadering niet uitgezonden. De opname van de vergadering wordt z.s.m. toegevoegd.

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  (...)
  C.12 Wijziging personele invulling lidmaatschap Regionale Raadscommissie Noordkop
  D.1 Sluiting

 4. B
  Oordeelvormend
 5. C
  Besluitvormend
 6. C.1
  Vaststellen agenda
 7. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 8. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 december 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 9. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Aanbiedingsbrief IMV 24-27
  Brief aan CdK opvang vluchtelingen in Noord-Holland Noord
  Brief: Memo van wethouder Leever door te nemen 21-12-2023
  Gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Wgr voor zienswijze (gemeenteraden kunnen tot 1 maart 2024 een zienswijze geven)
  GGupDate, OGGZ nieuwsbrief en AB 24 januari
  Inzien plannen Polderpark
  Kadernota 2025 en Meerjarenontwikkelplan 2024-2027 VR NHN
  Kadernota 2025 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / Regionaal Archief
  Memo inventarisatie onderzoek 2024
  Memo raad 23-12-13 grondprijzenbrief 2024
  Memo raad 23-12-13 herijking RES zoekgebieden
  Memo raad 23-12-13 laadpalen in Hollands Kroon
  Memo raad 23-12-13 regenboogbijeenkomsten Hollands Kroon
  Memo raad 23-12-19 stand van zaken implementatie Omgevingswet
  Memo raad 24-01-09 regio Noordkop
  Memo raad 24-01-09 vrijwilligerswaardering 2024
  Memo raad 24-01-16 Plan van aanpak voor programma Zuiderzeewerken
  Memo raad 24-01-16 tussentijdse evaluatie regionale visie verblijfsrecreatie
  Motie oproep gemeenten vanwege schrijnende situatie Ter Apel
  Nieuwsbrief Team Epidemiologie GGD HN, dec. 2023
  OD NHN Kadernota 2025 voor Zienswijzen
  Presentatie werkzaamheden A7
  Rapport Armoedefonds voor raadsleden
  Verzoek om jaaropgave te ontvangen van teruggestorte Tozo 2022
 10. C.5

  Initiatiefnemer heeft een bestemmingsplan ingediend om twee woningen op te richten op het perceel Wallerweg 15a in Breezand. In het bestemmingsplan is hier geen mogelijkheid voor opgenomen, zodat er een bestemmingsplan opgesteld moet worden om de ontwikkeling mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn er geen zienswijzen ontvangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Wallerweg 15a Breezandwordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Wallerweg 15a Breezand ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006hz46-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 11. C.6

  Op 27 maart 2023 heeft initiatiefnemer een ontwerpbestemmingsplan ingediend om een bedrijfsbestemming aan de Zandweg 10-10b in Zijdewind te wijzigen naar de bestemming “Wonen”. De bestaande bedrijfswoning op het perceel wordt een particuliere woning en het bedrijf en de woonboot worden gesaneerd en vervangen door een nieuw te bouwen woning. In het bestemmingsplan zijn geen wijzigingsbevoegdheden opgenomen die dit mogelijk maken. Om deze reden moet het ruimtelijk plan worden herzien. 


  De initiatiefnemer heeft in aanvulling op zijn officiële verzoek gevraagd de coördinatieregeling toe te passen. Door het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd voor te bereiden treden deze besluiten uiteindelijk gelijktijdig in werking en doorlopen gezamenlijk de voorbereidingsprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 30 oktober 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Zandweg 10 en 10b Zijdewindwordt zonder stemming unaniem aangenomen.
  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Zandweg 10 en 10b Zijdewind’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPKomZwdWOnthz05--va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 12. C.7

  Initiatiefnemer wil de agrarische bestemming om zetten naar een woonbestemming. Het huidige bouwvlak valt deels op agrarische gronden, het bouwvlak wordt in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Zuid Zijperweg 69 Wieringerwaard wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Zuid Zijperweg 69 Wieringerwaard' ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006hz040-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 13. C.8

  In de op 16 december 2021 door de raad vastgestelde maatwerkregeling worden de vergoedingen niet geïndexeerd. Met de gestegen tarieven per aanbieding is het wenselijk de vergoeding hierop aan te passen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Maatwerkregeling recycle-tarief (afvalstoffen) wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de "Maatwerkregeling recycle-tarief (afvalstoffen)" vast te stellen.

 14. C.9

  Er zijn een aantal wijzigingen nodig in de legesverordening. In Titel 1 moet het tarief voor een bewijs “van in leven zijn” gewijzigd worden. Daarnaast is bij controle door Team Omgevingsontwikkeling gebleken dat in de tarieventabel die hoort bij de legesverordening in titel 2 één tarief ontbreekt. Ook staan er twee tarieven onjuist in.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Eerste wijziging Legesverordening 2024 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2024 vast te stellen.

 15. C.10

  Vanwege de invoering van de Wet Uitvoering Breed Offensief moet de re-integratieverordening Participatiewet Hollands Kroon 2017 aangepast worden. In de re-integratieverordening staat welke voorzieningen het gemeentebestuur aanbiedt en wie hiervoor in aanmerking komen. Op advies van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) is besloten om de re-integratieverordening beleidsmatig, in de hele arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, te harmoniseren. Voor werkzoekenden en werkgevers betekent dit meer uniformiteit in voorzieningen zoals loonkostensubsidie en begeleiding naar en op het werk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Re-integratieverordening Participatiewet 2024 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Re-integratieverordening Participatiewet 2024 vast te stellen.

 16. C.11

  De raad is wettelijk verplicht een gedragscode integriteit voor de wethouders en de burgemeester vast te stellen. Op dit moment is er geen gedragscode en protocol voor de wethouders en de burgemeester. De opgestelde gedragscode is gebaseerd op de code voor de raad en gebaseerd op actuele inzichten op het gebied van integriteit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Gedragscode en protocol integriteitsmeldingen wethouders en burgemeester wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de gedragscode integriteit wethouders en burgemeester en bijbehorend protocol vast te stellen.

 17. C.12

  De fractie van het CDA heeft verzocht de benoeming van het plaatsvervangend lid in de RRN namens die fractie te wijzigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (3), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Wijziging personele invulling lidmaatschap Regionale Raadscommissie Noordkop wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. De benoeming van de heer M.J.H. van Lierop (CDA) als plaatsvervangend lid van de Regionale Raadscommissie Noordkop in te trekken (raadsbesluit 30 maart 2022);
  2. mevrouw P. Laan-Olij (CDA) te benoemen als plaatsvervangend lid van de Regionale raadscommissie Noordkop.
 18. D.1
  Sluiting