Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

dinsdag 2 april 2024

19:00 - 20:00
Locatie

MFA, Centraal Station

Voorzitter
A. van Dam

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  - Agenda 4 juni
  - Brief n.a.v. behandeling Regiovisie Sociaal Domein in de RRN

 3. 3

  Voorstel: de agenda van het presidium vast te stellen.

 4. 4

  Voorstel: de besluitenlijst van 05 maart 2024 vast te stellen.

 5. 5
  Stand van zaken actielijst en afhandeling raadscafé
 6. 5.a

  Voorstel: akkoord te gaan met de voorgestelde acties en de actielijst presidium vast te stellen.

 7. 5.b

  In verband met het vervallen van het raadscafé van 11 maart zijn er geen nieuwe (openstaande) acties. 


  Voorstel:  van het overzicht van de afgehandelde acties raadscafé kennis te nemen.

 8. 6
  Voorstellen over de organisatie van de werkzaamheden van de raad
 9. 6.a

  Voorstel: In te stemmen met de inzet van beveiliging tijdens openbare bijeenkomsten van de raad in het MFA en de kosten hiervan ten laste van het budget van de griffie te laten komen.

 10. 6.b

  Ter bespreking

 11. 6.c

  Ter bespreking

 12. 6.d

  Ter bespreking

 13. 6.e

 14. 6.f

  Voorstel :

  1. De heer De Gee te benoemen als lid van de klankbordgroepen Raadscommunicatie en Vitaliteit & Dienstverlening. 
  2. Aan de overige fractievoorzitters de vraag of binnen hun fractie één of meer kandidaten voor de klankbordgroep Cultuur beschikbaar zijn.
 15. 6.g

  Voorstel: in te stemmen met het raadsvoorstel benoeming kinderburgemeester en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

 16. 6.h

  Voorstel: in te stemmen met het raadsvoorstel raadsrapporteurs en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.


  De raadsrapporteurs en vervangers zijn eerder door het presidium aangewezen. Alleen voor de GGD is nog geen vervanger aangewezen.
  Aan de fractievoorzitters de vraag wie binnen hun fractie hiervoor beschikbaar is.

 17. 7

  1. Voorstel: de agenda voor de raadsvergadering van 18 april 2024 vast te stellen.
  2. Voorstel: de auditcommissie advies te vragen over de raadsvoorstellen:
  • C.13 Krediet grondaankoop Wiron Ruiters
  • C.14 Kredietgrondruil Patrijsstraat Wieringerwerf
  • C.18 Nota Reserves en voorzieningen
   3. Voorstel: de klankbordgroep Leefbaarheid & Bedrijvigheid advies te vragen over de raadsvoorstellen:
  • B.1 Onderzoek vestiging datacenters
  • B.2 Bestemmingsplan Westerweg 27 Nieuwe Niedorp
  • C.5 Bestemmingsplan Buitendijks parkeren Medemblik
  • C.6 Bestemmingsplan Kneesweg 24 Anna Paulowna
  • C.7 Bestemmingsplan Gemaal Lonjeweg Hippolytushoef
  • C.8 Bestemmingsplan Gemeenelandsweg 24 Hippolytushoef
  • C.9 Bestemmingsplan Gemaal P. van der Sterr Kolhorn
  • C.10 Bestemmingsplan Terdiekerweg 2 Nieuwe Niedorp
  • C.11 Bestemmingsplan Oude Verlaatweg 8 ’t Veld
  • C.12 Bestemmingsplan Zuiderdijkweg 11 Wieringerwerf
   4. Voorstel: de klankbordgroep Vitaliteit & Dienstverlening advies te vragen over de raadsvoorstellen:
  • C.16 Spoedzoekersverordening
  • C.17 Lokale Inclusie Agenda

  Voor wat betreft de klankbordgroepen is het voorstel conform de afgesproken werkwijze. Gelet op de ervaringen tot nu toe (zeker voor wat betreft de klankbordgroep Leefbaarheid & Bedrijvigheid) is de vraag of deze werkwijze moet worden gecontinueerd of dat volstaan kan worden met het stellen van technische vragen.

 18. 8
  Langetermijnplanning, vergaderrooster
 19. 8.a

  Voorstel: de langetermijnplanning vast te stellen.

 20. 8.b

  • Informatiebijeenkomst J. de Voogd over inwoners en hoe geografie daar invloed op heeft.
   Voorstel: een datum in te plannen voor informatiebijeenkomst J. de Voogd en deze aan de planning van de raad toe te voegen

  Suggestie komt van een raadslid:
  https://jossedevoogd.nl/


  Josse kan de raad veel vertellen over onze inwoners en hoe geografie daar invloed op heeft.
  https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2023/josse-de-voogd~v977310/
  https://www.vn.nl/populisme-indammen-vaste-grond/
  Vrij recent heeft Josse op Texel een lezing gegeven voor de B & W ’s van de noordkop gemeentes. Het zou mooi zijn als hij zijn kennis met onze raad ook kan delen.

 21. 8.c

  Wilt u één of meerdere memo’s bespreken en zo ja, met welk doel?  - 09 april BOT Memo Spreidingswet


  Voorstel : Memo Spreidingswet toe te voegen aan de agenda voor BOT Memo's van 9 april 2024 (Besloten)

 22. 9

  • 07 maart 2024 Integriteit Moreelberaad
  • 11 maart 2024 informatieavond onderzoek datacenters
  • 12 maart 2024 BOT Portefeuillehouder
  • 19 maart 2024 Beeldvormende bijeenkomst Subsidiebeleid
  • 21 maart 2024 Raadsvergadering
  • 26 maart 2024 Informatieavond motorcrossterrein (toelichting initiatiefnemers)
  • 28 maart 2024 RRN Vergadering
 23. 10

  Voorstel: de overzichten moties en toezeggingen voor kennisgeving aan te nemen.

 24. 11
  Rondvraag
 25. 12
  Sluiting