Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

dinsdag 5 maart 2024

20:00 - 21:30
Locatie

MFA, Centraal Station

Voorzitter
A. van Dam

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  - Raadsleden op stembureau
  - Inventarisatie opleidingen
  - VNG Congres 
  - Integriteitsmodule
  - procedure wensen en bedenkingen

 3. 3

  Voorstel: de agenda van het presidium vast te stellen.

 4. 4

  Voorstel: de besluitenlijst van 30 januari 2024 vast te stellen.

 5. 5

  Voorstel: de actielijst vast te stellen en de stand van zaken ter kennis name aan te nemen.

 6. 5.a

  Voorstel: de actielijst presidium vast te stellen.

 7. 5.b

  Voorstel: 
  1. het overzicht openstaande acties raadscafé vast te stellen
  2. het overzicht van de afgehandelde acties raadscafé ter kennisgeving aan te nemen

 8. 5.c

  Voorstel : het overzicht met de stand van zaken projecten voor kennisgeving aan te nemen.

 9. 6
  Voorstellen over de organisatie van de werkzaamheden van de raad
 10. 6.a

  Voorstel: in te stemmen met de 2e wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Hollands Kroon 2019 en de verordening ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

 11. 6.b

  Vraag aan u of er behoefte bestaat om als raad (+ fractieondersteuners) al dan niet samen met het college in gesprek te gaan over hoe om te gaan met agressie (ook om de diverse vormen te ver- en herkennen) of  volstaat het dat er een concept protocol voor Hollands Kroon op gesteld wordt (ook voor fractieondersteuners, wethouders en burgemeester), dat via het presidium aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden?

 12. 6.b

  Voorstel: in te stemmen met het advies van de griffier om geen van de memo's te agenderen voor het eerstvolgende BOT memo's.

 13. 6.c

  Voorstel : akkoord te gaan met opgestelde brief waarna deze verzonden kan worden aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Hollands Kroon deelneemt.

 14. 7

  1. Voorstel: de agenda voor de raadsvergadering van 21 maart vast te stellen.
  2. Voorstel: de auditcommissie advies te vragen over de raadsvoorstellen:
  • C.13 Raadsvoorstel Budgetaanvraag onderhoud Veerburg
  • C.14 Raadsvoorstel Eerste wijziging verordening Lijkbezorgingsrechten 2024

  3. Voorstel: de klankbordgroep Leefbaarheid & Bedrijvigheid advies te vragen over de raadsvoorstellen:

  • B.1 Raadsvoorstel Woonvisie Hollands Kroon
  • B.2 Raadsvoorstel Nota grondbeleid 2024
  • B.3 Vestigingsvoorwaarden datacenters
  • C.5 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Sportlaan 36 Anna Paulowna
  • C.6 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Zwinweg 9 Anna Paulowna
  • C.7 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorburenweg 13 Hippolytushoef
  • C.8 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Westerklief 28 Hippolytushoef
  • C.9 Raadsvoorstel Bestemmingsplan De Strook 44b Kolhorn
  • C.10 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Dirk Burgerstraat 10-12 Kolhorn
  • C.11 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Dolfijnweg 1 Slootdorp
  • C.12 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Varkensgrasweg 9 Westerland
  • C.16 Raadsvoorstel Intrekken diverse verordeningen

  4. Voorstel: de klankbordgroep Vitaliteit & Dienstverlening advies te vragen over de raadsvoorstellen:
  < geen>

 15. 8
  Langetermijnplanning, vergaderrooster
 16. 8.a

  Voorstel: de langetermijnplanning vast te stellen.

 17. 8.b

  Beeldvormende/informerende vergaderingen:
  07 mei 2024 20.00 - 22.00 uur Beeldvormende vergadering Sociaal Domein
  05 september 2024 20.00 - 22.00 uur Informatiebijeenkomst politie Heerhugowaard (voor raad & college)*


  Voorstel: genoemde data definitief aan de planning van de raad toe te voegen


  Overige verzoeken, ter bespreking:
  - Raadsinformatiebijeenkomst Tennet: bijpraten huidige ontwikkelen uitbreiden elektriciteitsnet door Tennet**
  - Presentatie kerntaken Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord***

 18. 8.d

  Raadscafé 11-04-2024 Voetbalvereniging DWOW (Sportpark de Wilskracht)
  Raadscafé 16-05-2024 Activiteiten Vereniging "Ons Tweede Thuis" in Slootdorp
  Raadscafé 13-06-2024 Voetbalvereniging Zwaluwen Anna Paulowna te Breezand


  Voorstel: in te stemmen met locaties raadscafé 2e kwartaal 2024

 19. 9

  01 februari 2024 RRN Vergadering (zienswijzen)
  06 februari 2024 BOT Portefeuillehouder(s) duurzaamheid
  08 februari 2024 Raadscafé PSV Bucephalus in Barsingerhorn
  15 februari 2024 Raadsvergadering
  27 februari 2024 BOT Memo(s) : Herijking RES en Wieringerhoek
  29 februari 2024 Werksessie Kadernota

 20. 10

  Voorstel: de overzichten moties en toezeggingen voor kennisgeving aan te nemen.

 21. 11
  Rondvraag
 22. 12
  Sluiting