Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

dinsdag 7 mei 2024

19:00 - 20:00
Locatie

MFA, Centraal Station

Voorzitter
H.A. Bügel

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Mevrouw Van Dam is afwezig en wordt (als voorzitter) vervangen door de heer Bügel.

 3. 3

  Voorstel: de agenda van het presidium vast te stellen.

 4. 4

  Voorstel: de besluitenlijst van 2 april 2024 vast te stellen.

 5. 5
  Stand van zaken actielijst, afhandeling raadscafé en overzicht werkgroepen/commissies
 6. 5.a

  Voorstel: de actielijst presidium vast te stellen.

 7. 5.b

  Note: Bij het raadscafe van 11 april waren de deelnemers van tafel 1 (Motorcrossterrein) afwezig. De afwezigheid bleek te berusten op een miscommunicatie tussen de deelnemers en de griffie. De deelnemers zullen tijdens het raadscafé van 16 mei aanwezig zijn.


  Voorstel:
  1. de wijze van afhandeling raadscafé vast te stellen;
  2. kennis te nemen van overzicht raadscafé afgehandeld.

 8. 5.c

  Voorstel :  kennis te nemen van de overzicht stand van zaken projecten.

 9. 6
  Voorstellen over de organisatie van de werkzaamheden van de raad
 10. 6.a

  Bespreken en besluiten
  1. Tot op heden is er geen aanleiding gezien om bijzondere commissies aan te wijzen, waarvan de leden in aanmerking komen voor een maximale toelage van€ 139,90 per maand (kan dus ook een lager bedrag zijn). Zijn de inzichten hieromtrent nog hetzelfde?
  2. De betalingen aan de leden van de Toetsingskamer worden in ieder geval stopgezet.

 11. 6.b

  Voorstel : Kennis te nemen van de inhoud van het memo en het memo te delen met de leden van de raad en fractieondersteuners.

 12. 6.c

  Voorstel:
  Het voorstel is om dit overzicht te agenderen in de klankbordgroepen om daarin te bespreken of en zo ja wanneer een evaluatie wenselijk is. Vervolgens wordt dit overzicht periodiek geagendeerd in het presidium en de klankbordgroepen (als onderdeel van de LTP).

 13. 6.d

  Voorstel : kennis te nemen van de reactie van de Veiligheidsregio.

 14. 7

  1. Voorstel: de agenda voor de raadsvergadering van 23 mei 2024 vast te stellen.
  2. Voorstel: de auditcommissie advies te vragen over de raadsvoorstellen.
   B.1 Jaarrekening 2023
   B.2 Eerste bestuursrapportage 2024
   C.6 Voorbereidingskrediet Elft Koningstraat Hippolytushoef
   C.7 Aanvullend krediet verbreding Den Oeverseweg Slootdorp
   C.8 Meerjarenprognose Grondexploitaties 2024

  3. Voorstel: de klankbordgroep Leefbaarheid & Bedrijvigheid advies te vragen over de raadsvoorstellen:
  * < geen>


  4. Voorstel: de klankbordgroep Vitaliteit & Dienstverlening advies te vragen over de raadsvoorstellen:
  * < geen>

 15. 8

  1. Voorstel: de langetermijnplanning vast te stellen.
  2. Voorstel: aan de planning toe te voegen:
  • < datum> < bijeenkomst>
  • < datum> < bijeenkomst>
 16. 8.a

  Voorstel: De langetermijnplanning vast te stellen.

 17. 8.b

  Wethouder M.J. Versluis zou graag namens het college en het DB/AB van de GRGA/Probedrijven een programma organiseren voor raadsleden bij Probedrijven.


  Conceptprogramma:
  12:00-13:00 uur Lunch
  tijdens de lunch
  12:30-12:45  de GRGA, presentatie door Jan de Moel, secretaris
  12:45-13:00 Probedrijven N.V, presentatie door Geert van Heijster, hoofd HRM
  na de lunch
  13:15-14:00 Rondleiding en bezoek aan de afdeling Proverpakken en Ontwikkelen
  14:00-14:30 verplaatsen naar locatie Anna Paulowna, (op eigen gelegenheid)
  14:30-15:30 bezoek aan Progroen & Milieu, Randweg, Anna Paulowna (voormalige gemeentewerf) en Presentatie door Hans Siffels, directeur


  Voorstel: een datum in te plannen voor het bezoek aan ProBedrijven en deze aan de planning van de raad toe te voegen

 18. 8.c

  Ter informatie : 
  De rekenkamer is voornemens een onderzoek te doen naar accommodaties binnensport. 
  De onderzoeksopzet wordt via een memo vanuit de rekenkamer met de raad gedeeld. De portefeuillehouder is hierover geïnformeerd en staat positief tegenover het onderzoek.  Dit heeft wel gevolgen voor de planning van de herziening van het accommodatiebeleid.  In de eerste Bestuursrapportage is hierover opgenomen: Q1 met een uitloop naar Q2 van 2025.
  Dit moet nog worden opgenomen in de LTP.

 19. 8.d

  Advies griffier: Het traject VAWOZ (1120) periodiek agenderen in de klankbordgroep Leefbaarheid & Bedrijvigheid.


  Wilt u één of meerdere memo’s bespreken en zo ja, met welk doel?


  Note: BOT portefeuilleoverleg 14 mei 2024: Toezicht & Handhaving

 20. 9

  02 april 2024 2e werksessie kadernota
  04 april 2024 Gesprek raad over eigen functioneren
  09 april 2024 BOT Memo's (BESLOTEN) Spreidingswet en andere huisvestingsopgaven
  11 april 2024 Raadscafe DWOW Wieringerwerf
  16 april 2024 Gesprek raad over huidige profielschets/herbenoemingsprocedure burgemeester
  18 april 2024 Raadsvergadering
  23 april 2024 3e werksessie kadernota
  25 april 2024 Informatieavond raad asielopvang Wieringerwerf
  25 april 2024 Werksessie organisatie ontwikkelingen
  30 april 2024 Gesprek over memo aanpassen investeringsfonds duurzame maatschappelijke gebouwen

 21. 10

  Voorstel: de overzichten moties en toezeggingen voor kennisgeving aan te nemen.

 22. 11
  Rondvraag
 23. 12
  Sluiting